Proxectos

Fortalecida a Rede de Saúde pública do Distrito Municipal nº 8 (Plan 3000), Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)

O proxecto ten por obxectivo específico fortalecer o sistema público de saúde (Rede Este) do Municipio de Santa Cruz de la Sierra ante futuras situacións de emerxencia sanitaria, a través da mellora integral da atención en saúde primaria e preventiva en Bolivia. Para iso consolidaranse 6 Unidades Veciñais e 10 centros educativos, mellorarase a capacidade resolutiva de 4 centros de atención primaria e 8 postos de saúde ante crise de emerxencia sanitaria, e intervirase nos mecanismos de coordinación dos hospitais dentro da rede de saúde e do plan 3000, para a promoción de campañas sanitarias e de protección social fronte a pandemias e as súas consecuencias.

Ano: 
2021
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
América do Sur
País: 
BOLIVIA
Zona de actuación: 
Santa Cruz de la Sierra (municipio)
Axentes: 
FUNDACIÓN HUMANITARIA DOS ROTARIOS ESPAÑOIS
Contraparte: 

FUNDACIÓN INTERCULTURAL NOR SUD

Código CRS: 
12110 - Política sanitaria e xestión administrativa
12230 - Infraestrutura sanitaria básica
12261 - Educación sanitaria
12281 - Formación persoal sanitario
15150 - A participación democrática e a sociedade civil
15170 - Organizacións e institucións da igualdade das mulleres
Obxectivos: 

Xeral: Garantir o dereito a unha saúde integral, pública, intercultural, con calidade e enfoque de xénero no municipio de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), promovendo a implementación de políticas públicas inclusivas aliñadas cos ODS 1, 3 e 5 e coa Estratexia Galega/Española de Resposta Conxunta fronte ao Covid-19.

Específico: Fortalecer o sistema público de saúde do Municipio de Santa Cruz de la Sierra ante futuras situacións de emerxencia sanitaria, a través da mellora integral da atención en saúde primaria e preventiva da poboación periurbana do Distrito Municipal nº 8 (Plan 3000), Bolivia.

Resultados e actividades: 

RE 1.1: Consolidada e institucionalizada en 6 Unidades Veciñais e 10 Centros Educativos do Distrito Municipal nº 8 (Plan 3.000) unha estratexia participativa de Información, Educación e Comunicación (IEC) baixo enfoque de xénero, DDHH e fortalecemento comunitario, en coordinación co sistema de saúde municipal e a sub-Alcaldía do Plan 3.000.

            A.1.1.1 Concertar e poñer en vixencia convenios co Sistema Educativo, o Sistema de Saúde e 27 organizacións de barrio (6 Unidades Veciñais); para divulgación e capacitación temática vía Estratexia IEC.

            A.1.1.2 Sistematizar información destinada á elaboración de material de difusión e capacitación comunitaria e escolar, adaptando á idiosincrasia local e estruturar metodoloxía.

            A.1.1.3 Implementar o plan de difusión dos alcances da política de Saúde respecto ao Covid 19, as súas fases e características e normativa existente, mediante folletos sinxelos e mensaxes de difusión radial.

            A.1.1.4 Capacitar a 24 representantes das 6 Unidades Veciñais comunitarios en Dereito á saúde, Xénero en saúde, Participación cidadá e estrutura do sistema de saúde: un taller informativo e outro deliberativo formativo (que logo deben difundir nos seus barrios).

            A.1.1.5 Capacitar como promotores(as) a 10 profesoras e 10 profesores de 10 Unidades educativas, en tres talleres sobre procedementos pedagóxicos para inclusión de transversais en aula.

            A.1.1.6 Asesoría en 1) réplicas que deben realizar dirixentes comunitarios capacitados/as, nas súas organizacións e 2) aplicacións en aula que deben realizar profesoras e profesores-(formación inter-pares).

            A.1.1.7 Acompañar o mapeo popular que deben realizar dirixentes e voluntarios da 6 Xunta de Veciños, de poboación con diversas patoloxías e asistir tecnicamente á xestión respectiva ante o Sistema de Saúde.

RE 1.2: Mellorada a capacidade resolutiva dos servizos de Atención Primaria de Saúde en 4 Centros e 8 Postos de Saúde do Plan 3.000 en situacións de crises e emerxencia sanitaria, prestando especial atención a tres ámbitos: formación médico-sanitaria, procedementos de xestión e dotación de instrumental e insumos médicos.

            A.1.2.1 Actualizar e priorizar, conxuntamente os seus directivos, requirimentos materiais e formativos do sistema de saúde dos Centros e Postos de Saúde priorizados.

            A.1.2.2 Acordar alcances, calendarizar eventos, definir metodoloxía, sistematizar información existente e editar material de capacitación e de difusión telemática e/ou escrita.

            A.1.2.3 Implementar o programa de capacitación para atención integral, en 5 talleres a realizarse con 60 funcionarios/as do sistema de saúde dos 4 Centros e 8 Postos de Saúde priorizados.

            A.1.2.4 Adquisición e dotación de equipos para Fortalecer 4 Centros e 8 Postos de Saúde priorizados, con dotación (segundo cada caso) de mobiliario, equipos, insumos, reactivos e instrumental complementario.

            A.1.2.5 Asesoría na readecuación de procedementos no sistema de saúde distrital, en función da normativa existente e protocolos respectivos, para mellorar e ampliar a eficiencia no tratamento de patoloxías endémicas da rexión, así como da pandemia.

            A.1.2.6 Asesoría ao sistema de saúde na aplicación de elementos de bioseguridade nos Centros e Postos de Saúde priorizados.

            A.1.2.7 Asistencia técnica ao esquema de control ao seguimento domiciliario ou hospitalario de pacientes con tuberculoses, Chagas e outras patoloxías.

RE 1.3: Re-establecidos e mellorados mecanismos de coordinación entre Hospitais de 2º e 3º nivel, Goberno Municipal e a Rede de Saúde Plan 3000, para referencia e contra-referencia de pacientes e intercambio de información, para a promoción de campañas sanitarias e de protección social fronte a pandemias e as súas consecuencias.

            A.1.3.1 Establecer un mecanismo de contactos entre os Centros e Postos de Saúde priorizados e unidades hospitalarias de 2º nivel do Distrito ao cal pertencen, así como outras do Municipio, para que, vía acordos, establezan canles de referenciación áxil de casos covid 19 detectados.

            A.1.3.2 Organizar e Sistematizar o funcionamento dunha rede de apoio á referenciación e seguimento do tratamento, de pacientes con patoloxías prevalentes na rexión, como chagas, tuberculose, etc.

            A.1.3.3 Establecemento sistema de manexo de rexistros en Postos e Centros de Saúde e o intercambio interinstitucional de fichas clínicas, para o seguimento obxectivo do historial respectivo.

            A.1.3.4 Asistencia Técnica sistemática ao proceso de referenciación de casos covid-19 positivos a hospitais de especialización.

            A.1.3.5 Dotación con insumos de bioseguridade e material divulgativo e promoción radial e/ou dixital, a campañas sanitarias municipais ou comunitarias.

            A.1.3.6 Asistencia Técnica ás organizacións comunitarias para que participen nas campañas de vacinación.

            A.1.3.7 Asistencia Técnica para o control social comunitario para seguimento sanitario e social de persoas enfermas con tuberculoses, chagas e outras enfermidades prevalentes.

Poboación beneficiaria: 

Directa: As persoas beneficiarias directas do proxecto ou titulares de dereitos suman un total 54.238 persoas (16.814 homes, 14.596 mulleres, 10.862 nenos e 11.966 nenas) de orixe campesiña e indíxenas (quechuas, amazónicos e aymaras) que emigraron de áreas rurais pobres do occidente do país; por mor do fenómeno do Neno (seca) na década dos 80. A estes asentamentos humanos sumáronse nas décadas dos 90, 2.000 indíxenas do oriente Boliviano principalmente guaraníes conformando o coñecido PLAN 3000, que se constitúe no maior asentamento humano urbano boliviano, suscitado pola emerxente economía agroexportadora de Santa Cruz de la Sierra.

Indirecta: A poboación beneficiada de maneira indirecta constitúense o restante 82% da poboación da periferia coñecida como Plan 3000, xa que son parte da mesma rede de saúde do Plan 3000 dependentes do SEDES- Gobernación e Ministerio de Saúde, e con participación do Goberno Municipal de Santa Cruz de la Sierra; de acordo aos datos de cobertura brindados polo SEDES Santa Cruz e estes ascenden a un total de 301.322 persoas, das cales 93.411 son homes, 81.089 mulleres, 60.344 nenos e 66.478 nenas.

Avaliación: 
prevista
Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 146.417,95 € (2021: 58.567,18 € ; 2022:87.850,77 €)