Proxectos

Comunidades rurais e bateyanas facendo veeduría e incidencia para a prevención do matrimonio infantil e unións temperás, desde o enfoque de interseccionalidade, en 3 municipios das provincias de Santo Domingo e San Cristóbal

O proxecto busca promover o cumprimento do dereito a unha vida libre de violencia para as nenas e as mulleres, de maneira específica impulsando a prevención dos matrimonios infantís e unións temperás. Para isto, este proxecto é parte dunha estratexia máis ampla a medio prazo composta por 3 alternativas estratéxicas chamada ``estratexia comunitaria de prevención dos MIUT´´ enfocada a incidir na prevención de MIUT no ámbito comunitario na República Dominicana, específicamente en 3 bateyes da provincia de Santo Domingo e en 3 comunidades de rurais da provincia de San Cristóbal. Oriéntase cara o fortalecemento da cohesión e capacidade comunitaria para impulsar a participación, veeduría e incidencia das comunidades sobre a prevención dos MIUT.

Ano: 
2022
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
REPÚBLICA DOMINICANA
Zona de actuación: 
San Cristóbal (Provincia)
Santo Domingo (provincia)
Axentes: 
INTERED GALICIA
Contraparte: 

Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA)

Código CRS: 
15150 - A participación democrática e a sociedade civil
Obxectivos: 

Xeral: Promover o cumprimento do dereito a unha vida libre de violencia para as nenas e mulleres novas nas provincias de Santo Domingo e San Cristóbal, República Dominicana, en coherencia coa meta 5.3 dos ODS, e en resposta aos impactos específicos da Covid-19.

Específico: Mellorada a participación, veeduría e incidencia de comunidades rurais e bateyanas para promover a implementación da Lei 1-21 e políticas públicas de prevención do matrimonio infantil e unións temperás, desde o enfoque de xénero e interseccionalidade, en 3 municipios das provincias de Santo Domingo e San Cristóbal.

Resultados e actividades: 

R.1. Lideresas e representantes de 6 comunidades como titulares de responsabilidades, con capacidades fortalecidas para impulsar propostas con enfoque de xénero e interseccionalidade para a prevención dos MIUT, desde os mecanismos municipais de participación cidadá contemplados na Lei 176-07

A.1.1. Reunións de selección e coordinación inicial con lideresas e representantes comunitarias/os para conformar vos Grupos de Veeduría Local ( GVL)

A.1.2. Proceso formativo sobre veeduría, incidencia e espazos municipais de participación cidadá para a prevención dúas MIUT desde un enfoque de xénero e interseccionalidad cos Grupos de Veeduría Local ( GVL)

A.1.3. Implementación dá estrutura organizativa e dous instrumentos de diagnóstico e identificación de propostas, e planificación dás accións cos Grupos de Veeduría Local ( GVL)

A.1.4. Elaboración e presentación de propostas por parte dous Grupos de Veeduría Local ( GVL) nos espazos municipais de participación cidadá de concellos para a prevención dúas MIUT nas súas comunidades.

A.1.5. Reunións cos GVL para seguimento e avaliación do seu traballo de veeduría municipal.

R.2. Nenas e mulleres adolescentes como titulares de dereitos de 6 comunidades, con capacidades fortalecidas para a sensibilización e incidencia social enfocadas na prevención dos matrimonios infantís e unións temperás, e o abandono escolar

A.2.1. Proceso formativo con lideresas comunitarias dos clubs de nenas sobre técnicas didácticas con enfoque de xénero para promover o activismo xuvenil sobre a prevención dos MIUT.

A.2.2. Sesións de sensibilización e capacitación con nenas e mulleres adolescentes dos Clubs de nenas sobre activismo xuvenil para a prevención dos MIUT por parte das lideresas comunitarias.

A.2.3. Proceso formativo con nenas e mulleres adolescentes dos Clubs de nenas sobre ferramentas dixitais e metodoloxías de mobilización para a incidencia social como parte do activismo xuvenil sobre a prevención dos MIUT

A.2.4. Elaboración participativa desde os Clubs de nenas de accións comunitarias (rally comunitario) para a sensibilización e incidencia social sobre a prevención dos MIUT e as súas consecuencias na vida de nenas e mulleres adolescentes xunto á Rede Voces Unidas.

A.2.5. Elaboración participativa desde os Clubs de nenas dun plan de comunicación dirixido á sensibilización e incidencia social para a prevención dos MIUT e as súas consecuencias na vida de nenas e mulleres adolescentes xunto á rede Voces Unidas.

R.3. Autoridades públicas vinculadas a políticas de prevención de unións temperás e á Lei 1-21, como titulares de obrigacións, sensibilizadas e con coñecementos para implementar iniciativas de prevención de MIUT con alcance comunitario, desde a articulación coa sociedade civil

A.3.1. Elaboración participativa dun plan de incidencia política para a prevención dos MIUT desde estruturas comunitarias e nacionais de MUDHA e CONAMUCA (Clubs de nenas, Grupos de veeduría Local, Rede Voces Unidas, e Coalición popular en resposta aos MIUT.

A.3.2. Reunións con autoridades públicas vinculadas ás políticas de prevención de MIUT e Lei 1- 21 para promover a prevención dos MIUT no ámbito comunitario como parte do plan de incidencia política.

A.3.3. Eventos con autoridades públicas vinculadas ás políticas de prevención de MIUT e Lei 1- 21 para promover a prevención dos MIUT no ámbito comunitario como parte do plan de incidencia política.

Poboación beneficiaria: 

Directa: 356 persoas (58 homes, 163 mulleres e 135 nenas)

Indirecta: 626 persoas (103 homes, 243 mulleres, 81 nenos e 199 nenas)

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia:

175.000 € (70.000 € en 2022 e 105.000 € en 2023)