Proxectos

C-16-11 Acordo de colaboración con Farmacéuticos Mundi para actuacións de acción humanitaria e de emerxencia.

Accións de asistencia e atención inmediata:
Dada a especificidad das actuacións a impulsar, que pola súa natureza e imprevisibilidad requiren unha resposta áxil
- Na medida que a loxística dependa da carga dos avións fretados pola AECID, así como dos compromisos desta para con outras institucións, Farmacéuticos Mundi informará á Consellería das reunións que se manteñan coa AECID respecto diso en cada unha das urxencias e será a Consellería, en coordinación coa AECID, que definirá que tipo de axuda e en que volume achegará a Consellería.
- Na medida que a loxística dependa dos requirimentos de socios e/ou institucións locais, Farmacéuticos Mundi informará directamente á Consellería das necesidades das poboacións afectadas definidas polos mesmos.
Para iso a Consellería disporá de:
ou Fondo permanente de material de primeira necesidade, dotado para o envío segundo o tipo de necesidades e a demanda que se produza en cada caso, (auga, abrigo, medicamentos, atención sanitaria e/ou outro material de primeira necesidade)
ou Stock de medicamentos e material sanitario estandarizado para a atención sanitaria en cada tipo de urxencias nos formatos máis habituais que prevé a Organización Mundial da Saúde como son: Kit de Acción Inmediata (equipamento lixeiro para brigada médica, adecuado para 2.000 persoas durante un mes): Kit IEHK 2006 (versión actualizada do botiquín completo OMS para 10.000 persoas durante tres meses);
ou Posibilidade de prover os recursos necesarios para dispor dun stock adecuado e suficiente de resposta en urxencia directamente naqueles países onde Farmamundi está presente.
Polas características deste tipo de accións, aceptaranse como comprobantes de gasto todos os derivados da adquisición, xestión e transporte dos kits e subministracións desde o almacén ata o destino final, así como os gastos derivados do persoal que xestiona os fondos e realiza o seguimento e avaliación das accións, e neste sentido aceptarase un máximo do 5% como gastos administrativos. Pola especial dificultade de xustificación documental dos kits farmacéuticos, por mor dos múltiples provedores que se require para a súa montaxe e a súa compra centralizada e anticipada que aforra custos, aceptarase ben facturas emitidas por Farmacéuticos Mundi a nome da Consellería, do destinatario da axuda, dos provedores do mercado local no seu caso, ou ben unha certificación da entidade respecto diso.
1. COMPROMISO DAS PARTES
A execución do convenio realizarase de acordo coas condicións establecidas no presente convenio e segundo os seguintes compromisos de ambas as partes:
1. A Consellería disporá dunha partida de 30.000,00 euros (trinta mil), para, -de acordo ao tipo de intervencións establecidas no anexo do convenio- dispor de xeito permanente de stocks de material de primeira necesidade tanto no almacén de Farmacéuticos Mundi en Valencia, como naqueles países onde Farmamundi conta cunha presenza permanente e stock de urxencias, descritos con anterioridade no Anexo I.
2. Farmacéuticos Mundi comprométese a manter informada periodicamente á Consellería de todos os aspectos ou cuestións referentes ás actuacións de Axuda Humanitaria e de Urxencia que leva a cabo en base ao presente convenio e/ou que lle sexan solicitados, a someterse ás actuacións de comprobación a efectuar por parte da Consellería, ás de control financeiro que correspondan e a presentar a xustificación fehaciente dos gastos realizados dous meses logo da finalización do período de execución do proxecto.
3. Farmacéuticos Mundi comprométese a levar a cabo as actuacións que se subvencionen incluíndo a imaxe corporativa da Xunta de Galicia e a cooperación galega en todo o material gráfico e publicitario da mesma e velando por garantir a máxima proxección pública tanto nos labores previos de organización e preparación das actuacións, como durante a execución das actividades así como nos actos e comunicados que realice en relación coas actividades subvencionadas.
4. A Consellería abonará a Farmacéuticos Mundi o 100% do importe deste convenio á firma do mesmo e comprométese a repor de forma regular o stock dispoñible en función do grao de consumo e valoración de necesidades.
 

 

Ano: 
2011
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
Sen identificar
País: 
Sen especificar
Zona de actuación: 
Varias
Axentes: 
FARMACEUTICOS MUNDI
Código CRS: 
72010 - Axuda e servizos materiais de emerxencia
Axudas: 

Ano: 2011 30.000,00 euros