Proxectos

Adolescentes e mozos quichés de Guatemala exercen o seu dereito a unha educación de calidade que favorece a súa aprendizaxe integral e o desenvolvemento da súa cidadanía desde a equidade de xénero

Co proxecto preténdese que  834 mozos quichés de Guatemala exerzan o seu dereito a unha educación de calidade que favoreza a súa aprendizaxe integral e o desenvolvemento da súa cidadanía desde a equidade de xénero. Enténdese que a educación é a ferramenta crave para que teñan claros os seus plans de vida, para unha mellora das súas oportunidades a futuro, e para entenderse como suxeitos de dereitos. Para iso, promoverase que adolescentes e mozos quichés accedan a programas educativos alternativos que favorezan a súa continuidade e a reinserción educativa. Implementaranse talleres de educación alternativa, que combinen temas culturais e deportivos e programas de Habilidades para a Vida, e que axuden a motivar aos e ás estudantes para promover o seu continuo educativo.

Ano: 
2020
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
GUATEMALA
Axentes: 
ENTRECULTURAS FE E ALEGRÍA (FUNDACIÓN)
Contraparte: 

Fundación Educativa Fe y Alegría

Código CRS: 
111 - Educación, nivel non especificado
Obxectivos: 

Xeneral: Contribuír ao desenvolvemento dunha mocidade indíxena quiché que, a través dunha educación transformadora, amplía as súas opcións para unha mellor calidade de vida.

Específico: 834 adolescentes e mozos quichés de Guatemala (49 % son mulleres) exercen o seu dereito a unha educación de calidade que favorece a súa aprendizaxe integral e o desenvolvemento da súa cidadanía desde a equidade de xénero.

Resultados e actividades: 

RE 1.1. Adolescentes e mozos quichés acceden a programas educativos alternativos que favorecen a súa continuidade e a reinserción educativa

  • A.1.1.1 Revisar e actualizar o proxecto educativo completo de cada centro educativo para integrar temas como enfoque de xénero, educación alternativa e liderado xuvenil.
  • A 1.1.2 Implementar un plan de formación para os equipos docentes para contar con ferramentas que fortalezan a atención específica de estudantes adolescentes e mozos.
  • A 1.1.3 Poñer en marcha o Programa de Educación Alternativa para adolescentes e mozos.
  • A 1.1.4 Abrir alternativas educativas flexibles para mozos sen escolarizar.

RE 1.2 Mozos melloran a súa capacidade para a organización en función da defensa dos seus dereitos e da transformación comunitaria.

  • A 1.2.1 Facilitar Diplomado dirixido a mozos promotores/as para unha cidadanía con enfoque de xénero.
  • A 1.2.2  Formular e implementar tres proxectos de intervención comunitaria.
  • A 1.2.3 Realizar reunións de coordinación con outras organizacións, liderados e autoridades locais.
  • A 1.2.4 Realizar tres encontros locais de mozos, un en cada comunidade.
  • A 1.2.5 Constituír a rede rexional de mozos.
Poboación beneficiaria: 

A poboación directa que se refire aos titulares de dereitos son 834 adolescentes e mozos (425 homes e 409 mulleres).

Avaliación: 
prevista
Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 174.683,45 € (2020: 69.873,38 €;  2021: 104.810,07 €)