Proxectos

Convenio de colaboración coa Fundación CETMAR (Centro Tecnolóxico do Mar) no marco da Iniciativa de desenvolvemento do sector acuícola e pesqueiro artesanal na Baía de Sechura, Perú

O proxecto forma parte dun proxecto integral para a posta en marcha dunha iniciativa de desenvolvemento do sector acuícola e pesqueiro artenasal na Baía de Sechura Perú, que será implementado polo consorcio conformado por: Fundación CETMAR, Fundación Axuda en Acción e ANFACO-CECOPESCA, e socios locais como o Ministerio da Produción (PRODUCE). O proxecto integral recóllese nun convenio marco de colaboración entre Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administración Públicas e Xustiza dá Xunta de Galicia e Fundación CETMAR, Fundación Axuda en Acción e ANFACO- CECOPESCA. CETMAR é o coordinador do proxecto integral. CETMAR como coordinador do proxecto facilita a xeración de sinerxías entre socios e socios locais para o beneficio conxunto do consorcio, así como a procura de fontes de financiamento complementarias ao proxecto. O proxecto realízase a través de catro liñas de intervención prioritarias:

Fortalecemento institucional: A intervención contribuirá ao fortalecemento institucional e a planificación estratéxica sectorial desde os espazos de coordinación e diálogo que se establecen dentro da proposta. Foméntase a coordinación horizontal co obxectivo de dar solución aos problemas que enfronta a Baía de Sechura en materia pesqueira e acuícola cun enfoque participativo e facendo énfase nos principais conflitos que existen na actualidade, como son: o ordenamento da Baía e a xestión dos desembarcaderos pesqueiros artesanais, entre outros. Existe un alto grao de informalidade asociado á pesca que é especialmente significativo na Baía de Sechura, en particular entre o colectivo de mergulladores que realizan tarefas asociadas ao cultivo de cuncha de abanico. Neste sentido traballarase no desenvolvemento de normas de competencia profesionais, que sentarán as bases para que no curto-medio prazo iníciese un proceso de acreditación e con iso reducir a informalidade e mellorar as condicións laborais, de seguridade e protección social dos profesionais do mar.

Fortalecemento da capacidade de organización e a cultura empresarial das OSPAS en coordinación coa Fundación Axuda en Acción traballarase no desenvolvemento de habilidades e capacidades dentro das OSPAS, familias e as súas comunidades para que estean preparadas para asumir novos empredementos e retos vinculados á produción, innovación e cumprimento de normas ambientais e sanitarias.

Transferencia tecnolóxica, un dos sectores produtivos máis importantes na Baía de Sechura é a cadea produtiva da cuncha de abanico. Aínda que, existen unha serie de debilidades que teñen que ver coa escasa ou nula innovación nos sistemas de cultivo, escaseza de produto con valor agregado e alta dependencia económica sumado á vulnerabilidade #ante fenómenos e eventos climáticos como o Neno. A transferencia tecnolóxica realízase a través de asistencias técnicas e equipos mixtos de traballo que se encargan de adaptar os desenvolvementos tecnolóxicos á realidade local, e a posta en práctica e desenvolvemento destes paquetes tecnolóxicos a través da implementación de proxectos piloto(melloras ao sistema actual de cultivo e diversificación) coa participación activa das OSPAS, os profesionais das distintas institucións e a academia. Existe tamén unha compoñente de transferencia tecnolóxica enfocada a fortalecer a calidade e trazabilidade dos produtos da cuncha de abanico que se traballará con  SANIPES, OSPAS e empresas. Esta liña de transferencia tecnolóxica será desenvolta principalmente por ANFACO- CECOPESCA e CETMAR como institucións referentes.

Xestión ambiental, a xestión ambiental entendida no seu conxunto, desde as políticas públicas e a corresponsabilidade dos produtores, grupos empresariais e as comunidades que viven na franxa mariño costeira. Son moitas as necesidades detectadas en materia de xestión ambiental na Baía de Sechura, desde a falta de saneamento na maioría de caletas pasando pola débil xestión de residuos doméstica ata a proliferación de pragas asociada aos botadeiros de cunchas de abanico. Foméntase a participación tanto da administración como do resto de actores: sociedade civil, empresas e produtores para o deseño de liñas estratéxicas.

Ano: 
2019
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
América do Sur
País: 
PERÚ
Zona de actuación: 
Sechura (provincia)
Axentes: 
FUNDACIÓN CETMAR
Contraparte: 

Ministerio de la Producción (PRODUCE)

Código CRS: 
313 Investigación pesqueira
Obxectivos: 

Obxectivo Xeral: Contribuír ao desenvolvemento económico e social das comunidades costeiras da Baía de Sechura, departamento de Piura, Perú.

Obxectivo Específico: Incrementar a competitividade do sector pesca artesanal e acuicultura na Baía de Sechura a través do fortalecemento institucional e organizacional, a adopción de tecnoloxías e a sustentabilidade ambiental.

Resultados e actividades: 

RE0: Definición dos mecanismos de xestión técnica e financeira para a execución do proxecto e firma de acordos.

Actividade 0.1. Constitución da estrutura de xestión da acción.

Actividade 0.2. Revisión e planificación do traballo.

Actividade 0.3. Seguimento e control da acción.

RE1: Fortalecida a coordinación interinstitucional e a participación sectorial no deseño e implementación de políticas estratéxicas para pesca artesanal e acuicultura en Sechura

Actividade 1.1. Establecemento dos mecanismos de coordinación e comunicación interinstitucional.

Acción 1.1.1: Lanzamento oficial do proxecto.

Acción 1.1.2: Celebración dun encontro partes interesadas para a constitución/ convocatoria dunha Mesa Técnica.

Acción 1.1.3: Visita ao Centro de Acuicultura La Arena.

Acción 1.1.4: Reunión de traballo-leccións aprendidas

Actividade 1.2. Deseño e elaboración dun Plan Operativo para o desenvolvemento da pesca artesanal e acuicultura na Baía de Sechura.

Actividade 1.3. Fortalecemento de capacidades en participación e gobernabilidade en autoridades locais e funcionarios públicos do municipio en materia de pesca artesanal, acuicultura e control do expendio.

RE2: Mellorada a empregabilidade dos profesionais do sector pesqueiro e acuícola.

Actividade 2.1. Recoñecemento de profesións e ocupacións asociadas ao sector pesca e acuicultura.

Acción 2.1.1: Caracterización do sector e/ou profesións técnicas.

Acción 2.1.2: Creación dunha comisión/mesa técnica.

Acción 2.1.3: Desenvolvemento de Normas de competencia para o sector da pesca e a acuicultura.

RE3: Introducidas melloras tecnolóxicas na cadea produtiva de cuncha de abanico na Baía de Sechura.

Actividade 3.1. Asesoría técnica para mellorar a xestión operativa dos DPAs Parachique e As Delicias na Baía de Sechura.

RE4: Identificadas oportunidades de diversificación na Baía de Sechura.

Actividade 4.1. Identificación de novas especies e áreas aptas para diversificación acuícola na Baía de Sechura.

Actividade 4.2. Deseño e elaboración dunha guía técnica “Oportunidades de diversificación.

Actividade 4.3. Seminario “Oportunidades de diversificación acuícola na Baía de Sechura”.

Actividade 4.4. Implementación de proxecto piloto de diversificación acuícola.

Acción 4.4.1: Selección de emprazamento para proxecto piloto diversificación.

Acción 4.4.2: Posta en marcha de proxecto piloto de diversificación acuícola.

Acción 4.4.3: Seguimento de proxecto piloto de diversificación acuícola.

Acción 4.4.4: Apoio na presentación de iniciativas acuícolas a fondos concursables do PRODUCE.

RE5: Exploradas oportunidades de mellora para a xestión ambiental na Baía de Sechura.

Actividade 5.1. Coordinación con Comité de Xestión e Seguimento da Baía de Sechura (CGSS).

Poboación beneficiaria: 

Beneficiarios directos:

Institucionais

PRODUCE e organismos técnicos adscritos. PRODUCE e en particular, a Dirección General de Acuicultura (DGA), la Dirección General de Pesca Artesanal (DGPA), y la Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas (DGAAMPA), así como os organismos técnicos adscritos a PRODUCE, verán reforzada a súa capacidade de xestión a través da posta en marcha de novos mecanismos e canles de coordinación interinstitucional e intersectorial. Así desta forma empréndese un proceso de planificación estratéxica integrada para o desenvolvemento do sector pesqueiro e acuícola na Baía de Sechura que poderá ser replicado Noutras zonas do país.

SINEACE, Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, organismo técnico especializado, adscrito ao Ministerio de Educación. Con SINEACE traballarase en ampliar o catálogo de normas de competencia na área de pesca e acuicultura.

DIREPRO Piura como parte integrante dos mecanismos de coordinación interinstitucional verá reforzadas as súas capacidades para a planificación estratéxica coordinada desde as prioridades concibidas a nivel local.

Municipalidade de Sechura

Os funcionarios públicos do municipio verán fortalecidas as súas capacidades a través da participación activa en formacións e no deseño de plans e estratexias en materia de pesca artesanal, acuicultura e medio ambiente, entre outros. Así mesmo, prestarase especial atención ao involucramento de autoridades locais e funcionarios distritales en todas as actividades relacionadas coa xestión de residuos sólidos procedentes da acuicultura e a posta en marcha dos proxectos piloto.

OSPAS

O proxecto impulsa o crecemento integral das OSPAS da Baía de Sechura e as súas familias a través do fortalecemento de capacidades e asistencia técnica. Os integrantes maiormente son homes, nalgúns casos as súas esposas e/ou fillas interveñen na cadea produtiva como desvalvadoras.

Total (3902): Homes (2586); Mulleres (1316).

Beneficiarios indirectos:

Nos beneficiarios ou destinatarios indirectos considérase á poboación e sociedade civil da zona costeira da Baía de Sechura.

Nenos e estudantes da cidade de Sechura.

Total (9000): Homes (5400); Mulleres (3600)

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 317.097,87 € (2019: 93.749,75 €; 2020:110.436,71 €; 2021: 112.911,41 €)