Proxectos

Neste apartado teñen a súa disposición a información dos proxectos financiados pola Cooperación Galega.

Buscar proxectos en

 • Mellora das capacidades e ferramentas xeradoras de conciencia crítica no ensino infantil, de primaria, de secundaria e universitario galego

  Este proxecto de Asemblea de cooperación pola Paz agrupada co Asociación Galega de Reporteiros Solidarios -AGARESO constitúe unha aposta integral pola formación en educación e comunicación para o desenvolvemento na comunidade galega, que abarca desde a educación infantil ata a universitaria e que se presenta como continuación e complemento do proxecto EpD-CpD. As accións programadas inciden na sensibilización sobre a problemática dos países empobrecidos e da situación dos colectivos máis desfavorecidos deses países, especialmente das mulleres.

 • Rede Solidaria da Mocidade: cidadanía global, empoderamento e participación para o cambio social dos grupos solidarios no curso 2015-2016

  Con este proxecto, Entreculturas da continuidade ás accións do programa de educación para a solidariedade e a cidadanía global e de participación xuvenil Rede Solidaria da Mocidade (RSM) (Red Solidaria de Jóvenes). Este programa ofrece ás comunidades educativas unha estrutura estable de participación, que facilita procesos de capacitación e empoderamento que incrementan as habilidades participativas, de compromiso social e cidadanía activa dos mozos e mozas galegos nos seus centros de ensino.

 • Investigando a dimensión global da educación para o desenvolvemento. Un proxecto piloto de investigación - acción colaborativa nun centro educativo de Galicia. Fase I

  Con este proxecto Solidariedade Internacional de Galicia, en asociación coa Universidade da Coruña, pretende incidir na dimensión de investigación da ED. Para facelo, realizará unha investigación cualitativa baseada na metodoloxía da investigación-acción colaborativa. Este proxecto realizarase en dúas fases, sendo o tempo de execución do proxecto de 15 meses. No ano 2015, realizarase a primeira fase do proxecto, que responde ao análise sobre como introducir a dimensión global da ED de xeito transversal nun centro educativo galego.

 • Creando cidadanía global; un reto na axenda post 2015

  Este proxecto conta con dúas ideas forza que dirixirán toda a posta en marcha: o traballo na educación formal que terá a característica de ser coordinado, colaborativo e participado entre SI Galicia e os centros educativos que se embarquen nesta aventura, e a intención de ser un proxecto de incidencia política, xa que nos levará a participar de forma axeitada en diferentes contextos onde se discuten, definen e negocian temas relacionados co benestar (en tódolos planos) das persoas.

 • Explorando as posibilidades de estender a dimensión global da EpD na Educación Secundaria Obrigatoria. Unha investigación diagnóstica en centros educativos de Galicia

  O presente proxecto parte das achegas postas de manifesto na investigación en curso, entre SIG e o o grupo de investigación PEHS da Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de A Coruña (9-2013/11-2014), “Investigando na Educación para o Desenvolvemento. Un estudio de caso sobre a implementación do proxecto do Tesouro de Acahualinca” sobre a incidencia dos proxectos de EpD no ámbito escolar. Estas achegas están a confirmar as tendenzas postas de manifesto por la investigación en EpD en entornos escolares.

 • Aplicación do enfoque de soberanía alimentaria e consumo sustentable na educación para o desenvolvemento en Galicia

  O proxecto pretende dar continuidade, ampliar a achega a novos públicos e colectivos e afondar nos procesos e logros acadados mediante os proxectos de EpD executados nos últimos anos, centrados nun enfoque de promoción e construción de alternativas que contribúan á soberanía alimentaria e a un cambio no consumo e no sistema alimentario cara un modelo baseado na sustentabilidade ambiental e na xustiza social.

 • Redes educativas para a sostenibilidade da vida

  A presente intervención, procura dar continuidade ao traballo que se está a executar co proxecto “Crear unha Rede galega de participación cidadá para dar pulo á Transformación Social baseada na Ética do Coidado con enfoque DDHH e de Xénero”.

  Propóñense tres bloques de acción que permitirán avanzar e afianzar o traballo feito ata o momento:

  - O traballo en redes de confluencia das comunidades educativas en base ao tema dos coidados.

 • REACTIV-ARTE: Reformulando o activismo. A arte como xerador de cambios

  MPLICADAS defende o concepto do "artivismo" que implica que as persoas que están no mundo da cultura non só usan a súa capacidade de visibilización senón que se converten en partícipes dos procesos de transformación social, neste caso da man dos valores de IMPLICADAS nos que destaca sempre: o traballo en colaboración coas mulleres do Sur de igual a igual e dende o afán de coñecemento e solidariedade mutua, a incidencia na visibilización das mulleres como creadoras e como activistas nos seus propios contextos e en conexión, o valor das culturas propias fronte a h

 • Cidadanía global, educación e DDHH: empoderamento e participación para o cambio social por parte da mocidade e do profesorado da Rede Solidaria da Mocidade no curso 2014-2015

  Os estudos existentes en Galicia e España revelan un déficit de cidadanía e participación activa entre a mocidade así como falla de cultura política, activismo e militancia en movementos e organizacións sociais. En relación á cooperación ao desenvolvemento, a mocidade presenta actitudes favorables cara á loita contra a pobreza e á política pública de cooperación. Malia valorar positivamente ás organizacións de voluntariado, este recoñecemento non se traduce en apoio, compromiso ou participación.

 • Campaña mundial pola educación 2015 en Galicia

  O equipo territorial da CME en Galicia e as ONGD que a integran aos efectos deste proxecto queren culminar o traballo de máis de 10 anos en Galicia sensibilizando e formando a sociedade galega e a comunidade educativa, sobre a situación da educación no mundo.

  A CME quere poñer na axenda pública e política de Galicia o incumprimento na consecución dos obxectivos de EPT (Educación para Todas) o dos ODM, en especial dos obxectivos referidos á educación no mundo.