Proxectos

Mellorar o dereito a unha alimentación adecuada, un medio de vida digno e a resiliencia das mulleres refuxiadas, desprazadas, retornadas ou protexidas no departamento de Ouallam (rexión de Tillabéri, Níxer)

O proxecto forma parte dunha intervención máis ampla de ACPP e a homóloga local DIKO na zona, financiada pola Axencia Vasca de Cooperación ao Desenvolvemento e outras institucións como a Deputación de Bizkaia e a Deputación Provincial de Zaragoza. A intervención marco ten como obxectivo reforzar e promover o respecto aos dereitos fundamentais das persoas desprazadas, retornadas e comunidades de acollida para mellorar as súas capacidades de resiliencia e evitar a súa exposición a riscos de protección. O obxectivo é mellorar as necesidades alimentarias básicas de 140 mulleres e as súas familias desprazadas e crear espazos para acceder a oportunidades idóneas de xeración de ingresos para 50 mulleres vulnerables ou en risco de vulnerabilidade e as súas familias.

Ano: 
2021
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Acción Humanitaria
Rexión: 
África
País: 
NÍXER
Zona de actuación: 
Ouallam (departamento)
Tillabéri (rexión)
Axentes: 
ASEMBLEA DE COOPERACIÓN POLA PAZ
Contraparte: 

Association pour lee Secours aux Populations Vulnérables (DIKO)

Código CRS: 
72010 - Axuda e servizos materiais de emerxencia
72040 - Axuda alimentaria de emerxencia
Obxectivos: 

Xeral: Promover o dereito a vivir con dignidade da poboación refuxiada, desprazada, retornada e acollida na rexión de Tillabéri, Níxer.

Específico: Mellorar o dereito a unha alimentación adecuada, un medio de vida digno e a resiliencia das mulleres refuxiadas, desprazadas, retornadas ou protexidas no departamento de Ouallam (rexión de Tillabéri, Níxer).

Resultados e actividades: 

RE 1.1. Para o cuarto mes do proxecto, o acceso a artigos de hixiene, protección, roupa e refuxio estará garantido para 100 mulleres e/ou nenas en situación ou risco de vulnerabilidade.

            A.1.1.1 Selección de familias con dereitos para distribuír kits de comida de emerxencia.

            A.1.1.2 Cotización, compra e transporte de kits de alimentación.

            A.1.1.3 Repartición de kits de alimentación.

RE 1.2. Para o cuarto mes do proxecto, o acceso a artigos de hixiene, protección, roupa e refuxio estará garantido para 100 mulleres e/ou nenas en situación ou risco de vulnerabilidade.

            A.1.2.1 Selección de mulleres beneficiarias para a distribución de kits de dignidade.

            A.1.2.2 Cotización, compra e transporte de kits de dignidade.

            A.1.2.3 Distribución de kits de dignidade.

RE 1.3. No mes 6 do proxecto garantirase o acceso a oportunidades adecuadas de xerar ingresos para 50 mulleres vulnerables ou mulleres en risco de violación e as súas familias ante a crise humanitaria na rexión de Tillabéri.

            A1.3.1 Selección de mulleres que participarán en actividades xeradoras de ingresos.

            A.1.3.2 Compra e distribución de animais para mulleres beneficiarias.

            A.1.3.3 Adestramento en técnicas de cría e engorde de ovellas.

            A.1.3.4 Vacinación e desparasitación do gando.

            A.1.3.5 Venda de animais.

Poboación beneficiaria: 

Directa: 347 mulleres, 145 homes, 218 nenos e 198 nenas.

Indirecta: 2.122 mulleres, 1.592 homes, 3.182 nenos e 3.714 nenas.

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 70.000,00 €