Proxectos

Competitividade Empresarial de mulleres e xuventudes na cadea de valor de lácteos do Corredor Seco de Nicaragua

O proxecto persegue a xeración de apoderamiento económico e empresarial en mulleres e mocidades asociadas, fortalecendo as súas capacidades produtivas, empresariais e comerciais, de tal maneira que mitiguen os efectos das distorsións do mercado e a variabilidade climática no departamento de Madriz (Nicaragua). No marco da premisa de fortalecer capacidades produtivas, empresariais e comerciais identifícase o potencial desenvolvido do sector empresarial lácteo da Comunidade Autónoma de Galicia, o cal é referente europeo en calidade, innovación, garantías de salubridade alimentaria e vocación de permanencia. Por iso, proponse promover o intercambio de experiencias entre cooperativas e PEMES do Corredor Seco de Madriz, coas súas homólogas de Galicia, de maneira que ademais de visitar e adaptar boas prácticas empresariais, xérense potenciais relacións empresariais e comerciais.

Ano: 
2023
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
NICARAGUA
Zona de actuación: 
Madriz (departamento)
Axentes: 
AXUDA EN ACCIÓN (FUNDACIÓN)
Contraparte: 

Movimiento Comunal Nicaragüense (MCN)

Código CRS: 
15170 - Organizacións e institucións da igualdade das mulleres
32130 - Desenvolvemento PEME
32161 - Agro-industrias
Obxectivos: 

Xeral: Contribuír ao desenvolvemento económico e empresarial das mulleres e mocidades asociada á cadea de valor láctea, reducindo a súa vulnerabilidade social, tecnolóxica, ambiental e económica ante os efectos da variabilidade climática e distorsións do mercado no Corredor Seco de Nicaragua.

Específico: Xerar apoderamento económico e empresarial en mulleres e mocidades asociadas, fortalecendo as súas capacidades produtivas, empresariais e comerciais que mitiguen os efectos das distorsións do mercado e a variabilidade climática no departamento de Madriz.

Resultados e actividades: 

RE 1. Mulleres e mocidades asociadas a cooperativas e Pemes, fortalecen as súas capacidades de produción e adaptación ao cambio climático, mellorando os rendementos e calidade para mercado, a competitividade empresarial e ingresos económicos.

            A.1.1 Formación a mulleres e mocidades asociadas a cooperativas e pemes en competencias para a xestión eficiente do manexo pecuario.

            A.1.2. Capacitación para a innovación tecnolóxica na produción e diversificación de produtos lácteos de calidade.

            A.1.3 Formación en manexo de sistemas silvopastoriles sostibles

            A.1.4 Curso sobre técnicas e tecnoloxías en sistemas sostibles de produción de alimentos, plans de sanidade pecuaria, muxido limpo e rexistros administrativos
RE 2. Mulleres e mocidades asociadas a cooperativas e PEMES, toman decisións e diversifican os seus ingresos, co acceso a formación, información e tecnoloxías que melloran a competitividade empresarial para a comercialización.

            A2.1. Habilitación de equipos tecnolóxicos e insumos para mellora de procesos de provisión e transformación.

            A2.2. Fortalecemento de capacidades técnicas e tecnolóxicas en ferramentas contables para a xestión empresarial.

            A2.3. Redeseño e innovación tecnolóxica das canles de comercio dixital e márketing.

            A2.4. Capacitacións a mulleres e mocidades líderes para o desenvolvemento da competitividade e toma de decisións empresariais.

RE 3. Actores da cadea de valor de lácteos melloran a súa competitividade produtiva e comercial a través da articulación de accións que xeren confianza, gobernabilidade e rendibilidade financeira

            A3.1 Fortalecemento dos espazos de diálogo e negociación entre actores da cadea de valor de lácteos e outras cadeas vinculantes.

            A3.2 Accións de articulación público-privado entre actores da cadea de valor de produtos lácteos e institucións reitoras.

            A3.3 Sistematización de experiencias sobre cambios de vida en empoderamento económico e social de mulleres.

            A3.4 Elaboración de diagnóstico en zona de prospección no corredor seco de Nicaragua.

            A3.5 Intercambio de experiencias internacional sobre sustentabilidade e competitividade empresarial

Poboación beneficiaria: 

Directa: 212 (99 homes; 113 mulleres)

Indirecta: 235 (56 homes; 59 mulleres; 60 nenos; 60 nenas)

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 185.000€ (74.000€ en 2023 e 111.000€ en 2024)