Planificación

A cooperación galega para o desenvolvemento articúlase a través de plans directores cuadrienais e de plans anuais. Os plans directores conterán os obxectivos e as prioridades, xeográficas e sectoriais, así como os recursos orzamentarios que orientarán a actuación da cooperación galega para o desenvolvemento durante o seu período de vixencia. Estes plans serán aprobados polo Parlamento de Galicia por proposta do Consello da Xunta de Galicia, co informe previo do Consello Galego de Cooperación para o Desenvolvemento.

Os plans anuais concretarán os obxectivos, as prioridades, xeográficas e sectoriais e os recursos contidos no plan director correspondente e serán aprobados polo Consello da Xunta de Galicia por proposta do departamento competente en materia de cooperación para o desenvolvemento, logo do informe do Consello Galego o de Cooperación para o Desenvolvemento.