Proxectos

Mulleres e adolescentes apoderadas para a transformación das desigualdades de xénero nos distritos de Andahuaylillas, Huaro, Urcos e Ocongate da provincia de Quispicanchi – Curso, Perú. Fase II

Esta estratexia pretende aumentar o apoderamento das mulleres e mozas nas súas tres dimensións fundamentais segundo a definición de Rowlands (1997): a) a persoal, como desenvolvemento do sentido do eu, da confianza e a capacidade individual; b) a das relacións próximas, como capacidade de negociar e influír na natureza das relacións e as decisións, e c) a colectiva, como participación nas estruturas políticas e acción colectiva baseada na cooperación. Neste sentido as accións están dirixidas a aumentar as capacidades e coñecementos dos titulares de dereitos, responsabilidades e obrigacións dos distritos de Huaro, Urcos, Ocongate e Andahauylillas para a defensa dos dereitos das mulleres e mozas co fin de incidir na erradicación de todas as formas de violencia que se exercen contra as mulleres no camiño cara a unha sociedade igualitaria e inclusiva.

Ano: 
2023
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
América do Sur
País: 
PERÚ
Zona de actuación: 
Quispicanchi (provincia)
Axentes: 
FUNDACIÓN BALMS PARA LA INFANCIA
FUNDACIÓN CUME PARA EL DESARROLLO DE CULTURAS Y PUEBLOS
Contraparte: 

Asociación WAYRA

Código CRS: 
13030 - Planificación familiar
15150 - A participación democrática e a sociedade civil
15170 - Organizacións e institucións da igualdade das mulleres
15180 Loita contra a violencia cara a mulleres e nenas
16020 - Política de emprego e xestión administrativa
Obxectivos: 

Xeral: Contribuír á mellora da calidade de vida das mulleres das comunidades rurais dos distritos de Huaro, Urcos, Ocongate e Andahualyllas da provincia de Quispicanchi, Cusco, favorecendo o logro do ODS5 de impulsar a igualdade de xénero e promover unha vida libre de violencia mediante a participación de titulares de dereitos, obrigacións e responsabilidades.

Específico: Mellorar as capacidades dos e as titulares de dereitos, responsabilidades e obrigacións para a redución dos niveis de violencia familiar, social e económica cara ás mulleres das comunidades rurais dos distritos de Urcos, Huaro, Andahuaylillas e Ocongate da provincia de Quipicanchi, Cusco, a través dunha estratexia de participación social para a igualdade de xénero

Resultados e actividades: 

RE 1.1. Mellorado o coñecemento da poboación sobre dereitos das mulleres e novas para a redución da violencia familiar e comunitaria.

       A.1.1.1 Campaña en redes sociais e medios sobre os dereitos das mulleres, igualdade de xénero e contra a violencia de xénero.

       A.1.1.2 Deseño dun programa formativo en educación sexual integral para os e as adolescentes en coordinación coa área de convivencia educativa da UGEL- Quispicanchi para prevención da violencia sexual.

       A.1.1.3 Continuación das capacitacións ás promotoras de saúde sobre dereitos sexuais e reprodutivos e prevención de casos de abusos e violencia.

       A.1.1.4 Fortalecemento das defensorías a través da formación en enfoque de xénero dos e as traballadoras, desde a metodoloxía de formación de formadores.

       A.1.1.5 Formación en xénero ao persoal docente, funcionarios públicos e persoal sanitario por parte das defensorías.

       A.1.1.6 Estudo sobre brecha de xénero na provincia de Quispicanchi e publicación oficial.

       A.1.1.7 Orientación e educación emocional na convivencia familiar saudable, desde o enfoque de igualdade de xénero e novas masculinidades, continuidade do programa “Homes sen violencia”.
 

RE 1.2. Fortalecido o tecido asociativo especialmente en mulleres e novas para a incidencia en políticas públicas inclusivas con enfoque de xénero.

            A.1.2.1 Fortalecemento das organizacións de mulleres a través do apoio en formalización da súa creación e acompañamento na elaboración os seus plans estratéxicos con enfoque de xénero.

            A.1.2.2 Acompañamento e apoio no desenvolvemento das actividades dos CONNAs e organización de catro encontros distritales e un provincial promovido polos CCONNAs con autoridades locais.

            A.1.2.3 Programa de liderado político, incidencia e empoderamento persoal e colectivo para mulleres participantes das organizacións comunitarias

            A.1.2.4 Encontros provincial e rexional con lideresas das organizacións de mulleres. (seguimento á axenda da muller Quispicanchina)

            A.1.2.5 Observatorio provincial para o cumprimento da LEI N° 30364. Lei para previr, sancionar e erradicar a violencia contra as mulleres e os integrantes do grupo familiar.

            A.1.2.6 Escola de activismo xuvenil para o logro dos seus dereitos e cumprimento dos ODS, especificamente o ODS5.

            A.1.2.7 Creación dunha rede de mozos provincial e acompañamento na súa implementación e plan de acción.

RE 1.3. Incrementadas as capacidades das mulleres, especialmente das mulleres novas en situación de vulnerabilidade, para a súa inserción ao mercado laboral.

       A.1.3.1 Programa de capacitacións técnicas con especial incidencia en mulleres en situación de vulnerabilidade.

       A.1.3.2 Cursos de especialización técnica para mulleres participantes en capacitacións técnicas anteriores.

       A.1.3.3 Programa en habilidades brandas para o emprendemento.

      A.1.3.4 Asesoría técnica para a mellora e consolidación dos negocios iniciados tras o anterior curso de capacitación.

       A.1.3.5 Participación en espazos de incidencia ante gobernos locais e rexionais para promover ou fortalecer programas de empregabilidade dirixidos a mulleres novas.

       A.1.3.6 Feira provincial para os emprendementos locais, priorizando aqueles liderados por mulleres e de empresas sociais.

       A.1.3.7 Campaña de visibilidade do papel da muller no mercado laboral e posta en valor do seu rol na sociedade.

Poboación beneficiaria: 

Directa: 632 (135 homes; 337 mulleres; 40 nenos; 120 nenas)

Indirecta: 2.130 (730 homes; 1.220 mulleres; 40 nenos; 140 nenas)

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 207.021,47 € (82.808,59 € en 2023 e 124.212,88 € en 2024)