Proxectos

C-11-11 Fase III do proxecto para a mellora da atención en saúde e o acceso a medicamentos da poboación rural dos municipios de Champerico e Retalhuleu, en Guatemala.

O presente proxecto ten como propósito a mellora da atención primaria en saúde e o acceso e uso apropiado de medicamentos esenciais en 17 comunidades rurais dos municipios de Retalhuleu e Champerico na costa Sur de Guatemala. Por unha banda prevese que a intervención céntrese na mellora da calidade dos servizos de saúde nas comunidades onde exista xa unha cobertura mínima, e creala naquelas comunidades onde non exista ningún tipo de cobertura. Para iso levarán a cabo coordinacións con outras organizacións e institucións que estean presentes na zona de intervención, así como cos distritos de saúde do ministerio de saúde pública e a súa dirección de área.
A área de intervención compréndeno 17 comunidades do Departamento de Retalhuleu, tres delas (San Juan Húmedo, Santa Inés e Las Vitorias El Salto) no municipio de Retalhuleu e catorce (Finca Nuevo Montecristo, Vitorias III, Comunidade Andrés Girón La Verde, Finca María del Mar, Santa Cruz Cajolá, San Miguel Las Pilas, Barrio La Esperanza, Barrio El Palmo, Nueva Gomera, El Triunfo, Nueva Cajolá, Aldea El Río e Cuchuapam) no municipio de Champerico. O universo de beneficiarios/as son 12.903 persoas (6.343 mulleres e 6.560 homes), das cales 4.119 beneficiaríanse directamente da xestión do presente proxecto.
Os principais compoñentes do proxecto son:
-Fortalecemento de servizos básicos de saúde, co remozamiento de dous postos de saúde das comunidades Aztlan e Nueva Cajola; e o equipamento do posto de saúde da comunidade Olga María Cuchuapan no municipio de Champerico, Retalhuleu.
-Implementación dun sistema de abastecemento e regulación de medicamentos esenciais para a atención en saúde comunitaria nos municipios de Retalhuleu e Champerico. Para ela contásese con 1 adega rexional, 4 farmacias e 17 botiquines comunitarios de acordo a estándares de calidade establecidos polo Ministerio de Saúde Pública e Asistencia Social e persoal capacitado para o seu desenvolvemento.
-Fortalecemento e promoción do medicamento natural a partir da capacitación de 34 Promotores/as de saúde, na temática do medicamento natural e a implementación dun sistema de cultivo a nivel local para seméntaa e procesamiento de plantas medicinais con produtores individuais e organizados de Programas Comunitarios de Saúde en 17 comunidades pertencentes aos municipios de Retalhuleu e Champerico.
-Mellora da capacidade técnica de 34 promotores/as de saúde, e 34 terapeutas tradicionais sobre o uso e manexo racional dos medicamentos esenciais e atención primaria en 17 comunidades pertencentes aos municipios de Retalhuleu e Champerico.
En definitiva, o proxecto abordará a problemática do deficiente acceso, tanto económico como xeográfico, aos servizos básicos de atención primaria en saúde e aos medicamentos esenciais por parte da poboación e a falta de información actualizada sobre o uso apropiado dos medicamentos químicos e naturais que teñen o persoal de saúde e a poboación en xeral, que favorecen a propagación de enfermidades infecciosas e parasitarias, elevadas taxas de morbimortalidad (especialmente infantil), e unha baixa calidade de vida da poboación.
Para rematar, cabe destacar que todo o proceso enmárcase e arrinca, por unha banda, do proceso de identificación que desde a Xunta de Galicia impulsouse e que concluíu co deseño dun diagnóstico preliminar que definía un área de intervención en 17 comunidades de Retalhuleu na costa sur de Guatemala e que se concretou nun programa integral de actuación de longo impulso e intervención multisectorial; e, doutra banda, da estratexia que Farmamundi e ASECSA vén impulsando para posibilitar a mellora da accesibilidade a medicamentos da poboación rural guatemalteca.
 

Ano: 
2011
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
GUATEMALA
Zona de actuación: 
Retalhuleu (municipio)
Retalhuleu (departamento)
Champerico (municipio)
Axentes: 
FARMACEUTICOS MUNDI
Contraparte: 

ASOCIACIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE SALUD (ASECSA)
Asociación Civil No Lucrativa, No Gubernamental y de Interés Social, autorizada según acordo gubernativo de data15 de maio de 1979

Código CRS: 
12220 - Atención sanitaria básica
Obxectivos: 

OBXECTIVO XERAL DE DESENVOLVEMENTO.
O proxecto pretende contribuír á mellora das condicións de vida da poboación de 2 municipios do Departamento de Retalhuleu na Costa Sur de Guatemala, atendendo á ampliación e mellora dos servizos básicos de saúde, que supoñan melloras na situación socio sanitaria da poboación beneficiaria.
OBXECTIVO ESPECÍFICO.
Contribuír á mellora da atención en saúde e o acceso e uso apropiado de medicamentos esenciais de calidade e baixo custo en 17 comunidades rurais dos municipios Retalhuleu e Champerico na costa sur de Guatemala.
 

Resultados e actividades: 

1.1. Reunións de coordinación co consello micro rexional e comités locais.
1.2. Selección e Contratación de empresa construtora (Remozamientos).
1.3. Remozamiento de 2 postos de Saúde (Nueva Cajola e Aztlán)
1.4. Monitoreo do proceso de remozamiento de 2 postos de saúde (Nueva Cajola e Aztlán)
1.5. Adquisición de mobiliario e equipo para Posto de Saúde de Olga Maria Cuchuapán
2.1. Fortalecemento de 4 farmacias para venda de medicamentos.
2.2. Fortalecemento de 17 botiquines comunitarios.
2.3. Monitoreo de farmacias de venda de medicamentos e botiquines comunitarios.
3.1. Capacitación a promotores/as en uso do medicamento natural na rexión.
3.2. Sementa de plantas medicinais en 17 comunidades.
3.3. Produción de plantas medicinais nas comunidades de intervención.
3.4. Control de calidade das plantas medicinais producidas nas comunidades.
4.1. Capacitación de 50 promotoras tradicionais
4.2. Capacitación a 34 terapeutas tradicionais.
 

Poboación beneficiaria: 

Poboación beneficiaria directa do proxecto:
Os/as beneficiarios/as directos/as do proxecto son 4.119 persoas de 17 comunidades dos municipios de Retalhuleu e Champerico (Depto. de Retalhuleu) na rexión occidental de Guatemala.
Para o proxecto identificáronse como beneficiarias/os directas/os de as accións, os grupos e persoas que participarán na execución do proxecto nos seus diferentes niveis, sendo estes:
-Axentes comunitarios de desenvolvemento e particularmente de saúde (promotores/as, comadronas, terapeutas tradicionais, etc...) e as súas organizacións, Asociacións de Desenvolvemento comunal e Comités de Saúde.
-Poboación dos cantóns e caseríos do municipio.
Poboación beneficiaria indirecta:
A poboación indirectamente beneficiada confórmana o resto de poboación situada na área de influencia da actuación e que supón un total de 8.784 persoas.
 

Axudas: 

84956