Proxectos

Desenvolvemento e benestar das mulleres vítimas de violencia de xénero desde a Xustiza Terapéutica

Este proxecto ten como obxectivo analizar os elementos victimizadores presentes nos procesos de atención a mulleres vítimas de violencia de xénero no ámbito xudicial, a través da avaliación do nivel de implementación da Xustiza Terapéutica. 

Para iso, o equipo investigador contactará a 110 mulleres vítimas de violencia de xénero do ámbito xeográfico de Ecuador, das que se extraerá unha mostra accidental de mulleres maiores de idade inmersas nun proceso xudicial e aplicarase o Cuestionario para a avaliación do nivel de implementación da Xustiza Terapéutica no Sistema de Xustiza (Unidade de Psicoloxía Forense, 2019), que mide os dereitos das vítimas recollidos na carta de dereitos dos cidadáns ante a administración de xustiza: dereito á información (pasos do proceso, asistencia letrada); dereito a ser atendido de forma respectuosa e adaptada ás súas circunstancias psicolóxicas, sociais e culturais; dereito a que as dependencias xudiciais reúnan as condicións e servizos necesarios para asegurar unha correcta atención; dereito a ser adecuadamente protexido pola súa condición de testemuña/vítima; dereito a unha protección da súa integridade física e moral de forma inmediata e efectiva; dereito a ser protexida fronte á publicidade non desexada sobre a súa vida privada; dereito a que a súa comparecencia persoal teña lugar de forma adecuada á súa dignidade e preservando a súa intimidade e propia imaxe (exploración forense, interrogatorios cruzados, etc). Cada unha destas dimensións, así como as diferentes medidas que as compoñen, serán analizadas en termos de comparación de medias cun valor dado (test value) que variará segundo a medida e a dirección na escala de resposta do dereito medido.

Como resultado do proxecto poderanse identificar boas prácticas sustentables e co soporte necesario para a replicación: guías de Xustiza Terapéutica, publicacións e contribucións a congresos, deseño da formación para operadores xurídicos en Xustiza Terapéutica, identificación de boas prácticas replicables e sustentables no tempo, difusión en páxina web, etc. O proxecto conta co aval de distintas institucións e entidades con competencias en formación ou violencia de xénero en Ecuador que se comprometeron a apoiar e transferir os resultados do mesmo (Consello da Xudicatura do Azuay-Ecuador, Universidade de Cuenca, Pontificia Universidade Católica do Ecuador, Universidade de Otavalo, Rede Nacional de Casas de Acollida do Ecuador, Fundación María Amor, Asociación Ecuatoriana de Xustiza Terapéutica, Asociación Ecuatoriana de Psicoloxía Xurídica e Forense, Colexio de avogados do Azuay).

Ano: 
2021
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria de investigación para o desenvolvemento
Rexión: 
América do Sur
País: 
ECUADOR
Zona de actuación: 
Azuay (provincia)
Axentes: 
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
UNIVERSIDADE DE VIGO
Código CRS: 
15170 - Organizacións e institucións da igualdade das mulleres
99820 - Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento
Obxectivos: 

Xeral: Analizar elementos victimizadores nos procesos de atención a mulleres vítimas de violencia de xénero no ámbito xudicial.

Específico:

OE 1. Analizar o nivel de implementación de Xustiza Terapéutica en Ecuador para mellorar o benestar das mulleres que denuncian violencia de xénero.

OE 2. Estudar as necesidades formativas dos operadores xurídicos en Xustiza Terapéutica, a través da percepción das mulleres que denuncian violencia de xénero, co fin de incrementar o coñecemento e a súa capacitación en JT.

OE 3. Identificación de boas prácticas sustentables na atención ás mulleres e fillos e fillas vítimas de violencia de xénero en Ecuador, que promovan o seu benestar e empoderamento.

OE 4. Elaboración dunha guía para a implementación e mellora da aplicación de Xustiza Terapéutica entre os operadores xurídicos que atenden ás mulleres e fillos e fillas vítimas de violencia de xénero en Ecuador, para difundir a profesionais e futuros profesionais, á vez que sensibilizar á poboación xeral.

Resultados e actividades: 

A1. Xornada entre investigadores e profesionais españois e ecuatorianos para intercambiar a experiencia e resultados do proxecto realizado polos investigadores españois, co Instituto Canario de Igualdade, coa colaboración das Ong Mundo Novo e Cruz Vermella, á vez que coñecer e reflexionar sobre a situación da muller que sofre violencia de xénero en Ecuador.

A2. Adaptación do cuestionario para a avaliación do nivel de implementación da Xustiza Terapéutica no Sistema de Xustiza (Unidade de Psicoloxía Forense, 2020) ao contexto ecuatoriano.

A3. Adestramento na Universidade de Santiago de 3 psicólogas ecuatorianas para realizar as entrevistas en Ecuador.

A4. Aplicación piloto de 10 entrevistas en Ecuador para determinar en contexto ecuatoriano as competencias adquiridas das psicólogas adestradas para recoller os datos, así como para estimar o funcionamento da adaptación do cuestionario para a avaliación do nivel de implementación da Xustiza Terapéutica no Sistema de Xustiza (Unidade de Psicoloxía Forense, 2020) ao contexto ecuatoriano.

A5. Análise das entrevistas e de ser necesario realizar axustes á adaptación do cuestionario e á práctica das avaliadoras.

A6. Adaptarase a web dos grupos de investigación para dar entrada á información que se vaia xerando sobre o proxecto ao longo do seu desenvolvemento.

A7. Entrevista a 110 mulleres vítimas violencia de xénero do ámbito de Ecuador.

A8. Tratamento dos datos e análises dos resultados.

A9. Elaboración dunha guía para a implementación e mellora da aplicación de Xustiza Terapéutica entre os operadores xurídicos.

A10. Preparación do congreso.

A11. Preparación e celebración do congreso.

A12. Elaboración de polo menos un artigo científico. Envío do artigo á revista Iberoamericana de Xustiza Terapéutica.

A13.Formación para operadores xurídicos desde o Consello da Xudicatura de Ecuador.

A14.Formación para profesionais e futuros profesionais, desde as universidades de Ecuador que participan no proxecto.

A15. Celebración do Congreso Internacional. "Desenvolvemento e benestar das mulleres vítimas de violencia de xénero desde a Xustiza Terapéutica" do 21 ao 22 de novembro de 2022 na Universidade de Vigo.

A16. Reunión virtual de peche do proxecto na que participarán o equipo científico técnico e o equipo de transferencia.

A17. Divulgación dos resultados nas webs das asociacións colaboradoras.

A18. Memoria do proxecto.

Poboación beneficiaria: 

Directa: A poboación beneficiaria directa será o equipo científico técnico do proxecto, liderado pola USC e pola UVIGO como entidades agrupadas e formado por 11 investigadores de universidades españolas (9 doutoras e 2 doutores) (USC, UVIGO, ULL e UGR), así como 1 doutor da Universidade Ecuatoriana de Otavalo.

Indirecta: A poboación beneficiaria indirecta serán as mulleres vítimas de violencia de xénero en Ecuador.

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia:  29.924 € (2021: 14.962 €; 2022: 14.962 €)