Proxectos

Impulsando medios de vida resilientes que contribúen ao benestar de mulleres e homes da Microcuenca La Joya Pueblo do Departamento de Morazán, O Salvador

A presente intervención é froito da unión de forzas de diferentes actores locais e internacionais (municipios salvadoreños; institucións públicas, organizacións da sociedade civil e diversos financiadores) para lograr potenciar un desenvolvemento local sustentable e equitativo da Microcuenca La Joya Pueblo, no Departamento de Morazán. Para iso, preténdese fomentar a resiliencia dos medios de vida dos e as Titulares de Dereitos (beneficiarias/os) mediante unha serie de estratexias multisectoriais:

1. Fortalecer a seguridade alimentaria das familias de diferentes comunidades da Microcuenca a través da produción sustentable e o reforzamento do comercio local, contribuíndo con iso á consecución dos ODS 2 (Fame Cero) e 12 (Produción e Consumo Responsable).

2. Estender a aplicación de mecanismos e ferramentas locais para fomentar unha cultura de paz, democrática, participativa, diversa, inclusiva e que garanta a corresponsabilidade comunitaria da protección ambiental (a través de protocolos de xestión de conflitos; accións de incidencia político-comunitaria; fortalecemento de asociacións de xestión comunitaria, etc.).

3. Estender entre a sociedade civil da Microcuenca as boas prácticas ambientais e o consumo responsable mediante diversas accións centradas na xestión do coñecemento e o fortalecemento de capacidades da poboación.

4. Contribuír á igualdade de xénero (ODS 5) mediante o fortalecemento e empoderamento comunitario de grupos de mulleres produtoras, lideresas e o traballo en materia de novas comunidades, contribuíndo ao afianzamento de relacións familiares e comunitarias máis igualitarias e xustas.

Ademais, esta intervención complementa outro proxecto desenvolto pola mesma contraparte (a Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud) con financiamiento da UE de mellora e fortalecemento das capacidades da sociedade civil da Microcuenca para a incidencia e a xestión ambiental ecoloxicamente sustentable e comunitariamente resilientes.

Ano: 
2021
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
O SALVADOR
Zona de actuación: 
Morazán (departamento)
Axentes: 
SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL GALICIA
Contraparte: 

Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud

Código CRS: 
15150 - A participación democrática e a sociedade civil
Obxectivos: 

Xeral: Contribuír ao desenvolvemento local sustentable e equitativo en 3 municipios da Zona Norte de Morazán.

Específico: Impulsados medios de vida resilientes que contribúen ao benestar de mulleres e homes da Microcuenca La Joya Pueblo do Departamento de Morazán.

Resultados e actividades: 

RE 1.1. Fortalecida a seguridade alimentaria a través da produción sustentable e a comercialización local.

 • A.1.1.1. Mellora dos coñecementos sobre agricultura ecolóxica de familias beneficiadas con hortos.
 • A.1.1.2.  Desenvolvemento de 60 hortos familiares de produción ecolóxica e diversificada.
 • A.1.1.3. Intercambio de experiencias e boas prácticas con outras iniciativas produtivas da zona.
 • A.1.1.4. Xornadas de formación e sensibilización sobre alimentación saudable, hixiene e prevención de enfermidades, incluíndo medidas de protección básica contra o COVID-19.
 • A.1.1.5. Promoción da produción local diversificada para un consumo suficiente, seguro e nutritivo.

RE 1.2. Establecidos mecanismos locais que posibilitan o diálogo democrático e a corresponsabilidade na protección ambiental.

 • A.1.2.1. Establecemento e elaboración de proposta de traballo conxunto da mesa da Microcuenca La Joya Pueblo.
 • A.1.2.2. Elaboración de protocolos de mediación, resolución e denuncia de conflitos derivados de problemáticas ambientais.
 • A.1.2.3. Realización de eventos de rendición de contas da mesa da Microcuenca La Joya Pueblo.
 • A.1.2.4. Mellora de capacidades de incidencia relativas á protección do medioambiente.

RE 1.3. Sociedade civil da Microcuenca La Joya Pueblo adquire boas prácticas ambientais e de consumo sustentable.

 • A.1.3.1. Realización de talleres formativos sobre uso racional de auga, medición de pegada ecolóxica e resiliencia con enfoque de xénero.
 • A.1.3.2. Realización de accións de sensibilización e educación ambiental no ámbito comunitario e municipal.
 • A.1.3.3. Programa para a diminución do uso de plásticos e desechables en establecementos comerciais e turísticos.
 • A.1.3.4. Realización de accións de protección e conservación de chans.
 • A.1.3.5. Instalación de sistemas de captación de auga choiva en 2 centros escolares da Microcuenca.
 • A.1.3.6. Campañas de promoción de boas prácticas ambientais e de seguridade alimentaria con enfoque de xénero.

RE 1.4. Promovidas relacións familiares e comunitarias máis igualitarias, afectuosas e empáticas entre mulleres e homes.

 • A.1.4.1. Realización de talleres de autoestima e empoderamento con mulleres produtoras e organizadas.
 • A.1.4.2. Desenvolvemento de xornadas de reflexión e sensibilización con homes compañeiros de vida e integrantes de estruturas organizadas para a construción de novas masculinidades.
 • A.1.4.3. Celebración de encontros mixtos comunitarios entre mulleres e homes sensibilizados.
 • A.1.4.4. Campaña de sensibilización "Os homes tamén somos responsables da vida".
Poboación beneficiaria: 

Directa: 959 beneficiarios/as directos/as (232 homes; 278 mulleres; 221 nenos e 228 nenas).

Indirecta: 12.516 beneficiarias/os directas/os (6.000 homes e 6.516 mulleres).

Avaliación: 
prevista
Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 175.000 € (2021: 70.000 €; 2022: 105.000 €)