Consello Galego de Cooperación para o Desenvolvemento (Congacode)

O Consello Galego de Cooperación para o Desenvolvemento (Congacode), de acordo co previsto polo artigo 22 da Lei 3/2003, do 19 de xuño, de cooperación para o desenvolvemento, é o órgano de consulta e participación da sociedade galega en materia de cooperación para o desenvolvemento. Está formado por representantes da Xunta de Galicia, da Administración local galega e do resto dos axentes galegos de cooperación.