Proxectos

Promovendo o desenvolvemento económico rural inclusivo e sostible en 4 comunidades dos Municipios de Tacaná e Sibinal, San Marcos, Guatemala FASE II

Coa presente proposta quérese dar resposta á vulneración dos dereitos económicos e sociais de 150 produtoras e produtores rurais e de 32 mozos, de 4 comunidades dos municipios de Tacaná e Sibinal do departamento de San Marcos, que se atopan en situación de exclusión social polas condicións de desigualdade en Guatemala e a quen se lles negou as oportunidades de formación e desenvolvemento para mellorar a súa condición de vida. Este proxecto que quere dar continuidade a unha primeira fase, priorizando nesta ocasión o fortalecemento das capacidades, das organizacións de produción e comercialización, das iniciativas económicas en marcha das e os titulares de dereitos, coa finalidade de promover o acceso da poboación indíxena e rural aos seus dereitos económicos, sociais, culturais e ambientais.

Ano: 
2023
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
GUATEMALA
Zona de actuación: 
San Marcos (departamento)
Sibinal (municipio)
Axentes: 
MANS UNIDAS
Contraparte: 

Centro Experimental para o Desenvolvemento da Pequena e Mediana Empresa Rural Sociedade Civil – CEDEPEM S.C

Código CRS: 
15150 - Fortalecemento sociedade civil
25010 - Servizos e institucións de apoio á empresa
31194 - Cooperativas agrícolas
Obxectivos: 

Xeral: Promover o acceso da poboación indíxena e rural de 4 comunidades de Tacaná e Sibinal aos seus Dereitos Económicos, Sociais, Culturais e Ambientais nun contexto post COVID 19

Específico: Contribuír ao desenvolvemento económico rural inclusivo e sostible de titulares de dereitos de 4 comunidades dos municipios de Tacaná e Sibinal a través do fortalecemento das súas capacidades locais e o fomento da participación política e cidadá, para facer fronte aos efectos de COVID 19

Resultados e actividades: 

RE 1.1 Fortalecidas as capacidades organizativas desde a equidade de xénero de 3 cooperativas e 1 asociación de produtoras e produtores dos municipios de Sibinal e Tacaná

A.1.1. Desenvolver 5 reunións con cada cooperativa e asociacións de produtoras e produtores para a elaboración da planificación operativa anual e o seguimento das accións.

A.1.2. Realizar 1 asemblea con cada organización comunitaria para a elección das xuntas directivas con enfoque de xénero

A.1.3. Realizar a constitución e inscrición da Cooperativa de Tonalá, Revisión e actualización do status legal e fiscal da Asociación ADITS e da Cooperativas Tuis KichBen e Cooperativa Integral Agrícola Vega do Volcán, Aldea Vega do Volcán

A.1.4. Desenvolver 4 talleres de formación coas xuntas directivas da asociación e as 3 cooperativas de produtoras/é sobre aspectos xurídicos e normativa tributaria de organizacións sociais e un encontro para compartir experiencias sobre o seu exercicio organizativo.

A.1.5. Elaboración do Manual de Procedementos Administrativos e Manual de Funcións da asociación e as 3 cooperativas das produtoras e produtores

RE 1.2 Promovidas estratexias para o fortalecemento da produción sostible e respectuosa co medio ambiente e a comercialización das iniciativas económicas das produtoras e produtores comunitarios de Tacaná e Sibinal

A.2.1. Realizar un curso sobre xestión empresarial e fortalecemento de capacidades para o emprendemento dirixido ás produtoras e ao grupo de mozos de ambos os municipios.

A.2.2. Fortalecemento das iniciativas económicas das produtoras e produtores rurais a partir da produción agroecológica e sustentabilidade ambiental

A.2.3. Desenvolver 5 cursos sobre procesos de transformación e valor agregado á produción (troita, flores, tomate, fungos, alimento para troita), a través de procesos respectuosos co medio ambiente

A.2.4. Elaboración de plans de negocios de iniciativas económicas de flores e tomate desde un enfoque agroecológico.

A.2.5. Realizar un curso de 8 sesións sobre Técnicas de Negociación e Estratexias de Comercialización coas Xuntas Directivas das cooperativas e asociacións de produtoras e produtores comunitarios.

A.2.6. Identificar ligazóns comerciais para a definición e procura de mercados para a comercialización da produción.

            A.2.7. Realizar 4 feiras municipais de emprendementos comunitarios

RE 1.3 Fortalecidas as estruturas públicas institucionais e a sociedade civil para favorecer a incidencia e o traballo entre titulares de dereitos e obrigacións para a exigibilidad e defensa dos DESCA

A.3.1. Implementar a segunda fase da escola de xénero e liderado para mulleres en coordinación coas DMM.

A.3.2. Realizar un diplomado sobre dereitos da mocidade e promoción da súa participación política, social e económica e a construción de novas masculinidades.

A.3.3. Realizar un encontro nacional sobre novas masculinidades e xénero entre colectivos de mozos.

A.3.4. Desenvolver 4 talleres para o fortalecemento organizativo, administrativo e legal de 4 COCODES desde un enfoque de participación xusta, equitativa e de xénero

A.3.5. Realizar 4 capacitacións dirixidas á OMDEL, UPEM, DMM e xuntas directivas das 4 organizacións comunitarias sobre mecanismos institucionais, administrativos e financeiros para o fomento do Desenvolvemento Económico Local con perspectiva de xénero e sustentabilidade ambiental.

A.3.6. Desenvolver talleres para operativizar as COFETARN e garantir a inclusión de produtoras e produtores neste espazo de participación social para o fortalecemento da economía local

A.3.7. Realizar un diplomado sobre a aplicación e exigibilidad dos Dereitos Económicos, Sociais, Culturais e Ambientais no contexto guatemalteco entre titulares de dereitos e obrigacións.

A.3.8. Realizar un encontro departamental para a definición de estratexias para a aplicación e garantía dos Dereitos Económicos, Sociais, Culturais e Ambientais da poboación, entre titulares de obrigacións e de dereitos

Poboación beneficiaria: 

Directa: 267 (138 hombres; 129 mujeres)

Indirecta: 750 (375 hombres; 375 mujeres)

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 183.483,78 € (73.393,51€ en 2023 e 110.090.27€ en 2024)