Proxectos

Mocidade construtora: Fortalecemento das capacidades técnicas, organizativas, económicas, innovadoras e sostibles de mulleres e homes mozos rurais dos Municipios de Somoto, Totogalpa e Las Sabanas do Departamento de Madriz, Nicaragua

O  proxecto vai  dirixido a fomentar oportunidades para un  traballo decente  e un  crecemento económico  sustentable, en liña  co ODS8, a través da implementación dunha  estratexia integral de habilitación técnica,  liderado,  emprendemento  e  desenvolvemento económico local,  dirixido a 130  homes  e  mulleres  novas  rurais (o 23% de orixe indíxena), mediante un proceso de formación integral  e a  posta en marcha de iniciativas de negocio  individuais  e colectivas, grupos de auto- aforro  e préstamos,  e a integración destes mozos en cooperativas, fomentando o tecido asociativo local. Preténdese así  mellorar a independencia económica  e as oportunidades de emprego  e  autoemprego da  poboación nova rural,  baixo un enfoque de xénero e aplicando prácticas amigables co  medioambiente. El  proxecto insírese   dentro do Programa  Novos  Construtores, un programa internacional promovido por  CRS  en Centroamérica e implementado en Nicaragua a través do   INPRHU.

O  proxecto  expón tres compoñentes. En primeiro  lugar, fortalecer as capacidades técnicas da mocidade, a través dun programa formativo  composto por tres bloques: 1.  Emprendementos  e   asociatividade; 2. Habilidades para a vida;  e 3. Habilidades técnicas.  Estes cursos dotarán a  os  e as participantes de ferramentas   e habilidades suficientes para poder  levar a cabo  máis adiante as súas propias ideas de negocio. O segundo  compoñente consiste en mellorar  o acceso aos  recursos  e a participación no  tecido económico local dos e das titulares de dereitos,  a través da  posta en marcha de iniciativas  individuais  e/ou colectivas. Nesta etapa,  os  e as  novas presentarán  os seus  plans de negocios,  e  aqueles que  sexan viables  e  conten coa aprobación dun comité acreditado, conseguirán   financiamiento para a súa posta en marcha.

E por último, o terceiro  compoñente vai  dirixido a fomentar iniciativas de  asociatividade  a través da integración dos e das  novas graduados/as nunha cooperativa multisectorial  e en Grupos de Auto- Aforro  e Préstamos (GAAP). Para este compoñente contarase co apoio do Ministerio de Economía Familiar Comunitaria  e Cooperativa, quen impartirá cursos sobre cooperativismo, e poñerase en contacto a os e as titulares de dereitos  con Cooperativas  xa existentes na zona,  ben para que se integren nelas,  o  ben para que  o tomen como  exemplo para crear  a súa propia  estrutura. De igual  maneira promoverase a creación de Grupos de Auto- Aforro  e Préstamo (GAAP) nas comunidades, que consisten en grupos conformados por mozos  participantes no  proxecto, familiares  e  outras  persoas dentro das  súas comunidades que estean interesadas, con obxectivos  comúns, que  aforren cada semana  e unan  o seu  diñeiro nun fondo común, do cal  os seus  membros  poderán solicitar préstamos  segundo  regras acordadas de participación, convivencia,  achega  e beneficios. Con este último  compoñente preténdese fomentar o  tecido asociativo local.

Ano: 
2018
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
NICARAGUA
Zona de actuación: 
Madriz (departamento)
Axentes: 
TALLER DE SOLIDARIEDADE (FUNDACIÓN)
Contraparte: 

Instituto de Promocion Humana Inprhu Somoto

Código CRS: 
11330 - Formación profesional
Obxectivos: 

Obxectivo xeral: Contribuír a reducir os niveis de pobreza de mozos rurais en situación de exclusión social do Departamento de  Madriz, a través do acceso a unha educación integral e a mellora dos seus niveis de ingresos e  empleabilidad, en liña co  ODS 8. Traballo decente e crecemento económico

Obxectivo específico: Promover a inclusión socioeconómica de 1300 mozos rurais de  Somoto,  Totgalpa  e As Sabanas, en Nicaragua (50% mulleres; 23% indíxenas), a través dunha formación integral e innovadora para mellorar os seus niveis de produtividade, capacidades para o emprendemento e nivel de ingresos, desde un enfoque de participación, xestión eficiente dos recursos e equidade de xénero.

Resultados e actividades: 

Resultado 1.1: Fortalecidas as capacidades técnicas de emprendemento e  asociatividade da mocidade rural (50% mulleres; 23% indíxenas) dos municipios de  Somoto,  Totogalpa  e As Sabanas, desde un enfoque de sustentabilidade ambiental

 

 • A.1.1.1: Implementación de acordos, currículos de cursos ante o Instituto Tecnolóxico Nacional ( INATEC) e actualización de expedientes.
 • A.1.1.2: Desenvolver curso de Emprendemento e  Asociatividade dirixido a 5 grupos de mozos rurais dos Municipios de  Totogalpa,  Somoto e Las Sabanas.
 • A.1.1.3: Desenvolver cursos de Habilidades para a Vida dirixido a 5 grupos de mozos rurais do Municipio de  Totogalpa,  Somoto e Las Sabanas.
 • A.1.1.4: Desenvolver 2 cursos de Habilitación técnica dirixido a 5 grupos de mozos rurais do Municipio de  Totogalpa,   Somoto e Las Sabanas.
 • A.1.1.5: Evento de gradación

 

 

Resultado 1.2: Mellorado o acceso e control aos recursos e a participación no tecido económico local de mozas rurais emprendedoras, desenvolvendo iniciativas individuais e/ou colectivas de  Totogalpa,  Somoto e Las Sabanas.

 

 • A.1.2.1: Mellorado o acceso e control aos recursos e a participación no tecido económico local de mozas rurais emprendedoras, desenvolvendo iniciativas individuais e/ou colectivas de  Totogalpa,  Somoto e As Sabanas.
 • A.1.2.2: Acompañamento e asesoría na Formulación de Plans de Negocios.
 • A.1.2.3: Defensa de Plans de Negocios ante o Comité de Revisión e Aprobación.
 • A.1.2.4: Sesións de Aprobación de Plans de Negocios.
 • A.1.2.5: Adquisición, Equipamento e implementación de iniciativas de negocios.

 

 

Resultado 1.3: Fomentadas iniciativas de asociatividade a través da integración dos e as graduados/ as nunha Cooperativa Multisectorial e en Grupos de Auto-Aforro e Préstamos ( GAAP), formados por mozos rurais emprendedores e emprendedoras, nos municipios de  Somoto,  Totogalpa e Las Sabanas.

 

 • A.1.3.1: Fomentadas iniciativas de  asociatividade a través da integración dos e as graduados/ as nunha Cooperativa Multisectorial e en Grupos de Auto-Aforro e Préstamos ( GAAP), formados por mozos rurais emprendedores e emprendedoras, nos municipios de  Somoto,  Totogalpa e As Sabanas.
 • A.1.3.2: Posta en marcha da metodoloxía de  GAAP en 3 municipios do Departamento de  Madriz.
 • A.1.3.3: Seguimento e réplicas de metodoloxía de  GAAP.
 • A.1.3.4: Introdución ao  cooperativismo con apoio do  MEFCCA.
 • A.1.3.5: Seguimento e acompañamento na posta en marcha e funcionamento da Cooperativa
Poboación beneficiaria: 

Directa: Homes (260), Mulleres (260), Nenos (130), Nenas (130)

Indirecta: Homes (2.051), Mulleres (2.052), Nenos (1.010), Nenas (1.010)

Avaliación: 
prevista
Axudas: 

136.707,00 € (2018: 54.682,80 €; 2019: 82.024,20 €)