Proxectos

CONSTRUCIÓN DO PREESCOLAR DO CENTRO EDUCATIVO DIVINO SALVADOR NA CIDADE DE SAN VICENTE - EL SALVADOR

(OX) FORTALECER O SISTEMA EDUCATIVO DE EL SALVADOR POTENCIANDO AS INFRAESTRUTURAS E DOTACIÓNS ESCOLARES E MELLORANDO O NIVEL EDUCATIVO E FORMATIVO DA POBOACIÓN INFANTIL E XUVENIL DA CIDADE DE SAN VICENTE

(OE) ESCOLARIZAR E FORMAR AXEITADAMENTE AOS ALUMNOS/AS EN IDADE ESCOLAR, PREESCOLAR RESIDENTE NA ÁREA DE INFLUENCIA DO CENTRO ESCOLAR DIVINO PASTOR CARENTES DE INFRAESTRUTURAS E SERVIZOS EDUCATIVOS E FORMATIVOS AXEITADOS E SUFICIENTES

(A1) CONSTRUCIÓN DO PREESCOLAR DO CENTRO ESCOLAR DIVINO PASTOR

(A2) EQUIPAMENTO E DOTACIÓN DO PREESCOLAR CON TODO O MOBILIARIO, OS EQUIPOS E O MATERIAL NECESARIO E AXEITADO PARA O CORRECTO DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE DO CENTRO PREVISTA NO MESMO

(A3) CONTRATACIÓN DO PERSOAL DOCENTE AXEITADO E NECESARIO PARA O CORRECTO DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE DOCENTE PREVISTA

(A4) APERTURA DO PERIODO DE MATRICULACIÓN E COMEZO DAS ACTIVIDADES DOCENTES PREVISTAS NO NOVO PREESCOLAR

 BENEFICIARIOS/AS: 120 ALUMNOS/AS DO COLEXIO DIVINO PASTOR E AS SÚAS FAMILIAS

Ano: 
2005
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
O SALVADOR
Zona de actuación: 
San Vicente (departamento)
Axentes: 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RELIXIOSOS DO ENSINO E TITULARES DE CENTROS CATÓLICOS (FERE - CECA)
Código CRS: 
11120 - Servizos e instalacións educativas e formación
Axudas: 

35.655.00 €