Proxectos

Protección e atención fronte a violencia machista para as mulleres vítimas e sobreviventes de violencia de xénero nos campos de poboación refuxiada de Palestina na Franxa de Gaza 2022

As mulleres palestinas na Franxa de Gaza viven nunhas condicións políticas e socioeconómicas difíciles que lles afectan en todos os aspectos da súa vida, debido á continuación da ocupación israelí, a situación de bloqueo desde hai máis de 14 anos e as  escaladas de violencia dos últimos anos. Todo isto afectou negativamente á vida económica e social das mulleres palestinas e ao seu empoderamento, o logro dos seus dereitos e a súa participación na toma de decisións. Un dos problemas máis graves aos que enfrontan é a violencia en todas as súas formas: física, sexual e psicolóxica, así como desafíos relacionados coas normas de ingresos e cultura, e a violación dos seus dereitos na vida. Ademais, enfrontan violencia política como resultado da continuación da ocupación israelí e as súas prácticas contra os palestinos en xeral, o que resulta nun aumento da violencia social. 

En coherencia con este contexto, o proxecto ten como obxectivo fundamental garantir o dereito das mulleres refuxiadas de Palestina na Franxa de Gaza á liberdade, a seguridade e a vida, libres de violencia machista. Para iso, proponse mellorar o sistema de prevención, a protección e a atención integral no tratamento de casos de violencia machista -mediante a identificación de necesidades sanitarias, contratando persoal, realizando terapias individuais e utilizando o Sistema de Derivación de Violencia de xénero-, ademais de sensibilizar á comunidade sobre a realidade das mulleres sobreviventes refuxiadas de Palestina nos campos da Franxa de Gaza.

Ano: 
2022
Instrumento de financiamento: 
Convenio Acción Humanitaria
Rexión: 
Oriente Próximo
País: 
TERRITORIOS PALESTINOS
Zona de actuación: 
Franxa de Gaza
Axentes: 
UNRWA
Contraparte: 

Axencia de Nacións Unidas para os refuxiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA)

Código CRS: 
12191 - Servizos médicos
Obxectivos: 

Xeral: Garantir o dereito das mulleres refuxiadas de Palestina na Franxa de Gaza á liberdade, a seguridade e a vida, libres de violencia machista.

Específico: Mellorar a protección e a atención integral no tratamento de casos de violencia machista e sensibilizar á comunidade sobre a realidade das mulleres sobreviventes refuxiadas de Palestina nos campos da Franxa de Gaza

Resultados e actividades: 

RE 1.1. Fortalecido o sistema de prevención e atención a vítimas sobreviventes e sensibilizada a comunidade sobre violencia machista contra as mulleres

            A.1.1.1 Identificación das necesidades nos centros sanitarios e contratación do persoal

            A.1.1.2. Realización de terapias individuais por parte do persoal terapeuta.

            A.1.1.3 Derivación ao servizo de asesoría xurídica mediante o Sistema de Derivación de Violencia de Xénero

            A.1.1.4 Supervisión e monitoreo de casos de violencia machista

            A.1.1.5 Sensibilización comunitaria para a prevención da violencia machista

            A.1.1.6 Seguimento da intervención

Poboación beneficiaria: 

Directa: 6.020 persoas (1.625 homes e 4.325 mulleres) das cales 1.870 serán atendidas nas terapias individuais para a prevención, atención e tratamento da violencia machista, 330 vítimas de violencia de xénero, 3.780 sensibilizadas a través das sesións psicoeducativas e de sensibilización comunitaria, e 40 profesionais de UNRWA participantes nas sesións de sensibilización.

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 84.000 €