Preguntas frecuentes

 

Para que serve darse de alta no rexistro?

A inscrición no rexistro é voluntaria e ten as seguintes finalidades:

 • Integrar as accións, actividades e iniciativas das entidades no plan director de cooperación para o desenvolvemento e nos plans anuais que o desenvolvan.
 • Acceder a axudas e subvencións públicas da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades instrumentais do sector público autonómico, computables como axuda oficial ao desenvolvemento.

Subir ↑

 

Quen se pode inscribir?

As persoas xurídicas que sexan:

 • Organizacións non gobernamentais para o desenvolvemento, na Sección A.
 • Empresas e organizacións empresariais, na Sección B.
 • Sindicatos, na Sección C.
 • Outros axentes sociais ou entidades que teñan entre os seus fins a realización de actividades de cooperación para o desenvolvemento, na Sección D.

Subir ↑

Por outro lado, non son inscritibles neste rexistro as seguintes:

 • A Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e as entidades do sector público autonómico reguladas no artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
 • As entidades locais recoñecidas pola Lei 5/1997, de 22 de xullo, da Administración local de Galicia.
 • As universidades integrantes do Sistema Universitario de Galicia e persoas xurídicas vinculadas, de acordo cos artigos 3 e 6 da Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia.
 • As comunidades galegas no exterior que consten inscritas no Rexistro da Galeguidade dependente do centro directivo con competencias en materia de emigración, recollido na Lei 7/2013, do 13 de xuño, da galeguidade.

Subir ↑

 

Cales son as condicións para actuar?

 • Gozar de plena capacidade xurídica e de obrar.
 • Ter sede social ou delegación permanente en Galicia.
 • Carecer de ánimo de lucro. Neste ámbito carécese del cando non hai apropiación dos beneficios obtidos a través de accións de cooperación para o desenvolvemento financiadas por esta Administración en materia de cooperación, ou se os ingresos obtidos reinvístense en actividades de desenvolvemento, axuda humanitaria ou educación para o desenvolvemento, con coñecemento expreso da Administración.
 • Ter unha contraparte local ou socio na zona onde se vaia a realizar o proxecto de cooperación.

Subir ↑

 

Que entende a normativa galega por organización non gobernamental para o desenvolvemento?

A Lei 10/2021, do 9 de marzo, no seu artigo 99, sinala que, para os efectos desta lei e de conformidade coa normativa estatal, considéranse organizacións non gobernamentais para o desenvolvemento aquelas entidades que satisfagan os seguintes requisitos:

 • Estar legalmente constituídas consonte o dereito privado e ser organizacións sen ánimo de lucro.
 • Ter entre os seus fins ou como obxecto expreso, segundo os seus estatutos, a realización de actividades relacionadas cos principios, obxectivos e ámbitos da cooperación para o desenvolvemento e a solidariedade internacional.
 • Respectar os códigos de conduta das organizacións non gobernamentais para o desenvolvemento ou calquera outro instrumento de autorregulación recoñecido polo sector.
 • Contar con apoio e base social.

Subir ↑

 

Se tanto as ONGD como os outros axentes sociais ou entidades teñen entre os seus fins a realización de actividades de cooperación, como saber en que sección debo darme de alta?

O que distingue ás ONGD dos outros axentes sociais ou entidades é que a súa actividade principal é a cooperación para o desenvolvemento.

Subir ↑

 

Como podo avaliar cal é a actividade principal da miña entidade?

Pode avaliarse por calquera medio admitido en dereito. Entre outros:

 • Que nos estatutos da entidade se establezan as actividades de cooperación para o desenvolvemento como fin principal.
 • Que nos orzamentos e liquidación de contas a meirande parte dos recursos da entidade se destinen a actividades de cooperación para o desenvolvemento.
 • Que a memoria de actividades recolla accións de cooperación para o desenvolvemento en maior medida que o resto das accións.

Subir ↑

 

Que datos están inscritos?

 • Os identificativos da entidade: denominación, número de identificación fiscal, domicilio social, domicilio da delegación en Galicia, datos identificativos da/s persoa/s representante/s legal/legais e da/s persoa/s administradora/s, datos identificativos da/s persoa/s representante/s en Galicia, número de socios/as, forma xurídica da entidade e data da inscrición.
 • Os que acrediten a personalidade xurídica da entidade de que se trate: escritura ou documento de constitución, estatutos ou acta fundacional e, de ser o caso, o certificado de inscrición no rexistro correspondente.
 • Os fins que desexa inscribir, que coincidirán con algún dos obxectivos definidos na Lei 10/2021, do 9 de marzo, para o caso das ONGD e dos outros axentes sociais.
 • No seu caso, a modificación de calquera dos datos que consten previamente inscritos, a extinción ou disolución da entidade e liquidación e destino dos seus bens.
 • Calquera outro dato, cando así o determine a lexislación en vigor.

Subir ↑

 

Que documentación se debe presentar?

 • Copia do Documento Nacional de Identidade ou documento identificativo equivalente da persoa representante, só no caso de que non se autorice a súa consulta.
 • Copia do nomeamento da persoa representante legal da entidade e do nomeamento da persoa representante da entidade en Galicia.
 • Acordo de creación da entidade se é a primeira inscrición en calquera rexistro das Administracións Públicas. As entidades xa inscritas noutro rexistro indicarano, xunto co código e a data de inscrición.
 • Estatutos da entidade ou documento que acredite a súa personalidade xurídica.
 • Copia do NIF da entidade solicitante, só no caso de denegar expresamente á súa verificación.
 • Acreditación de ter o seu domicilio social ou delegación en Galicia.
 • Certificación da representación legal en relación á aprobación, se é o caso, das contas anuais así como copia destas.
 • Certificado de inscrición no rexistro correspondente, no seu caso.
 • Declaración responsable do representante legal da entidade na que se inclúa unha breve descrición da actividade que realiza a entidade, o sector ao que se dirixe a súa actuación, a relación de actividades, proxectos e programas que a entidade realizase en materia de cooperación internacional para o desenvolvemento, así como, no seu caso, as subvencións e axudas destinadas á cooperación internacional para o desenvolvemento recibidas nos tres últimos anos por parte das administracións públicas ou por doantes internacionais.
 • Memoria anual correspondente ao último ano de actividade, se a tivese, que inclúa, no caso das entidades empresariais, as accións realizadas pola empresa en materia ambiental, social ou laboral e de cooperación para o desenvolvemento.
 • Declaración responsable da persoa que ostenta a representación legal da entidade sobre o cumprimento das normativas ambientais e de dereitos humanos no territorio español e nos países de intervención.
 • Documento acreditativo do pagamento da taxa correspondente.

Subir ↑

 

Que datos teño que actualizar?

 • Aqueles que impliquen alteración respecto dos documentos e/ou datos inscritos, no prazo de dous meses desde que se produza por acordo do órgano de goberno e representación da entidade.
 • Do mesmo xeito as entidades terán que presentar dentro dos catro primeiros meses do ano os acordos de aprobación do orzamento anual e da liquidación do exercicio económico anterior.
 • A falta de comunicación por parte da entidade no prazo estipulado poderá producir a suspensión dos efectos da inscrición nos termos previstos na normativa xeral de procedemento administrativo.

Subir ↑

 

As axudas e subvencións

Anualmente a Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia publica as axudas e subvencións ás que poden acudir os axentes de cooperación.

 

Subir ↑