Consello Galego de Cooperación para o Desenvolvemento (Congacode)

O Consello Galego de Cooperación para o Desenvolvemento (Congacode), de acordo co previsto no artigo 89 da Lei 10/2021, do 9 de marzo, reguladora da acción exterior e da cooperación para o desenvolvemento de Galicia, é o órgano de consulta e participación da sociedade galega en materia de cooperación para o desenvolvemento.

As súas funcións son as definidas no artigo 89 da Lei 10/2021, do 9 de marzo, e a súa composición está recollida no artigo 15 do Decreto 29/2017, do 9 de marzo, de cooperación para o desenvolvemento.

Actualmente está composto por:

Presidente: Jesús Gamallo Aller, director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea. Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.

Vicepresidenta: Gema Filgueira Garrido. Coordinadora Galega de ONGD.

Secretaria: Pilar Romero Rodríguez, subdirectora xeral de Cooperación Exterior. Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea. Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.

Vogais:

En representación da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e entidades instrumentais do sector público autonómico:

a) Área de Administración local:

Titular: Natalia Prieto Viso, directora xeral de Administración Local.

Suplente: Javier Enrique Fraga Campo, subdirector xeral de Réxime Xurídico Local. Dirección Xeral de Administración Local.

b) Área de emigración:

Titular: Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral da Emigración.

Suplente: María Baleato González, subdirectora xeral de Coordinación Administrativa, Económica e de Programas Sociais

c) Área de orzamentos:

Titular: Nathalie Benhamou Gallego, subdirectora xeral de Programación Financeira do Sector Público Autonómico e de Seguimento de Políticas de Gasto. Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos.

Suplente: Ángel Luís Tarrío Tobar, director xeral de Política de Cohesión e Fondos Europeos.

d) Área de xestión do ambiente e dos recursos naturais:

Titular: Mª Sagrario Pérez Castellanos, directora xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático.

Suplente: Belén Mª do Campo Piñeiro, directora xeral de Patrimonio Natural.

e) Área de educación:

Titular: Mª Eugenia Pérez Fernández, directora xeral de Formación Profesional.

Suplente: Cristina Lesta Íñiguez, subdirectora xeral de Innovación Profesional e Coordinación co Sistema Produtivo

f) Área de sanidade:

Titular: Laura Recacho Rivas, vicesecretaria xeral. Secretaría Xeral Técnica. Consellería de Sanidade.

Suplente: Carmen Balboa Salgado, vicexerente do Servizo Galego de Saúde.

g) Área de asuntos sociais e voluntariado:

Titular: Arturo Parrado Puente, director xeral de Inclusión Social.

Suplente: Sonia Piñeiro Saá, subdirectora xeral de Servizos Sociais Comunitarios e Xestión Económica. Dirección Xeral de Inclusión Social.

h) Área de desenvolvemento rural:

Titular: Inés Santé Riveira, directora xeral de Desenvolvemento Rural.

Suplente: Alfredo Fernández Ríos, subdirector xeral de Mobilidade de Terras. Agader

i) Área de pesca e acuicultura:

Titular: Beatriz Ferro Soto, subdirectora xeral de Innovación Tecnolóxica. Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e  Innovación Tecnolóxica.

Suplente: Marta Villaverde Acuña, subdirectora xeral de Pesca e Mercados da Pesca. Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e  Innovación Tecnolóxica.

j) Área de xestión de recursos hídricos:

Titular: Roberto Arias Sánchez, subdirector xeral de Xestión do Dominio Público Hidráulico. Augas de Galicia.

Suplente: Pedro Pedrouzo Devesa, subdirector xeral de Réxime Económico-Financeiro. Augas de Galicia.

k) Área de igualdade:

Titular: Sandra Vázquez Domínguez, secretaria xeral da Igualdade.

Suplente: Patricia Fernández López, subdirectora xeral para o Tratamento da Violencia de Xénero

l) Área de turismo:

Titular: Antonio Casas Calviño, xerente da Axencia Turismo de Galicia.

Suplente: Ana Lestido Reboiras, directora de Competitividade. Axencia Turismo de Galicia.

En representación das organizacións non gobernamentais para o desenvolvemento:

Titulares:

Gema Filgueira Garrido.

Alejandro Quiñoá Casteleiro.

María Paz Gutiérrez.

María del Carmen Rosina Díaz Sánchez.

Ángel Antonio Bañobre González.

Suplentes:

Lorena Seijo Sanmiguel.

Laura Casal Guillán.

José Luis Barreiro Areses.

José Manuel Pérez Otero.

Natalia Monje Sueiro.

En representación das empresas galegas:

Titular: José Manuel Maceira Blanco.

Suplente: Laura Otero Rúa.

En representación das organizacións sindicais:

Titular: Xosé Lois Rivera Jácome.

Suplente: Renato Núñez da Silva.

En representación do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade:

Titulares:

Daniel Fernández Carril.

Lara Fernández Férnández-Noriega.

Suplentes:

Margarita Figueroa Vázquez.

José Manuel Alfonso González.

En representación das universidades galegas:

Titular: Mª José López Couso, vicerreitora de Titulacións e Internacionalización da Universidade de Santiago de Compostela.

Suplente: María José Cabaleiro Casal, profesora titular da Universidade de Vigo.

En representación da Federación Galega de Municipios e Provincias:

Titulares:

Juan Antonio González Pérez.

Ángel Moldes Martínez.

Suplentes:

Carmen Gallego Fernández.

José Luis Gómez Fontenla.

En representación das entidades inscritas na sección D do Rexistro Galego de Axentes de Cooperación:

Titular: Esther Basanta Regodesebes (Fundación Mujeres).

Suplente: Débora Navarro García. Fundación Galicia Innova.

En representación de organizacións non gobernamentais que traballen no eido social e/ou con persoas migrantes ou refuxiadas e outros colectivos afíns ao traballo en cooperación, educación ou acción humanitaria:

Titular: Juan Redondo Abelenda. Cruz Vermella.

Suplente: Joaquín Varela Rivera. Cruz Vermella.

Persoas expertas independentes:

Silvana Longueira Matos.

Emilio Manuel Martínez Rivas.

Carlos Teijo García.

 

Ligazóns