Proxectos

CURSO DE FORMACIÓN ESPECÍFICA DE POSGRAO: COOPERACIÓN INTERNACIONAL AO DESENVOLVEMENTO E XESTIÓN DE ORGANIZACIÓNS NON GOBERNAMENTAIS. IVª ED. 2007-2008

Formar profesionais que desenvolvan as súas tarefas no sector da cooperación galega para o desenvolvemento

Ano: 
2008
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
Europa
País: 
ESPAÑA
Zona de actuación: 
Galicia
Axentes: 
UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Código CRS: 
99820 - Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento
Obxectivos: 

Contribuír á mellora continua da cooperación para o desenvolvemento galego para que as intervencións xurdidas dende esta comunidade redunden no beneficio das persoas máis desfavorecidas nos países do sur e promovan en último termo a loita contra a pobreza e as metas establecidas nos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio de Nacións Unidas

Resultados e actividades: 

1. Elaboración e deseño do programa de contidos adecuado aos obxectivos do curso e ás necesidades dos alumnos.
2. Selección do profesorado adecuado para cada sesión docente.
3. Labores xerais de organización e xestión previas á celebración das sesións formativas (difusión, inscricións, etc.).
4. Desenvolvemento das clases e seguimento da evolución do curso.
5. Deseño das probas escritas (exames).
6. Corrección das probas escritas e da memoria final e avaliación xeral do curso.

Poboación beneficiaria: 

Poboación beneficiaria directa: Entre 20 e 30 titulados universitarios que traballen en cooperación internacional para o desenvolvemento ou profesionais doutros sectores que desexen traballar en cooperación ao desenvolvemento.
Poboación beneficiaria indirecta: Organizacións e institucións galegas que traballan en cooperación e que contan entre os seus empregados con alumnos do curso ou contarán nun futuro cos servizos dos futuros especialistas universitarios en cooperación ao desenvolvemento e xestión de ONG.

Axudas: 

23.464,00 Euros