Proxectos

Combatendo a violencia machista nos campos de poboación refuxiada de Palestina na Franxa de Gaza: protección e atención ás mulleres sobreviventes de violencia de xénero 2021

Convenio subscrito no marco do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero para o financiamento de actuacións no marco das medidas 36 e 37 do devandito Pacto, que afectan o ámbito da cooperación internacional:

  • Medida 36: promover que no marco da cooperación internacional se destinen recursos para medidas específicas contra a violencia machista dentro dos protocolos de actuación en campos de refuxiados e refuxiadas.
  • Medida 37: instar a que nos recursos dedicados por España á cooperación internacional para refuxiados e refuxiadas se apliquen medidas específicas para a prevención da violencia machista contra as mulleres e menores de idade, tanto en tránsito como en destino.

En concreto, e en cumprimento da medida 36, traballarase na mellora da atención integral a mulleres e nenas vítimas de violencia no actual contexto xerado pola pandemia da COVID-19, que someteu ás mulleres e nenas a maior risco de violencia.

Ano: 
2021
Instrumento de financiamento: 
Convenio Acción Humanitaria
Rexión: 
Oriente Próximo
País: 
TERRITORIOS PALESTINOS
Zona de actuación: 
Franxa de Gaza
Axentes: 
UNRWA
Código CRS: 
15180 Loita contra a violencia cara a mulleres e nenas
Obxectivos: 

Xeral: Garantir o dereito das mulleres refuxiadas de Palestina na Franxa de Gaza á liberdade, a seguridade e a vida, libre de violencia machista.

Específico: Mellorar a protección e a atención integral no tratamento de casos de violencia machista e sensibilizar á comunidade sobre a realidade das mulleres sobreviventes refuxiadas de Palestina nos campos da Franxa de Gaza.

Resultados e actividades: 

RE 1.1.  Fortalecido o sistema de prevención e atención a vítimas sobreviventes e sensibilizada a comunidade sobre violencia machista contra as mulleres.

            A.1.1.1. Identificación das necesidades nos centros sanitarios e contratación do persoal.

            A.1.1.2. Realización de terapias para a prevención, atención e tratamento da violencia machista.

            A.1.1.3. Derivación ao servizo de asesoría xurídica mediante o Sistema de Derivación de Violencia de Xénero.

            A.1.1.4. Supervisión e monitoreo da atención a mulleres vítimas e sobreviventes de violencia machista.

            A.1.1.5. Sensibilización comunitaria para a prevención da violencia machista.

            A.1.1.6. Seguimento da intervención.

Poboación beneficiaria: 

O proxecto beneficiará de forma directa a 618 mulleres (80%) e 158 homes.

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 84.000,00 €