Proxectos

Fortalecemento das capacidades técnicas e operativas para mellorar a xestión dos recursos hídricos en Mozambique (AQUA-MOZ SECARA 3ª Fase)

Este proxecto AquaMoz, Secara 3a Fase é a continuación das actuacións anteriores desenvolvidas por AdG e a UdC no marco da xestión da seca en Mozambique. O proxecto pretende contribuír, no marco da loita e prevención contra os efectos do cambio climático, á mitigación dos impactos dos eventos de seca en Mozambique, reforzando a Administración Rexional de Augas de Mozambique coa experiencia de xestión dos recursos hídricos en Galicia como unha referencia. Nesta terceira fase, o proxecto ten como obxectivo mellorar a interacción entre a administración da auga e a sociedade civil, así como a sensibilización desta última en cuestións relacionadas coa seca e a xestión dos recursos hídricos. Para iso, incorpórase ESF como socio que, ademais do seu perfil técnico relacionado coa xestión dos recursos hídricos e o fortalecemento institucional, proporciona capacidade de sensibilización e divulgación á cidadanía, tanto en Galicia como en Mozambique. Deste xeito, e coa nova orientación do proxecto, ESF asumirá o papel de socio líder para promover o fortalecemento das relacións entre a administración da auga e a sociedade civil. Nun primeiro momento, FSE centrarase en accións de sensibilización que lle permitan centrar e comprender en profundidade a problemática da xestión da seca en Mozambique, co fin de sentar as bases para contribuír, posteriormente e de forma sólida, ao citado fortalecemento das relacións. entre a administración da auga e a sociedade civil. Ante este novo enfoque, a Universidade da Coruña deixa de ter o papel de liderado das fases anteriores e continúa no proxecto como entidade colaboradora implicada no asesoramento -a través do Grupo de Enxeñería da Auga e Medio Ambiente (GEAMA)- para a mellora e continuidade dos desenvolvementos técnicos relacionados co seguimento da seca.

Ano: 
2022
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
África
País: 
MOZAMBIQUE
Axentes: 
AUGAS DE GALICIA
ENXEÑERÍA SEN FRONTEIRAS-GALICIA
Código CRS: 
14010 - Política recursos hídricos e xestión administrativa
Obxectivos: 

Xeral: Contribuír á prevención e mitigación dos impactos do cambio climático en Mozambique en relación cos impactos derivados dos eventos hidrolóxicos extremos e da escaseza de auga, mediante o fortalecemento das capacidades técnicas e operativas para mellorar a xestión dos recursos hídricos cun enfoque de conca en Mozambique.

Específico: Fortalecemento das capacidades técnicas e operativas para mellorar a xestión dos recursos hídricos cun enfoque de conca en Mozambique, con énfase nos eventos de seca

Resultados e actividades: 

R.1. Consolidouse e implantouse unha metodoloxía de seguimento da seca.

 A.1.1. Consolidación da vixilancia integral en todo o territorio da ARA Sur.

 A.1.2. Deseño dunha metodoloxía de seguimento da seca para ARA Norte.

 A.1.3. Realización de accións formativas e de fomento de capacidades en vixilancia da seca.

 A.1.4. Acompañamento na implantación da metodoloxía de seguimento da seca e revisión de    resultados e análise.

R.2. Mellora dos procedementos de xestión dos eventos de seca.

   A.2.1. Implantación do manual de procedementos operativos internos vinculados á vixilancia e xestión da seca.

   A.2.2. Adaptación do manual de procedementos operativos para a xestión da seca da ARA Sul   para a súa aplicación noutras ARA.

R.3. Sensibilizar á poboación de Galicia sobre o problema da seca.

 A.3.1. Obradoiro de sensibilización sobre a realidade mozambiqueña

 A.3.2 Obradoiro sobre seguimento e xestión da seca en Mozambique

Poboación beneficiaria: 

Directa: Na ARA Sur beneficiaranse un total de aproximadamente 431 persoas (110 mulleres e 321 homes), incluídas as unidades de conca, e no Departamento de Enxeñería de Camiños, Canais e Portos da UEM, 9 persoas (6 homes e 3 mulleres). Na ARA Norte beneficiaranse un total de aproximadamente 78 persoas (19 mulleres e 59 homes). As accións de sensibilización en Galicia beneficiarán directamente a unhas 20 persoas cada unha.

Indirecta: A poboación beneficiaria indirecta estímase en función da poboación afectada segundo os territorios de competencia da ARA Sur (5,92 millóns) e da ARA Norte (15,4 millóns). Total: 21,32 millóns

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia:

50.000 € (37.000 € en 2022 e 13.000 € en 2023)