Proxectos

Incrementadas as capacidades dos titulares de dereitos, responsabilidades e obrigas do distrito municipal de Santiago Oeste para exercer os seus dereitos fundamentais en educación, saúde e participación política cun enfoque integral de xénero, asociada a IDI República Dominicana, fase IV

Con este proxecto dáse continuidade ás accións no eido educativo e a través da capacitación para unha maior incidencia da poboación, organizacións sociais e institucións públicas, que desenvolveu o mesmo consorcio de entidades en fases anteriores, ampliando o marco de intervención ao Distrito Municipal Santiago Oeste na República Dominicana baseándose na interconexión das problemáticas, agravadas polo impacto da pandemia da COVID 19, así como tendo en conta a replicabilidade do proxecto a nivel distrital, o cal incidirá positivamente no desenvolvemento e mellora da calidade de vida da poboación de Santa Lucía. Inclúense actuacións relacionadas coa satisfacción das necesidades, dada a situación de vulnerabilidade da poboación de Santiago Oeste, pero sempre baixo o enfoque de empoderamento e participación. Neste sentido, o enfoque que se presenta na lóxica desta intervención entende ás persoas do Distrito Municipal de Santiago Oeste como suxeitos activos do seu propio proceso de transformación e para poder xerar unha maior capacidade de resposta social, política e institucional ante situacións como a recente pandemia de COVID

Ano: 
2022
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
REPÚBLICA DOMINICANA
Zona de actuación: 
Sen especificar
Axentes: 
FUNDACIÓN BALMS PARA LA INFANCIA
Contraparte: 

Fundación Solidaridad

Código CRS: 
11130 - Formación do profesorado
12261 - Educación sanitaria
12281 - Formación persoal sanitario
15150 - Fortalecemento sociedade civil
1516000 - Dereitos humanos
41081 - Educación / formación medioambiental
Obxectivos: 

Xeral: Contribuír ao desenvolvemento integral do Distrito de Santiago Oeste para mellorar a calidade de vida da poboación mediante a participación dos titulares de dereitos, obrigas e responsabilidades na Estratexia Nacional de Desenvolvemento 2030 para a consecución dos ODS.

Específico: Mellora das capacidades das persoas titulares de dereitos, responsabilidades e obrigas do termo municipal de Santiago Oeste, con especial incidencia na mocidade e a muller, para exercer os seus dereitos fundamentais na educación, a saúde e a participación política cun enfoque integral de xénero

Resultados e actividades: 

R.1. Reforzáronse as capacidades da comunidade educativa formal e non formal do Distrito Municipal de Santiago Oeste mediante a incorporación dun enfoque de dereitos nos centros educativos coa implicación e participación dos titulares de dereitos, responsabilidades e obrigas.

A.1.1. Informe de recollida de información sobre o estado da educación no termo municipal occidente de Santiago, con especial atención á violencia nas aulas, a deserción escolar e o acoso escolar.

A.1.2. Fortalecemento das Asociacións de Pais, Nais, Titores e Amigos do Colexio (APMAES) e a súa vinculación co profesorado dos centros educativos de Santiago Oeste.

A.1.3. Deseño e implantación dunha estratexia de educación cívica en dereitos e innovación pedagóxica na aula e utilización de novas ferramentas didácticas para unha educación de calidade nos Centros de Educación do Distrito Municipal de Santiago Oeste.

A.1.4. Apoio á estratexia de educación ambiental a través da continuidade dos clubs ambientais dos centros educativos

A.1.5. Campaña integral pola educación, cunha estratexia contra a violencia nas aulas

A.1.6. Formación en xénero do persoal docente, administrativo e directivo do distrito educativo 08 -04

A.1.7. Fortalecemento da Escola de Arte para a xeración de manifestacións culturais

 

R.2. Dificultades reducidas de acceso aos servizos sociosanitarios mediante unha estratexia de mellora das capacidades de incidencia da poboación, das organizacións sociais e das institucións públicas de Santiago Oeste.

A.2.1. Campaña polo dereito á saúde: Por unha atención primaria integral e de calidade

A.2.2. Fortalecemento dos Comités de Saúde das UNAP de Santiago Oeste
A.2.3. Creación dunha rede de promotores da saúde en Santiago Oeste

A.2.4. Campaña de incidencia demandando a apertura dun servizo de asistencia psicolóxica e xurídica ás vítimas de violencia, vinculado á oficina de xénero do termo municipal.

A.2.5. Formación en xénero para o persoal da UNAP.

A.2.6. Continuidade e ampliación dos servizos de atención á primeira infancia na ludoteca do barrio de Santa Lucía e obradoiros de saúde maternoinfantil e vida saudable.

R.3. Incremento da participación da mocidade do distrito de Santiago Oeste na vida política e pública para defender os seus dereitos a través dunha estratexia de cidadanía activa con enfoque integral de xénero.

A.3.1. Estudo participativo sobre a mocidade do distrito. Intereses e expectativas deste colectivo social.

A.3.2. Continuidade do programa de activismo xuvenil. Escola de avogacía e formación política

A.3.3. Foros de reflexión intermunicipais sobre a situación da mocidade e a súa participación nos ámbitos de decisión.

A.3.4. Fortalecemento da organización xuvenil do barrio de Santa Lucía e a súa integración con outras entidades xuvenís do distrito para o desenvolvemento de vínculos entre as entidades xuvenís e o termo municipal.

A.3.5. II Seminario Internacional de Dereitos da Xuventude e Participación Social e Política. Centroamérica e Caribe.

A.3.6. Campaña de defensa das organizacións xuvenís para dotar espazos públicos de encontro, ocio saudable e deporte.

Poboación beneficiaria: 

Directa: 13.212 persoas (4.668 homes, 4.547 mulleres, 2.018 nenos e 1.979 nenas)

Indirecta: 223.805 persoas (113.552 homes e 110.253 mulleres)

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia:

174.984,21 € (69.993,68 € en 2022 e 104.990,53 € en 2023)