Proxectos

Jekuae avei yaguata” - Sigamos camiñando. Reforzo das capacidades de desenvolvemento agroecolóxico sustentable e de gobernanza territorial e ambiental das comunidades indíxenas de Huacareta Ingre, Muyupampa e Apiaguiaki Tüpa (Departamento de Chiquisaca, Bolivia), garantindo unha participación equitativa e activa de homes, mulleres e mozos/as nos espazos de decisión.

As familias obxecto da intervención proceden dun proceso de reasentamento en novos territorios iniciado en 1992. Unha vez que as familias abandonaron as explotacións nas que vivían en réxime de semiescravitude, enfrontáronse ao gran reto de desenvolver os seus propios sistemas produtivos. as novas condicións sociais e económicas do territorio e organízanse, mantendo e preservando as súas tradicións culturais. O diagnóstico participativo realizado xunto coa poboación destinataria e os actores implicados revelou como principais problemas: 1) debilidades no desenvolvemento agroecolóxico local, sostible e inclusivo; 2) debilidades na gobernanza territorial e ambiental das comunidades guaraníes, que dificultan o exercicio do seu dereito á plena autonomía e ao autogoberno como pobo indíxena nativo; 3) relacións de xénero desiguais, que inflúen e afondan nos outros dous problemas. A partir destas problemáticas, o proxecto desenvolve fundamentalmente tres ámbitos de actuación: 1) promover e fortalecer a participación democrática da poboación guaraní para o exercicio e a reivindicación dos seus dereitos sociais, económicos e culturais ante as autoridades locais; 2) desenvolver estratexias dirixidas a promover a igualdade de xénero nas comunidades de acción; 3) promover prácticas agroecolóxicas que garantan a seguridade alimentaria da poboación.

Ano: 
2022
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
América do Sur
País: 
BOLIVIA
Zona de actuación: 
Sen especificar
Axentes: 
MANS UNIDAS
Contraparte: 

CIPCA Cordillera (Centro de Investigación y Promoción del Campesinado)

Código CRS: 
15150 - A participación democrática e a sociedade civil
1516000 - Dereitos humanos
31150 - Insumos agrícolas
31162 - Cultivos industriais para a exportación
31194 - Cooperativas agrícolas
43040 - Desenvolvemento local
43040 - Desenvolvemento rural
52010 - Axuda alimentaria / Programas de seguridade alimentaria
Obxectivos: 

Xeral: Contribuír a mellorar os procesos de autogoberno e a situación socioeconómica de familias guaraníes das zonas de Huacareta, Huacareta Ingre, Muyupampa e Apiaguiaki Tüpa, desde un enfoque de igualdade de xénero e pertinencia cultural.

Específico: Reforzar as capacidades de desenvolvemento agroecolóxico sostible e de gobernanza territorial e ambiental das comunidades guaranís das zonas Huacareta, Huacareta Ingre, Muyupampa e Apiaguiaki Tüpa, garantindo unha participación equitativa de homes, mulleres e mozos/as nos espazos de decisión, no contexto xerado pola COVID 19.

Resultados e actividades: 

R.1. Fortalecemento das capacidades e participación de mulleres e mozos na implantación de estratexias de desenvolvemento sostible con enfoque de xénero e ambiental.

A.1.1. Dous cursos diferenciados de formación para 56 mulleres guaraníes e 56 mozos sobre liderado e incidencia política, medio ambiente, dereitos humanos e TIC.

A.1.2. 16 eventos formativos en 8 comunidades sobre equidade de xénero, dereitos da muller e novas masculinidades con homes, mulleres e mozos de base (30 persoas)

A.1.3. Fortalecemento das carteiras de xénero e xeracionais nas organizacións indíxenas a nivel comunal e zonal.

A.1.4. Encontros rexionais de mulleres e mocidade para a elaboración e seguimento de plans bienais, axendas estratéxicas e accións de xestión sostible e adaptación ao cambio climático.

A.1.5. Apoio a mulleres e mozos en postos de liderado para accións e actos de incidencia ante entidades públicas e privadas para o posicionamento das súas demandas estratéxicas

A.1.6. Apoio á mobilización e reivindicación dos dereitos da mocidade na marcha conmemorativa a Apiguaki Tumpa (Monteagudo).

R.2. As organizacións indíxenas da área de intervención aumentaron as súas capacidades de goberno territorial, prácticas democráticas, uso eficiente dos recursos e incidencia política.

A.2.1. Apoio ás autoridades zonais en accións de incidencia ante instancias públicas e privadas para o posicionamento das súas demandas estratéxicas.
A.2.2. Celebración de 12 asembleas zonais e 4 asembleas departamentais para a planificación, seguimento e avaliación de axendas estratéxicas
A.2.3. Organización dun foro de debate: Cambio climático, agroecoloxía, industrias extractivas.

A.2.4. Articulación e seguimento de procesos das COM (Letras Orgánicas Municipais) de San Pablo de Huacareta (SPH) e Villa Vaca Guzmán (VVG)

A.2.5. Asesoría para a elaboración da proposta de distrito de SPH (directrices).
A.2.6. Sistematización e difusión de experiencias sobre os COM de Huacareta e Distrito Indíxena

A.2.7. Apoio na elaboración de 5 estatutos de novos asentamentos e actualización dos tres PGTI (Programas de Ordenación Territorial Indíxena)
A.2.8.Realización de 8 obradoiros ao ano, para dar a coñecer os dereitos da infancia e a adolescencia e a normativa vixente ao respecto.

R.3. Os produtores de Ingre, Guakareta e Kereimbarenda aplican prácticas e técnicas agroecolóxicas resilientes e sostibles nos seus sistemas produtivos familiares e comunitarios para adaptarse ao cambio climático e garantir a seguridade alimentaria.

A.3.1. Obradoiros formativos comunitarios sobre hortas familiares ecolóxicas, transformación de cítricos, vermicultura, elaboración e aplicación de bioinsumos, sistemas agroforestais, gandería e xestión, produción de mel e produción de peixe.

A.3.2. Cursos de formación especializada en: apicultura (creación e manexo de raíñas; 1º curso; 16 persoas), produción de peixe (xestión-sanitaria e transformación de alimentos; 2º curso; 19 persoas).

A.3.3. Visitas a experiencias produtivas de éxito sobre: ​​Cría e manexo de gando criollo (15 persoas), Piscicultura e produción de alimentos (9 persoas).
A.3.4. Cumio de Soberanía e Seguridade Alimentaria (que se celebrará en Monteagudo)

A.3.5. Encontro comarcal de produtores apícolas (50 produtores; 2 días, que se celebrará en Monteagudo)

A.3.6. Posta en marcha de iniciativas produtivas agroecolóxicas: SAF rego de parcelas familiares; SAF a familia seca; vermicultura e fertilizantes orgánicos; cría de gando criollo; conservación da forraxe; produción de mel; produción de peixe.

A.3.7. Realización e difusión de dous estudos: un sobre os efectos do cambio climático nas comunidades de acción e outro sobre hábitos alimentarios.
A.3.8. Apoio ao incremento do valor engadido e á comercialización de produtos agroecolóxicos: Certificación de produtos ecolóxicos (mel); organización de feiras de produción agroecolóxica; desenvolvemento de estratexias de mercadotecnia e consolidación do mercado.

Poboación beneficiaria: 

Directa: 1.696 persoas (848 homes e 848 mulleres)

Indirecta: 17.580 persoas (9.034 homes e 8.546 mulleres)

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia:

165.253,08 € (66.101,23 € en 2022 e 99.151,85 € en 2023)