Novas de Cooperación Galega
14/01/2020
Convocatorias

Publicación da Orde de convocatoria de subvencións para a execución de proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior promovidos polos axentes de cooperación

No DOG do 14 de xaneiro de 2020 publícase a Orde do 23 de decembro de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a execución de proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior promovidos polos axentes de cooperación e se procede á súa convocatoria (código de procedemento PR803D).

O obxecto da orde é establecer o marco normativo que regula a concesión de subvencións da Xunta de Galicia, en réxime de concorrencia competitiva, en materia de cooperación para o desenvolvemento, para os seguintes tipos de proxectos:

  • Proxectos no exterior executados polas organizacións non gobernamentais de cooperación para o desenvolvemento (ONGD), ou as agrupacións que elas lideren.
  • Proxectos no exterior executados polos outros axentes de cooperación recoñecidos pola Lei 3/2003, do 19 de xuño, de cooperación para o desenvolvemento (universidades, empresas, sindicatos, comunidades galegas, etc), así como as agrupacións lideradas por calquera deles.

A convocatoria de axudas para proxectos de cooperación no exterior vén publicándose dende o ano 1995. Ten carácter bianual (2020-2021) e será financiada cun importe total de 4.715.458 €, o que representa un incremento de preto dun 35% respecto á dotación da convocatoria do ano 2019, conforme á seguinte distribución:

  • Proxectos no exterior de ONGD: 4.015.458 € (1.606.183 € no 2020 e 2.409.275 € no 2021).
  • Proxectos no exterior doutros axentes: 700.000 € (280.000 € no 2020 e 420.000 € no 2021).

Os proxectos que opten a estas subvencións non poderán estar iniciados antes do 1 de xaneiro de 2020, sendo necesario que o inicio das actividades sexa no propio 2020, e poderán estenderse ata o 30 de novembro de 2021. As entidades solicitantes deben estar inscritas no Rexistro Galego de Axentes de Cooperación para o Desenvolvemento cunha antigüidade mínima dun ano e poderán financiarse dous proxectos individuais ou en agrupación ás ONGD e, como novidade este ano, tamén aos outros axentes.

O goberno galego segue a manter o seu compromiso de cooperar con outros países para propiciar o seu desenvolvemento integral, contribuír á mellora das condicións de vida dos seus habitantes e aliviar e corrixir as situacións de pobreza para acadar un desenvolvemento humano sostible. Deste xeito, apóstase por unha maior eficacia e calidade da política galega nesta materia, unha cooperación máis selectiva, de maior impacto e presenza, concentrada xeográfica e sectorialmente, que redundará nunha maior visibilidade da Cooperación Galega.

Galicia vai cooperar en sectores nos que pode ofrecer experiencia e coñecementos específicos, como é, por exemplo, o caso da pesca.

O prazo de presentación de solicitudes remata o 14 de febreiro de 2020.