Proxectos

Plan de resposta diferenciada e deseño da metodoloxía de construción de vivendas reasentamento ou retorno nas crises humanitarias de Cabo Delgado, Mozambique.

O proxecto pretende deseñar un plan de resposta diferenciado e innovador e unha metodoloxía de construción de vivendas para o reasentamento ou retorno da poboación desprazada polas crises humanitarias en Cabo Delgado. Para conseguilo, estableceuse desde un principio unha colaboración con Ayuda en Acción, que traballa en Mozambique desde 1997. Despois de analizar as necesidades dos distintos grupos de poboación (desprazados internos, familias acolledoras, familias en situación de vulnerabilidade, persoas maiores, persoas con diversidade funcional... ) busca xerar solucións diferenciadas, adaptadas e integrais na vivenda, incluíndo aspectos transversais como o acceso á auga e ao saneamento, a protección e os medios de vida a nivel do fogar.

Ano: 
2023
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria de investigación para o desenvolvemento
Rexión: 
África
País: 
ESPAÑA
MOZAMBIQUE
Axentes: 
AXUDA EN ACCIÓN (FUNDACIÓN)
UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Obxectivos: 

Xeral: Analizar as necesidades dos distintos colectivos de poboación (PDI, familias acolledoras, familias en situación de vulnerabilidade, persoas maiores, persoas con diversidade funcional...) e xerar solucións diferenciadas, adaptadas e integrais en materia de vivenda, incluíndo aspectos transversais como o acceso. á auga e saneamento, protección e medios de subsistencia a nivel doméstico.

Específicos:

OE1. Análise e estudo dos sistemas construtivos vernáculos de Mozambique e en especial da comarca norte (Cabo Delgado).

OE2. Proposta técnica de diferentes sistemas de vivenda segundo a condición de temporalidade

de cada familia (vivendas de transición, vivendas de reasentamento ou de retorno ás zonas de orixe).

OE3. Proposta técnica de sistemas adicionais que buscan unha repercusión integral a nivel familiar ou doméstico das principais necesidades identificadas (captación de pluviais, inclusión de aspectos de seguridade e protección, adaptación para persoas con discapacidade, consideración de actividades xeradoras de ingresos... ).

OE4. Deseño da metodoloxía construtiva tendo en conta a inclusión da comunidade en

o proceso de deseño e construción para garantir a apropiación destes modelos. Priorizaranse técnicas sinxelas que sexan fáciles de replicar e aprender pola comunidade, o uso de materiais e procesos autóctonos baseados en man de obra e tecnoloxías locais.

OE5. Fortalecemento das capacidades das familias para construír e manter as súas vivendas (a nivel familiar) - formación en construción resiliente a nivel familiar para garantir o mantemento e a futura construción ou ampliación das súas vivendas.

OE6. Colaboración na mellora da capacidade de prevención e resposta das comunidades (a nivel comunitario)

Resultados e actividades: 

RE 1.1 Obter información detallada e actualizada sobre a poboación obxecto do proxecto. 

            A1.1.1 Segunda fase de identificación. Aínda que xa se realizou a fase de identificación previa á presentación desta convocatoria, estableceranse unha serie de reunións con todos os axentes implicados para completar as bases do proxecto. No momento do inicio realizarase unha segunda recollida rigorosa e sistemática de datos actualizados.

RE 1.2 Obter información actualizada sobre as políticas de acollida que se están levando a cabo, tanto polo goberno como polas grandes organizacións axuda humanitaria internacional, para que a estratexia a seguir cumpra co os seus requisitos.

            A1.2.1 Segunda fase de identificación. Aínda que xa se realizou a fase de identificación  previa á presentación desta convocatoria, estableceranse unha serie de reunións con todos os axentes implicados para completar as bases do proxecto. No momento do inicio realizarase unha segunda recollida rigorosa e sistemática de datos actualizados.

RE 1.3 Obter información sobre os sistemas construtivos tradicionais de Mozambique e particularmente da zona norte.

            A1.3.1 Análise dos sistemas construtivos vernáculos de Mozambique e especialmente da rexión norte.

RE 1.4 Coñecer técnicas vernáculas e tecnoloxía local.

            A1.4.1 Análise dos sistemas construtivos vernáculos de Mozambique e especialmente da rexión norte.

RE 1.5 Mellorar a información sobre os sistemas construtivos locais tradicionais.

            A1.5.1 Visita dos investigadores á área de execución do proxecto, coa intención de coñecer de primeira man a problemática, manter reunións cos axentes locais e a poboación desprazada, probar materiais e sistemas construtivos e establecer sinerxías coa contraparte local e coa Shelter Cluster Mozambique. Por outra banda, realizaranse sesións participativas e expositivas.

RE 1.6 Coñecer os problemas das persoas desprazadas tal e como os relatan eles mesmos.

            A1.6.1 Visita dos investigadores á área de execución do proxecto, coa intención de coñecer de primeira man a problemática, manter reunións cos axentes locais e a poboación desprazada, probar materiais e sistemas construtivos e establecer sinerxías coa contraparte local e coa Shelter Cluster Mozambique. Por outra banda, realizaranse sesións participativas e expositivas.

RE 1.7 Establecer alianzas coa man de obra local para futuros proxectos de implantación de vivendas

            A1.7.1 Visita dos investigadores á área de execución do proxecto, coa intención de coñecer de primeira man a problemática, manter reunións cos axentes locais e a poboación desprazada, probar materiais e sistemas construtivos e establecer sinerxías coa contraparte local e coa Shelter Cluster Mozambique. Por outra banda, realizaranse sesións participativas e expositivas.

RE 1.8 Obter información de primeira man sobre as necesidades da poboación desprazada

            A1.8.1 Xornadas participativas coa poboación desprazada.

RE 1.9 Coñecer as necesidades especiais dos grupos vulnerables, especialmente as mulleres

            A1.9.1 Xornadas participativas coa poboación desprazada.

RE 1.10 Implicar as persoas desprazadas no proxecto, para que o sintan como propio e faciliten o seu posterior desenvolvemento

            A1.10.1 Xornadas participativas coa poboación desprazada.

RE 1.11 Proporcionar ás persoas desprazadas polo conflito de Cabo Delgado a posibilidade de dispor durante o período do seu desprazamento dun espazo habitable que potencie a súa autonomía, autoestima, recuperación física e psíquica e posibilidades de desenvolvemento.

            A1.11.1 Deseño dunha proposta técnica de vivenda tendo en conta as condicións temporais de cada familia, localización, criterios de xénero, persoas con mobilidade reducida e procura dun impacto integral a nivel familiar.

RE 1.12 Dar voz e abordar as necesidades específicas das mulleres en situación de desprazamento involuntario, promovendo a súa participación na toma de decisións e atendendo no deseño a criterios de seguridade que mitiguen e reduzan a violencia de xénero, especialmente no caso de mulleres que viaxan soas ou cos nenos.

            A1.12.1 Deseño dunha proposta técnica de vivenda tendo en conta as condicións temporais de cada familia, localización, criterios de xénero, persoas con mobilidade reducida e procura dun impacto integral a nivel familiar.

RE 1.13 Incluír no deseño das vivendas mecanismos que fomenten a autosuficiencia enerxética, os servizos de hixiene e saneamento e a redución de residuos e facilitación dos estilos de vida.

            A1.13.1 Deseño dunha proposta técnica de vivenda tendo en conta as condicións temporais de cada familia, localización, criterios de xénero, persoas con mobilidade reducida e procura dun impacto integral a nivel familiar.

RE 1.14 Mellorar a adaptación da vivenda ás cuestións culturais dos estilos de vida da poboación destinataria.

            A1.14.1 Xornadas participativas posteriores ao deseño. Unha vez elaborado e consensuado o deseño das vivendas coa entidade agrupada, volveranse a realizar   sesións participativas coa poboación para detectar posibles melloras nas mesmas. Tamén se celebrarán encontros con artesáns locais.

RE 1.15 Detectar posibles problemas construtivos previos á obra definitiva para adaptar a proposta.

            A1.15.1 Proba de sistemas construtivos mediante maquetas a escala 1:1 ou 1:2 que nos permitan afondar no mellor sistema construtivo

RE 1.16 Facilitar a apropiación por parte dos axentes cooperantes e fundamentalmente da poboación local do proxecto de vivenda para lograr a súa implantación no futuro a través da propia poboación desprazada e/ou da man de obra local.

            A1.16.1 Deseño e elaboración adecuadas da documentación gráfica para a súa implantación. As modificacións pertinentes realizaranse despois das actividades 6 e 7 e elaboraranse os plans e orzamentos necesarios para a correcta comprensión da proposta por parte de calquera axente externo.

RE 1.17 Facilitar a replicabilidade do proxecto en situacións de emerxencia similares.

            A1.17.1 Deseño da metodoloxía construtiva tendo en conta a inclusión da comunidade no proceso de deseño e construción.

RE 1.18 Garantir o recoñecemento dos dereitos familiares, facendo fincapé no fortalecemento das capacidades das familias para construír e manter as súas vivendas.

            A1.18.1 Colaboración na mellora da capacidade de prevención de riscos de forma transversal ao longo do proxecto.

RE 1.19 Difundir en foros especializados, durante o proceso e ao remate do mesmo, o avance do proxecto para que se poidan discutir os pros e os contras da proposta para aproveitar os resultados destes foros no propio deseño.

            A1.19.1 Difusión dos avances e resultados en foros especializados, poboación local, axentes de cooperación e Universidade.

RE 1.20 Facer chegar á poboación afectada os resultados das actividades realizadas

            A1.20.1 Difusión dos avances e resultados en foros especializados, poboación local, axentes de cooperación e Universidade.

RE 1.21 Poñer os coñecementos adquiridos en mans doutros axentes de cooperación

            A1.21.1 Difusión dos avances e resultados en foros especializados, poboación local, idade, entidades de cooperación e Universidade.

RE 1.22 Desenvolver unha actividade de aprendizaxe e servizo co alumnado universitario.

            A1.22.1 Difusión dos avances e resultados en foros especializados, poboación local, axentes de cooperación e Universidade.

RE 1.23 Visibilizar o traballo da Universidade en colaboración coa Xunta de Galicia.

            A1.23.1 Difusión dos avances e resultados en foros especializados, poboación local, axentes de cooperación e Universidade.

RE 1.24 Avaliación continua

            A1.24.1 Durante todas as etapas anteriores, a avaliación continua do proxecto. Dentro da parte final da avaliación, criterios de cobertura, para determinar inicialmente o alcance dos colectivos beneficiarios seleccionado e replicabilidade, analizando a capacidade que ten que ser o proxecto utilizado en diferentes intervencións de desenvolvemento.

RE 1.25 Establecer a viabilidade do proxecto e a capacidade de manter os seus efectos positivos no tempo e a súa replicabilidade.

            A1.25.1 Durante todas as etapas anteriores, a avaliación continua do proxecto. Dentro da parte final da avaliación, ocriterios de cobertura, para determinar inicialmente o alcance dos colectivos beneficiarios seleccionado e replicabilidade, analizando a capacidade que ten que ser o proxecto utilizado en diferentes intervencións de desenvolvemento.

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 30.000 € (15.000 € en 2023 e 15.000 € en 2024)