Proxectos

Colaboración con Farmacéuticos Mundi para actuacións de acción humanitaria e de emerxencia.

Accións de asistencia e atención inmediata de emerxencia tras declararse o desastre ou crise humanitaria ou ante a agudización dunha crise crónica (fames negras, desprazamentos de poboación por causas bélicas, económico-sociais ou post-catástrofe) para evitar unha gran mortandade entre os damnificados.
Nestas actuacións FARMAMUNDI traballará a partir de dúas estratexias distintas. Por unha banda, procederase ao envío de equipos estándares (Kits de Acción Inmediata e Kits IEHK ‘06) desde a súa área loxística con sede en Valencia, que se realizará en coordinación coa Oficina de Acción Humanitaria da Axencia Española de Cooperación ao Desenvolvemento (AECID), a fin de garantir que os envíos se axusten ás necesidades do país receptor e estean no marco do dispositivo de coordinación de emerxencias do mesmo. Estes Kits foron deseñados seguindo o modelo da OMS para prestar unha axuda rápida e eficaz en situacións de emerxencia e permiten atender as necesidades da poboación durante 13 meses ou máis, adaptándose estritamente ás necesidades e patróns epidemiolóxicos do país de destino e da emerxencia concreta que se deba atender.
Así mesmo, FARMAMUNDI, está a impulsar unha nova estratexia de resposta en emerxencia que busca aumentar e mellorar a súa acción na primeira fase dunha crise humanitaria. Para iso estase procedendo á dotación de Kits e stocks de medicamentos adecuados e suficientes de resposta en emerxencia directamente naqueles países onde FARMAMUNDI conta con presenza permanente.
Excepcionalmente, FARMAMUNDI poderá solicitar que a cargo do convenio impúlsese algunha acción non incluída na descrición anterior, xustificando debidamente os motivos. A Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza deberá aprobar expresamente esta solicitude no prazo máximo de dez días.
 

Ano: 
2016
Instrumento de financiamento: 
Convenios Axuda Emerxencia
Rexión: 
Sen identificar
País: 
Sen especificar
Axentes: 
FARMACEUTICOS MUNDI
Código CRS: 
72010 - Axuda e servizos materiais de emerxencia
72040 - Axuda alimentaria de emerxencia
Obxectivos: 

Realizar as actuacións que ambas as partes acorden tendentes a:
Atender as necesidades máis urxentes das poboacións afectadas por catástrofes de orixe natural ou humano, con especial énfase nos colectivos máis vulnerables, mediante a provisión inmediata de bens e servizos esenciais para a supervivencia (auga, abrigo, medicamentos, atención sanitaria e/ou outro material de primeira necesidade) e paliar o sufrimento das poboacións afectadas por crises de longa duración e desequilibrios crónicos e estruturais, con énfases en países e poboacións de menor Índice de Desenvolvemento Humano (IDH).
 

Resultados e actividades: 

Resultados e actividades:
En función das características de cada situación de emerxencia ou das crises humanitarias crónicas nas que se pretenda intervir, será acordada un tipo de resposta, dentro da tipoloxía que se detalla a continuación:
a) Envío de kits estándar de medicamentos (kits de Acción Inmediata, IEHK 2006 ou específicos para traumatología, cólera, obstetricia e pediatría) desde a súa Área Loxística con sede en Valencia, en coordinación coa Oficina de Acción Humanitaria da Axencia Española de Cooperación ao Desenvolvemento (AECID), a fin de garantir que os envíos se axusten ás necesidades do país receptor e estean no marco do dispositivo de coordinación de emerxencias do mesmo. Estes Kits foron deseñados seguindo o modelo da OMS para prestar unha axuda rápida e eficaz en situacións de emerxencia e permiten atender as necesidades da poboación segundo o tipo de emerxencia, adaptándose estritamente ás necesidades e patróns epidemiolóxicos do país de destino e da emerxencia concreta que se deba atender.
b) Utilización dos Kits e stocks de medicamentos de resposta en emerxencia situados directamente naqueles países onde FARMAMUNDI conta con presenza permanente, sempre que a contraparte poida garantir a mobilización dos insumos e ademais estes sexan adecuados ás necesidades identificadas.
c) Deseño e execución de accións orientadas á atención inmediata da poboación damnificada, naqueles casos en que FARMAMUNDI dispoña dunha contraparte estratéxica no lugar de intervención.
Neste marco podería contemplarse a articulación de clínicas móbiles, xornadas de saneamento ambiental, campañas de promoción e prevención da saúde, apoio psicolóxico e/ou acompañamento psico-social tras unha situación traumática, así como a distribución de artigos de primeira necesidade e/ou complementos nutricionais, como actividades principais, aínda que non excluíntes.
En calquera caso, todas as intervencións serán de mutuo acordo e previamente definidas entre as partes.
 

Axudas: 

50.000 €.