Proxectos

Convenio de colaboración coa Fundación Axuda en Acción no marco da Iniciativa de Desenvolvemento do sector acuícola e pesqueiro artesanal na Baía de Sechura, Perú

O proxecto, implementado pola Fundación Axuda en Acción, en Sechura, enmárcase na proposta conxunta baixo un marco de consorcio entre as seguintes institucións: CETMAR, ANFACO, Fundación Axuda en Acción e o Ministerio da Produción (PRODUCE), liderada por CETMAR (Centro Tecnolóxico do Mar) denominada “Incrementar a competitividade do sector pesca e acuicultura na Baía de Sechura a través do fortalecemento institucional e organizacional, a adopción de tecnoloxías e a sustentabilidade ambiental” A intervención contribuirá ao fortalecemento da capacidade de organización e a cultura empresarial das Organizacións Sociais de Pescadores Artesanais (OSPAS), as súas familias e comunidades. Neste sentido priorizarase o traballo coas 150 OSPAS activas, que se diferencian (principalmente) entre pescadores artesanais embarcados e maricultores ou  extractores de mariscos. Recoñécese que se manteñen rexistradas 441 OSPAS na Baía de Sechura, segundo o rexistro mostrado na web do Ministerio da Produción pero moitas destas están inactivas, ou se crearon por situacións puntuais para obter un beneficio, que a longo prazo non se obtivo. Problemas principais que abordará a intervención:

- Informalidade e representatividade das OSPAS nas súas funcións (dereitos e obrigacións) dos seus integrantes (directivos e socios).

- Estrutura legal dubidosa e adecuación a normas recentemente establecidas polo sector (ex. Figura cooperativa para OSPAS clasificadas como organizacións acuícolas de micro e pequena empresa -AMYPE).

-Limitada xestión organizacional e empresarial, desvinculada de oportunidades comerciais desaproveitando o seu rol na cadea de valor.

- Débil organización e  asociatividad na Baía de Sechura, debilita a súa competitividade.

- As OSPAS descoñecen de oportunidades para diversificar as súas actividades e aplicar a cofinanciamentos por parte do Estado.

- Débil ou escasa conciencia ambiental para o coidado do ecosistema da Baía.

- Informalidade nos labores para dar valor agregado ao produto ( p.e. desvalvado).

Desde a parte de Axuda en Acción, en liñas xerais, desenvolverá un programa de formación focalizado en temas de xestión organizacional, orientando a súa desempeño cunha visión empresarial. Ademais da formación ao persoal especializado que xestiona as OSPAS, o programa alcanzará tamén outras persoas crave ao interior das mesmas, a fin de fortalecer as súas habilidades brandas, empoderándoles para o desenvolvemento das súas actividades organizativas, a gobernabilidade das mesmas, e a procura da competitividade –sexa a través dos seus emprendementos persoais vinculadas á OSPA, ou o quefacer colectivo. Contribuirase igualmente ao conxunto da acción do consorcio en apoios, e de maneira particular en accións de sensibilización e intercambio de coñecemento. Nesta liña a intervención desenvolverá un programa de asistencia técnica e seguimento, para as  OSPAS, a fin de reafirmar a súa potencialidade para incrementar os ingresos.

Ano: 
2019
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
América do Sur
País: 
PERÚ
Zona de actuación: 
Sechura (provincia)
Axentes: 
AXUDA EN ACCIÓN (FUNDACIÓN)
Contraparte: 

Ayuda en Acción - Perú

Código CRS: 
31320 - Desenvolvemento pesqueiro
31381 - Educación, formación pesqueira
Obxectivos: 

Obxectivo Xeral: Contribuír ao desenvolvemento económico e social das comunidades costeiras da Baía de Sechura, departamento de Piura, Perú.

Obxectivo Específico: Incrementar a competitividade do sector pesca artesanal e acuicultura na Baía de Sechura a través do fortalecemento institucional e organizacional, a adopción de tecnoloxías e a sustentabilidade ambiental.

Resultados e actividades: 

Resultado 1: Mellorada a capacidade de organización e a cultura empresarial das OSPAS e cooperativas.

           Actividade 1.1. Diagnóstico situacional das Organizacións Sociais de Pescadores Artesanais (OSPAS).

           Actividade 1.2. Desenvolvemento de programa de fortalecemento de capacidades e asistencia técnica das  OSPAS.

                              Acción 1.2.1: Formación en capacidades de xestión e organización.

                              Acción 1.2.2: Formación en asistencia técnica – produtiva.

                              Acción 1.2.3: Formación en articulación comercial e acompañamento.

                              Acción 1.2.4: Programa de pasantías.

            Actividade 1.3. Modelo de economía equitativa de coidados (roles equitativos no fogar entre homes e mulleres) aplicado a novos negocios ou empregos de mulleres.

Resultado 2: Exploradas oportunidades de mellora para a xestión ambiental na Baía de Sechura.

           Actividade 2.1. Accións de sensibilización ambiental e respecto polo ecosistema mariño.

                                   Acción 2.2.1: Actividades de educación e sensibilización sobre o medio mariño.

                              Acción 2.2.2: Exploración de posibilidades de recuperación ambiental de la Baía de Sechura a  través da aplicación de biotecnoloxía.

Poboación beneficiaria: 

Beneficiarios directos:

Institucionais

PRODUCE e organismos técnicos adscritos. PRODUCE e en particular, a Dirección General de Acuicultura (DGA), la Dirección General de Pesca Artesanal (DGPA), y la Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas (DGAAMPA), así como os organismos técnicos adscritos a PRODUCE, verán reforzada a súa capacidade de xestión a través da posta en marcha de novos mecanismos e canles de coordinación interinstitucional e intersectorial. Así desta forma empréndese un proceso de planificación estratéxica integrada para o desenvolvemento do sector pesqueiro e acuícola na Baía de Sechura que poderá ser  replicado Noutras zonas do país.

SINEACE, Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, organismo técnico especializado, adscrito ao Ministerio de Educación. Con SINEACE traballarase en ampliar o catálogo de normas de competencia na área de pesca e acuicultura.

DIREPRO Piura como parte integrante dos mecanismos de coordinación interinstitucional verá reforzadas as súas capacidades para a planificación estratéxica coordinada desde as prioridades concibidas a nivel local.

Municipalidade de Sechura

Os funcionarios públicos do municipio verán fortalecidas as súas capacidades a través da participación activa en formacións e no deseño de plans e estratexias en materia de pesca artesanal, acuicultura e medio ambiente, entre outros. Así mesmo, prestarase especial atención ao involucramento de autoridades locais e funcionarios distritales en todas as actividades relacionadas coa xestión de residuos sólidos procedentes da acuicultura e a posta en marcha dos proxectos piloto.

OSPAS

O proxecto impulsa o crecemento integral das OSPAS da Baía de Sechura e as súas familias a través do fortalecemento de capacidades e asistencia técnica. Os integrantes maiormente son homes, nalgúns casos as súas esposas e/ou fillas interveñen na cadea produtiva como desvalvadoras.

Total (3902): Homes (2586); Mulleres (1316).

Beneficiarios indirectos:

Nos beneficiarios ou destinatarios indirectos considérase á poboación e sociedade civil da zona costeira da Baía de Sechura.

Nenos e estudantes da cidade de Sechura.

Total (9000): Homes (5400); Mulleres (3600)

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 200.000 € (2019: 50.000 €; 2020: 75.000 €; 2021: 75.000 €).