Proxectos

Apoderamento para o exercicio dos dereitos das mulleres rurais coa participación social e política e unha vida libre de violencias, a soberanía alimentaria e a nutrición saudable e o acceso a recursos económicos no Corpus e Orocuina (Honduras)

Este proxecto baséase en experiencias previas de colaboración entre Amigos da Terra e AMDV. O proxecto centrará o seu traballo en 1.018 destinatarios/as directos/as (882 das cales son mulleres e nenas). O obxectivo deste proxecto é Contribuír a poñer fin a todas as formas de discriminación e eliminar todas as formas de violencia contra as mulleres e as nenas (ODS 5) cun enfoque baseado no respecto polos Dereitos Humanos da muller e a xustiza de xénero (ODS16), a loita contra a pobreza e a fame (ODS 1 e 2), a produción e consumo responsable (ODS 12) e o desenvolvemento económico local e inclusivo (ODS 8) nos municipios do Corpus e Orocuina, Departamento de Choluteca, Rexión Golfo de Fonseca, Honduras. Este obxectivo espérase coa implementación de accións en tres grandes resultados dos cales cada un responde a diferentes compoñentes: equidade de xénero e xustiza social(R1), mellora da situación nutricional de persoas e familias vulnerables (R2) e promoción do desenvolvemento económico local das mulleres rurais (R3).

Ano: 
2023
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
HONDURAS
Zona de actuación: 
Choluteca (departamento)
El Corpus (municipio)
Orocuina (municipio)
Axentes: 
AMIGOS DA TERRA GALICIA-XUVENTUDE
Contraparte: 

Asociación de Mujeres Defensoras de la Vida (AMDV)

Código CRS: 
1516000 - Dereitos humanos
15170 - Organizacións e institucións da igualdade das mulleres
15180 Loita contra a violencia cara a mulleres e nenas
Obxectivos: 

Xeral: Contribuír a poñer fin a todas as formas de discriminación e eliminar todas as formas de violencia contra as mulleres e as nenas (ODS 5) cun enfoque baseado no respecto polos Dereitos Humanos da muller e a xustiza de xénero (ODS16), a loita contra a pobreza e a fame (ODS 1 e 2), a produción e consumo responsable (ODS 12) e o desenvolvemento económico local e inclusivo (ODS 8) nos municipios do Corpus e Orocuina, Departamento de Choluteca, Rexión Golfo de Fonseca, Honduras.

Específico: Apoderar a mulleres rurais vulnerables para o exercicio dos seus dereitos coa participación social e política e unha vida libre de violencias, a soberanía alimentaria e a nutrición saudable e o acceso a recursos económicos no Corpus e Orocuina (Honduras)

Resultados e actividades: 

RE 1.1 Melloradas as capacidades de redes de mulleres, oficinas municipais e movementos feministas e os instrumentos locais para a participación social e política das mulleres, a prevención e atención da violencia de xénero e a exigibilidad dos Dereitos Humanos das mulleres do Corpus e Orocuina ante as autoridades e os operadores de xustiza.

            A.1.1.1 Favorecer a participación social e política das mulleres co fortalecemento da xestión organizativa, financeira e operativa das Oficinas Municipais da Muller e as Redes Municipais de Mulleres do Corpus e Orocuina para a construción, seguimento e veeduría ás políticas, axendas das mulleres e orzamentos municipais específicos de xénero.

            A.1.1.2. Desenvolver un proceso de acompañamento integral de conselleiras e promotoras legais comunitarias e operadoras/é de xustiza municipais e rexionais para a correcta aplicación da Lei de Violencia doméstica e os protocolos de seguridade para defensoras de DDHH e protocolos de actuación e acompañamento psicosocial para mulleres sobrevivientes de violencia do Corpus e Orocuina

            A.1.1.3. Construír unha campaña de comunicación e sensibilización sobre xustiza de xénero, coidado dos bens comúns, soberanía alimentaria e empoderamento económico das mulleres coa colaboración de redes de mulleres e novas, movementos feministas e ambientalistas e centros educativos do Corpus e Orocuina.

RE 1.2 Promovido o Dereito Humano a unha Alimentación e Nutrición Adecuada (DHANA) coa produción agroecolóxica de alimentos nutritivos, os hábitos de consumo saudables e a preservación de sementes nativas para unha xestión sostible dos recursos naturais e a redución dos índices de desnutrición en 18 comunidades rurais do Corpus (9) e Orocuina (9).

  A.1.2.1 Implementar un programa de formación de promotoras comunitarias (80) en soberanía alimentaria e conservación ambiental con perspectiva de xénero en 4 Escolas de Campo Agroecolóxicas, utilizando principios do método de cultivo biointensivo, para a transferencia de coñecementos en 18 comunidades rurais do Corpus (9) e Orocuina (9).

  A.1.2.2 Establecer alternativas comunitarias para a conservación ambiental e a produción sostible de alimentos nutritivos, plantas aromáticas e medicinais e sementes nativas en 4 parcelas demostrativas de produción artesanal de sementes, 15 hortos biointensivos de referencia e 320 hortos familiares biointensivos manexados por mulleres rurais en 18 comunidades do Corpus (9) e Orocuina (9).

  A.1.2.3 Promover hábitos de consumo saudables e monitorear a nutrición infantil (0 a 5 anos) en 320 familias vulnerables, priorizando a atención a nenas/diagnosticadas con desnutrición e mulleres embarazadas e lactantes mediante unha resposta colectiva das Reservas Estratéxicas Comunitarias de grans básicos e sementes, as Mesas SAN, a corporación municipal e as Direccións Municipais de Saúde do Corpus e Orocuina.

RE 1.3 Facilitado o acceso a recursos económicos a mulleres emprendedoras e grupos de mulleres rurais organizadas para a diversificación de fontes de ingresos e o autoemprego coa posta en valor da produción agroecolóxica local e outros produtos propios da identidade territorial e a súa comercialización diferenciada en mercados locais e plataformas virtuais.

            A.1.3.1 Fortalecer capacidades para o apoderamento económico e o establecemento e viabilidade de micro-emprendementos locais, resilientes e culturalmente aceptables, autoxestionados por grupos de mulleres rurais e emprendedoras do Corpus e Orocuina

            A.1.3.2 Promover a sustentabilidade de iniciativas económicas locais e innovadoras co procesamento e a transformación da produción agroecolóxica e artesanal local, o establecemento de alianzas estratéxicas e a dotación de equipos, materiais e insumos para a incorporación de valor agregado e a xeración de oportunidades de autoemprego no Corpus e Orocuina.

            A.1.3.3 Xerar novas oportunidades para a comercialización alternativa e diferenciada coa inclusión en mercados locais e plataformas virtuais da produción agroecolóxica local e outros produtos propios da identidade territorial ofertados por grupos de mulleres rurais e emprendedoras do Corpus e Orocuina.

Poboación beneficiaria: 

Directa: 1.025 (56 homes; 642 mulleres; 154 nenos; 173 nenas)

Indirecta: 36.114 (2.500 homes; 21.693 mulleres; 6.093 nenos; 36.114 nenas)

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 185.000€ (74.000€ en 2023 y 111.000€ en 2024)