Proxectos

Actuacións de acción humanitaria e de emerxencia

Este convenio asinouse de forma ininterrompida dende o ano 2009 para garantir unha resposta áxil e rápida por parte da Xunta de Galicia, mediante a posta en marcha de accións asistenciais e de atención inmediata ás emerxencias, despois de que se declare a catástrofe ou crise humanitaria ou antes da agudización dunha crise crónica. situacións de fame, desprazamentos de poboación por motivos bélicos, económico-sociais ou post-catástrofe) tratando de evitar unha gran mortalidade entre as vítimas. Nestas accións FARMAMUNDI traballará desde dúas estratexias diferentes. Por unha banda, enviarase equipamento estándar (Kits de Acción Inmediata e Kits IEHK '06) desde a súa área loxística con sede en Paterna, Valencia, en coordinación coa Oficina de Acción Humanitaria da Axencia Española de Cooperación ao Desenvolvemento (AECID), co fin de garantir que os envíos atenden ás necesidades do país receptor e se enmarcan no marco do seu mecanismo de coordinación de emerxencias. Estes Kits foron deseñados seguindo o modelo da OMS para prestar unha asistencia rápida e eficaz en situacións de emerxencia e permitir atender as necesidades da poboación durante 13 meses ou máis, adaptándose estritamente ás necesidades e patróns epidemiolóxicos do país de destino e das características específicas. emerxencia a abordar. Así mesmo, FARMAMUNDI impulsa unha nova estratexia de resposta ás emerxencias que busca incrementar e mellorar a súa actuación na primeira fase dunha crise humanitaria. Para iso, estanse a proporcionar directamente Kits e stocks de medicamentos adecuados e suficientes para a resposta ás emerxencias naqueles países nos que FARMAMUNDI ten presenza permanente.

Ano: 
2022
Instrumento de financiamento: 
Convenio Acción Humanitaria
País: 
CONGO, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
ETIOPÍA
IEMEN
REPÚBLICA DOMINICANA
TERRITORIOS PALESTINOS
UCRANIA
Axentes: 
FARMACEUTICOS MUNDI
Código CRS: 
12220 - Atención sanitaria básica
7201002 - Axuda en emerxencia: medicina e saúde
72040 - Axuda alimentaria de emerxencia
Obxectivos: 

Realizar as actuacións que ambas partes acorden, co fin de atender as necesidades máis urxentes das poboacións afectadas por catástrofes naturais ou de orixe humana, con especial incidencia nos colectivos máis vulnerables, mediante a provisión inmediata de bens e servizos esenciais para a supervivencia (auga, abrigo, medicina, atención sanitaria ou outras necesidades básicas) e aliviar o sufrimento das poboacións afectadas por crises de longa duración e desequilibrios crónicos e estruturais, con énfase nos países e poboacións cun Índice de Desenvolvemento Humano (IDH) máis baixo.

Resultados e actividades: 

En función das características de cada situación de emerxencia ou crise humanitaria crónica na que se pretenda intervir, acordarase un tipo de resposta, dentro da tipoloxía que se detalla a continuación:

a) Envío de kits de medicamentos estándar (kits de Acción Inmediata, IEHK 2006 ou específicos para traumatoloxía, cólera, obstetricia e pediatría) desde a súa Área Loxística con sede en Paterna, Valencia, en coordinación coa Oficina de Acción Humanitaria da Axencia Española de Cooperación para o Desenvolvemento. AECID), co fin de garantir que os envíos responden ás necesidades do país destinatario e están no marco do seu dispositivo de coordinación de emerxencias. Estes kits para prestar unha axuda rápida e eficaz en situacións de emerxencia e permitir atender as necesidades da poboación segundo o tipo de emerxencia, adaptándose estritamente ás necesidades e pautas epidemiolóxicas do país de destino e á emerxencia concreta que se debe atender.

b) Utilización dos kits e stocks de medicamentos de resposta ás emerxencias localizados directamente naqueles países nos que FARMAMUNDI teña presenza permanente, sempre que o socio local poida garantir a mobilización dos abastecementos e que estes sexan tamén adecuados ás necesidades identificadas.

c) Deseño e execución de actuacións orientadas á atención inmediata da poboación afectada, naqueles casos nos que FARMAMUNDI conte cun socio local estratéxico no lugar de intervención.

Neste marco, a articulación de clínicas móbiles, xornadas de saneamento ambiental, campañas de promoción e prevención da saúde, apoio psicolóxico e/ou apoio psicosocial tras unha situación traumática, así como a distribución de produtos de primeira necesidade e/ou complementos nutricionais, como actividades principais, aínda que non exclusivas.

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia:

150.000 € (50.000 € inicial, 50.000 € addenda 1 e 50.000 € addenda 2)