Proxectos

Loita contra a violencia sexual e a discriminación das mulleres na República Democrática do Congo-RDC

Convenio subscrito no marco do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero para o financiamiento de accións no marco das medidas 36 e 37 do devandito Pacto, que afecten o ámbito da cooperación internacional:

  • Medida 36: Promover que, no marco da cooperación internacional, se destinen recursos a medidas específicas contra a violencia de xénero dentro dos protocolos de actuación nos campamentos de refuxiados.
  • Medida 37: instar a que nos recursos dedicados por España á cooperación internacional para as persoas refuxiadas aplíquense medidas específicas para a prevención da violencia machista contra mulleres e menores, tanto en tránsito como en destino.

O presente proxecto:

- Constitúe unha acción humanitaria que busca esencialmente o empoderamento social das mulleres refuxiadas centroafricanas en liña co Enfoque de Xénero no Desenvolvemento (GED) e a Plataforma de Acción de Beijing. Alíñase cos principios desta Plataforma no referido a: defender os dereitos e a dignidade humana intrínseca das mulleres, garantir a plena aplicación dos dereitos humanos das mulleres e as nenas, previr e eliminar todas as formas de violencia contra as mulleres e as nenas, e fortalecer a capacidade das institucións nacionais, e o fortalecemento de mecanismos en todos os niveis para render contas ás mulleres.

- Ademais integrará actuacións de promoción da defensa dos Dereitos Humanos Universais tanto políticos e civís, como sociais e culturais durante as actuacións de sensibilización e mobilización social comunitaria, e as capacitacións das estruturas comunitarias e autoridades locais.

- As súas actuacións contribuirán, á súa vez, ao cumprimento dos obxectivos da Axenda 2030 (ODS 5 Igualdade de Xénero, e ODS 16 Paz, Xustiza e Institucións Sólidas) en canto ás iniciativas que buscarán fortalecer as capacidades do tecido social local especialmente das mulleres refuxiadas centroafricanas, dos centros comunitarios de protección e autoridades locais nas 2 zonas de actuación - campos de refuxiados centroafricanos en Inke e Bili na provincia de Nord Ubangi na RDC.

O proxecto encádrase nas seguintes liñas de traballo: a promoción da participación activa das mulleres en órganos comunitarios de decisión como son os comités de refuxiados e comité de mulleres; a denuncia da vulneración de dereitos das persoas refuxiadas durante as actividades de capacitación e mobilización social; a loita contra a violencia sexual cara ás mulleres e especialmente as nenas e o fortalecemento das capacidades das organizacións de defensa e promoción de DDHH como son as estruturas comunitarias de protección -os comités de refuxiados e comités de mulleres.

Ano: 
2021
Instrumento de financiamento: 
Convenio Acción Humanitaria
Rexión: 
África
País: 
CONGO, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
Axentes: 
ACNUR (Comité español do ACNUR, axencia das Nacións Unidas para os refuxiados)
Código CRS: 
15180 Loita contra a violencia cara a mulleres e nenas
Obxectivos: 

Garantir o dereito á seguridade, a integridade física e a igualdade entre homes e mulleres ás mulleres refuxiadas centroafricanas residentes na provincia de Nord-Ubangui na RDC.

Resultados e actividades: 

RE 1.1. Reforzado o sistema de atención integral a mulleres refuxiadas centroafricanas vítimas da violencia sexual e de xénero e de defensa dos seus dereitos nas áreas de execución do proxecto.

            A.1.1.1 Formación de representantes de estruturas comunitarias de refuxiados e de autoridades locais sobre asistencia e promoción de dereitos fundamentais.

            A.1.1.2. Acceso a servizos de asistencia e protección por parte de vítimas de violencia sexual e de xénero.

RE 1.2. Instaurados procedementos de cohesión social a nivel comunitario e de promoción dos dereitos das mulleres.

            A.1.2.1. Realización de actividades de mobilización comunitaria para a erradicación da violencia sexual e o logro da cohabitación pacífica nos campos de Inke e Bili.

Poboación beneficiaria: 

Directa: Mujeres refuxiadas centroafricanas vítimas de violencia sexual e de xénero e especialmente aquelas soas cabezas de familia con menores e persoas discapacitadas ao seu cargo, un total de 98.214 mulleres.

Indirecta: Poboación refuxiada de distintos países nos campos de refuxiados de Inke, Boyabu, Mole e Bili, 429.018 persoas, das cales 315.780 son mozas e 113.238 homes.

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 84.000,00 €