Proxectos

Convenio de colaboración coa Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados e Mariscos (ANFACO-CECOPESCA) no marco da Iniciativa de desenvolvemento do sector acuícola e pesqueiro artesanal na baía de Sechura, Perú

Búscase incrementar a competitividade do sector da pesca artesanal e acuicultura na baía de Sechura a través do fortalecemento institucional e organizacional, a adopción de tecnoloxías e a sustentabilidade ambiental. O presente proxecto, de carácter anual, representa o comezo dun proxecto máis global, exposto para tres anos, que pretende incrementar a competitividade da pesca artesanal e acuicultura na baía de Sechura, situada ao noroeste de Perú no distrito de Piura. Dita intervención global desenvólvese nun marco de colaboración coordinado por CETMAR, que terá como contraparte en Perú ao Ministerio da Produción (PRODUCE), e coa participación tamén como socio da ONGD Fundación Axuda en Acción (AeA), que conta con delegación en Sechura. Ademais do alcance exposto para o proxecto anual, tanto por ANFACO como polo seu socio local en Sechura, a ONGD Axuda en Acción-Perú (AeA-P), prevense outras coordinacións tanto con CETMAR como con AeA como parte da intervención máis ampla cuxos obxectivos son: o fortalecemento institucional para a planificación estratéxica, a mellora da empregabilidade dos profesionais do sector pesqueiro e acuícola co recoñecemento de competencias profesionais, a transferencia tecnolóxica por medio de proxectos piloto para a innovación e diversificación acuícola e a xestión sustentable dos recursos desde unha cultura de respecto polo medio mariño e o medio ambiente

Aínda que o presente proxecto se defina de maneira anual, ten ese carácter de continuidade baseado en que para definir correctamente en detalle as accións e actuacións que permitan alcanzar os obxectivos tanto xerais como específicos, débese realizar previamente unha serie de estudos e diagnósticos da situación actual da produción da cuncha de abanico na baía de Sechura; en base aos resultados obtidos, poderase expor adecuadamente as seguintes accións no marco do convenio global. No desenvolvemento do devandito proxecto global “Incrementar a competitividade do sector pesca artesanal e acuicultura na baía de Sechura a través do fortalecemento institucional e de organización, a adopción de tecnoloxías e a sustentabilidade ambiental” realizaranse tarefas de capacitación, promoción, mellora das competencias e mellora da produtividade de todos os actores implicados na cadea de valor do sector, desde autoridades locais, funcionarios públicos en pesca artesanal e acuicultura para enfocalos cara a unha xestión e modelo de negocio máis eficiente. Así mesmo, o alcance inclúe o resto de elos da cadea: áreas de cultivo, OSPAS, DPAs, transportistas, plantas de procesamento e comercializadores.

Exponse abarcar e promover a visibilización e inclusión das mulleres no ámbito laboral da xestión e da produción, mediante procesos de concienciación e campañas de promoción podendo asumir cargos e desempeñar tarefas en igualdade de condicións. As tarefas de mellora da produtividade enfocaranse en melloras tecnolóxicas na cadea produtiva da cuncha de abanico dado que se considera unha alternativa interesante á actividade da pesca debido ao desenvolvemento técnico e científico alcanzado, sempre tendo en conta as características específicas da área de alcance na Baía de Sechura.

Ano: 
2019
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
América do Sur
País: 
PERÚ
Zona de actuación: 
Sechura (provincia)
Axentes: 
ANFACO-CECOPESCA - Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos
Contraparte: 

Fundación Axuda en Acción - Perú

Código CRS: 
313 Investigación pesqueira
Obxectivos: 

Obxectivo Xeral: Contribuír ao desenvolvemento económico e social das comunidades costeiras da Baía de Sechura, departamento de Piura, Perú.

Obxectivo Específico: Incrementar a competitividade do sector pesca artesanal e acuicultura na Baía de Sechura a través do fortalecemento institucional e organizacional, a adopción de tecnoloxías e a sustentabilidade ambiental.

Resultados e actividades: 

RE0: Definición dos mecanismos de xestión técnica e financeira para a execución do proxecto e firma de acordos.

Actividade 0.1. Constitución da estrutura de xestión da acción.

Actividade 0.2. Revisión e planificación do traballo.

Actividade 0.3. Seguimento e control da acción.

RE1: Fortalecida a coordinación interinstitucional e a participación sectorial no deseño e implementación de políticas estratéxicas para pesca artesanal e acuicultura en Sechura.

Actividade 1.1. Establecemento dos mecanismos de coordinación e comunicación interinstitucional.

Acción 1.1.1: Lanzamento oficial do proxecto.

Acción 1.1.2: Celebración dun encontro partes interesadas para a constitución/ convocatoria dunha Mesa Técnica.

Acción 1.1.3: Visita ao Centro de Acuicultura La Arena.

RE2: Introducidas melloras tecnolóxicas na cadea produtiva de cuncha de abanico na Baía de Sechura.

Actividade 2.1. Identificación das oportunidades de mellora tecnolóxica nos sistemas de cultivo e engorde de concha de abanico na Baía de Sechura.

Actividade 2.2. Asesoría técnica para mellorar a xestión operativa dos DPAs Parachique e As Delicias na Baía de Sechura.

RE3: Fortalecida a cadea de valor e a trazabilidade da concha de abanico na Baía de Sechura.

Actividade 3.1. Estudio da cadea produtiva da concha de abanico en Piura.

RE4: Exploradas oportunidades de mellora para a xestión ambiental na Baía de Sechura.

Actividade 4.1. Avaliación da xestión dos residuos do proceso de concha de abanico e propostas de mellora.

Poboación beneficiaria: 

Beneficiarios directos:

Institucionais

PRODUCE e organismos técnicos adscritos. PRODUCE e en particular, a Dirección General de Acuicultura (DGA), a Dirección General de Pesca Artesanal (DGPA), e a Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas (DGAAMPA), así como os organismos técnicos adscritos a PRODUCE, verán reforzada a súa capacidade de xestión a través da posta en marcha de novos mecanismos e canles de coordinación interinstitucional e intersectorial. Así desta forma empréndese un proceso de planificación estratéxica integrada para o desenvolvemento do sector pesqueiro e acuícola na baía de Sechura que poderá ser  replicado Noutras zonas do país.

SINEACE, Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, organismo técnico especializado, adscrito ao Ministerio de Educación. Con SINEACE traballarase en ampliar o catálogo de normas de competencia na área de pesca e acuicultura.

DIREPRO Piura como parte integrante dos mecanismos de coordinación interinstitucional verá reforzadas as súas capacidades para a planificación estratéxica coordinada desde as prioridades concibidas a nivel local.

Municipalidade de Sechura

Os funcionarios públicos do municipio verán fortalecidas as súas capacidades a través da participación activa en formacións e no deseño de plans e estratexias en materia de pesca artesanal, acuicultura e medio ambiente, entre outros. Así mesmo, prestarase especial atención ao involucramento de autoridades locais e funcionarios distritales en todas as actividades relacionadas coa xestión de residuos sólidos procedentes da acuicultura e a posta en marcha dos proxectos piloto.

OSPAS

O proxecto impulsa o crecemento integral das OSPAS da baía de Sechura e as súas familias a través do fortalecemento de capacidades e asistencia técnica. Os integrantes maiormente son homes, nalgúns casos as súas esposas e/ou fillas interveñen na cadea produtiva como desvalvadoras.

Total (3902): Homes (2586); Mulleres (1316).

Beneficiarios indirectos:

Nos beneficiarios ou destinatarios indirectos considérase á poboación e sociedade civil da zona costeira da baía de Sechura.

Nenos e estudantes da cidade de Sechura.

Total (9000): Homes (5400); Mulleres (3600)

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 50.000 € (2019)