Proxectos

Fortalecemento de capacidades para o exercicio do dereito das mulleres, nenas e adolescentes a unha vida libre de violencias no municipio de Nahuala (Sololá), con enfoque de dereitos, xénero e interculturalidade, Guatemala

O proxecto busca mellorar o exercicio dos DDHH de mulleres, adolescentes e nenas en risco de violencia co desenvolvemento dun modelo de concertación intersectorial para a gobernabilidade local dos procesos de protección social, no municipio de Nahuala, con estratexias preventivas, complementarias, incluyentes e equitativas. Para iso melloraranse as capacidades das institucións do sistema de prevención, atención e protección e comités intersectoriais e os mecanismos de coordinación multinivel, que permita a territorialización, desenvolveranse capacidades de autonomía das mulleres e fortalecer a participación nos procesos de restitución a mulleres vítimas de violencia.

Ano: 
2023
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
GUATEMALA
Zona de actuación: 
Sololá (departamento)
Axentes: 
FARMACEUTICOS MUNDI
Contraparte: 

Asociación para a Promoción, Investigación e Educación en Saúde para o Altiplano Occidental de Guatemala (PIES de Occidente)

Código CRS: 
1516000 - Dereitos humanos
15180 Loita contra a violencia cara a mulleres e nenas
Obxectivos: 

Xeral: Contribuír a reducir a violencia de xénero nas súas diferentes formas de expresión en Sololá con énfase en Nahualá. 

Específico: Mellorar a capacidade do sistema de prevención, atención e protección das mulleres, nenas e adolescentes vítimas de violencia de xénero nun municipio do departamento de Sololá, con enfoque de dereitos, xénero e interculturalidade.

Resultados e actividades: 

RE 1.1. A poboación de Nahulá está mais informada e sensbilizada sobre igualdade entre mulleres e homes e a violencia de xénero como un grave problema que vulnera os dereitos humanos das mulleres

  A.1.1.1 .Enquisa Muestral sobre CAP

  A.1.1.2 Desenvolvo Campaña de Comunicación e Sensibilización sobre o Dereito das Mulleres a unha vida libre de violencias

  A.1.1.3 Capacitación de 100 líderes comunitarios sobre Novas Masculinidades (NNMM) para promover relacións entre os xéneros mais equitativas e cambios nas normas, as actitudes e a conduta

  A.1.1.4 Desenvolvemento de espazos de información e capacitación con 10 profesionais de medios de comunicación locais en materia de violencia de xénero contra as mulleres (a partir do mes 7)

RE 1.2. Fortalecida a capacidade das organizacións de mulleres comunitarias como actrices crave para apoiar o exercicio do dereito das mulleres a unha vida libre de violencias

A.1.2.1 Mapeo de recursos institucionais e organizacionales para enfrontar a violencia de xénero cara ás mulleres, adolescentes e nenas en Nahualá

A.1.2.2 Capacitación de 150 lideresas comunitarias sobre DDHH das Mulleres, dereito a unha vida libre de violencias, dereitos sexuais e dereitos reprodutivos

A.1.2.3 Formación especializada de 10 lideresas comunitarias como Promotoras Legais para o acompañamento comunitario de mulleres sobreviventes de violencia, con pertinencia cultural en Nahualá

A.1.2.4 Elaboración de Guía para Promotoras Legais para apoiar e acompañar a mulleres vítimas de violencia de xénero

A.1.2.5 Xornada de intercambio de experiencia entre grupos de mulleres

A.1.2.6 Accións de incidencia sobre violencia de xénero a nivel municipal

RE 1.3. Mellorada a capacidade da comunidade educativa para promover a igualdade de xénero e a non violencia, no marco da estratexia de Educación Integral en Sexualidade e a Prevención de Violencia (EIS).

A.1.3.1 Mapeo de centros educativos no municipio

A.1.3.2 Implementación dun Programa de Formación Especializada (Diplomado) sobre Igualdade de Xénero e non violencia dirixido a 35 docentes

A.1.3.3 Capacitación e sensibilización a 350 adolescentes e mozos de Nivel Básico sobre igualdade de xénero e prevención de violencia nos centros educativos.

A.1.3.4 Sensibilización a Consellos Escolares sobre Educación Integral en Sexualidade con énfase en Violencia de Xénero (150 pais) de Nahualá

A.1.3.5 Elaboración de murais artísticos inspirados no rexeitamento á violencia de xénero en centros educativos con participación dos estudantes (a partir do mes 7)

RE 1.4. Mellorada a capacidade de resposta institucional dos actores públicos e privados implicados para detectar, atender e protexer ás mulleres, adolescentes e nenas vítimas de violencia de xénero, con enfoque centrado na vitima e pertinencia cultural

A.1.4.1 Coordinación e deseño do Programa de Formación dirixido a actores crave

A.1.4.2 Implementación dun Programa de Formación Especializada (Diplomado) dirixido a 10 operadores do sector Xustiza (1 cohorte 9 Módulos). De Nahualá

A.1.4.3 Implementación dun Programa de Formación Especializada (Diplomado) dirixido a persoal sanitario (10 participantes) para a implementación do Protocolo de atención a vítimas de violencia de xénero (unha cohorte 9 módulos)

A.1.4.4 Dous (2) Encontros interinstitucionais de análises do Roteiro Critico comunitaria-municipal-departamental para a atención e protección de mulleres vítimas de violencia de xénero

A.1.4.5 Participación en espazos de coordinación interinstitucional a nivel departamental. Rede de Derivación de Atención á Vítima de Sololá e Secretaría contra a Violencia Sexual, Explotación e Trata de Persoas (SVET)

Poboación beneficiaria: 

Directa: 10.407 (1.980 homes; 6.564 mulleres; 900 nenos; 963 nenas)

Indirecta: 29.521 (14.076 homes; 14.245 mulleres; 564 nenos; 636 nenas)

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 180.000€ (72.000€ en 2023 e 108.000€ en 2024)