Proxectos

Impulsar o desenvolvemento da pesca artesanal e acuícola mediante unha estratexia articulada en seguridade alimentaria e empoderamento económico das familias en Sechura, con enfoque de xénero, gobernanza e prevención ante a emerxencia climática, Perú.

A intervención contribuirá ao fortalecemento da trazabilidade e seguridade alimentaria e o desenvolvemento económico rexional con enfoque de xénero, gobernanza e prevención ante a emerxencia climática. Establecendo tres liñas prioritarias ou compoñentes, primeiro o fortalecemento de accións de mellora na inocuidade e condicións de seguridade alimentaria con incidencia na trazabilidade da cadea produtiva acuícola. Segundo, o desenvolvemento económico fortalecendo a capacidade de resiliencia económica de mozas e mulleres mediante o emprendemento e empregabilidade para incrementar os seus ingresos familiares. E terceiro, o fortalecemento da capacidade de organización e coordinación interinstitucional coa participación sectorial e a sociedade civil na implementación e seguimento de políticas estratéxicas para a pesca artesanal e a acuicultura, con enfoque de xénero e en resiliencia, prevención e mitigación de desastres, como consecuencia dos efectos do cambio climático.

 

Ano: 
2023
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
América do Sur
País: 
PERÚ
Zona de actuación: 
Piura (departamento)
Axentes: 
ANFACO-CECOPESCA - Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos
AXUDA EN ACCIÓN (FUNDACIÓN)
Contraparte: 

Fundación Axuda en Acción - Perú

Código CRS: 
31320 - Desenvolvemento pesqueiro
31391 - Servizos pesqueiros
32161 - Agro-industrias
Obxectivos: 

Xeral: Contribuír con iniciativas, vinculadas ao impulso de sectores produtivos con alta demanda na rexión Piura, que melloran a calidade de vida das persoas, a súa capacidade de resiliencia, prevención e mitigación de desastres

Específico: Mellorar a competitividade do sector acuícola na provincia de Sechura, a través do fortalecemento da trazabilidade, a seguridade alimentaria e o desenvolvemento económico rexional con enfoque de xénero, gobernanza e prevención ante a emerxencia climática

Resultados e actividades: 

RE 1. Melloradas as condicións de seguridade alimentaria, baseada na adopción de prácticas de manipulación, conservación e o fomento da trazabilidade dos produtos hidrobiológicos nas comunidades da provincia de Sechura con enfoque de xénero.

     A.1.1. Pescadores e as súas familias consomen alimentos inocuos.

     A.1.2. Produtores garanten condicións de seguridade e trazabilidade nos seus produtos.

     A.1.3. Corresponsabilidade nas tarefas do coidado para asegurar a mellora na alimentación dos e as nenas.
 

RE 2. Fortalecida a capacidade de resiliencia económica de mozas e mulleres mediante o emprendedurismo e empregabilidade para incrementar os seus ingresos familiares.

     A.2.1. Programa de asistencia en técnicas de xestión empresarial e articulación comercial de negocios en marcha vinculados ao sector hidrobiolóxico e/o rubros produtivos relacionados.

     A.2.2. Programa de Identificación e factibilidade de ideas de negocios do rubro hidrobiológico, como alternativa de diversificación comercial e produtiva nos axentes empresariais priorizando OSPAS de Sechura

     A.2.3. Programa de escalabilidade a emprendementos locais en economía circular vinculados ao sector hidrobiolóxico mediante o acompañamento e asistencia técnica en plans de negocio, acceso a fontes financeiras e articulación comercial.

     A.2.4. Xeración de oportunidades de emprego e empregabilidade a Homes e mulleres novos mediante alianzas/convenios con institucións locais.

RE 3. Fortalecida a coordinación interinstitucional, a participación sectorial e a sociedade civil na implementación e seguimento de políticas estratéxicas para a pesca artesanal e a acuicultura, con enfoque de xénero e prevención ante a emerxencia climática.

     A.3.1. Sensibilización interinstitucional, xeración de alianzas e conformación de mesas de traballo para o deseño e aprobación de políticas e/o, actualizados a nivel provincial no fortalecemento de medios de vidas (emprendemento e emprego) e seguridade alimentaria.

     A.3.2. Sensibilización interinstitucional, xeración de alianzas e mesas de traballo para o deseño e aprobación de plans de continxencia e avaliación de risco de desastres, complementarios e/o, actualizados a nivel provincial en prevención e mitigación de emerxencias identificados.

     A.3.3. Programa de fortalecemento de capacidades en xestión de riscos de desastres, continxencias e sistemas de alerta temperá para TTOO.

     A.3.4. Accións comunicacionais de incidencia.

RE 0. Definición dos mecanismos de xestión técnica e económica para a implementación do proxecto e sistematización das boas prácticas utilizadas.

            A.0.1. Seguimento e control da acción

            A.0.2. Elaboración de liña de base

            A.0.3. Sistematización da actuación innovadora.

            A.0.4. Avaliación

            A.0.5. Auditoría

Poboación beneficiaria: 

Directa: 3.192 (1.430 homes; 1.362 mulleres; 200 nenos; 200 nenas)

Indirecta: 79.177 (29.318 homes; 28.168 mulleres; 11.063 nenos; 10.628 mulleres)

 

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 235.000 € (94.000 € en 2023 e 141.000 € en 2024)