Proxectos

PROXECTO DE ASISTENCIA SOCIOSANITARIA PARA ADULTOS/AS MAIORES DO CENTRO GALEGO MAR DE PLATA

(OX)PROMOVER O APOIO SOCIOECONÓMICO E SANITARIO DO ADULTO MAIOR A TRAVÉS DA SÚA ATENCIÓN INTEGRAL E EN SERVICIOS DE CARÁCTER PREVENTIVO, ASISTENCIAL E PROMOCIONAL

(OE1)RELEVAR A SITUACIÓN SOCIOSANITARIA DOS ADULTOS MAIORES E OS SEUS GRUPOS FAMILIARES

(OE2) DETERMINAR AS LIÑAS DE ACCIÓN A SEGUIR CON CADA INTEGRANTE SEGUNDO A DIAGNOSE E REDEFINIR AS ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN A TRAVÉS DOS SEEGUIMENTOS SOCIAIS

(OE3) FAVORECER A COMUNICACIÓN INTERNA E EXTERNA ENTRE OS DISTINTOS ACTORES E ÁMBITOS INSTITUCIONAIS-COMUNITARIOS

(OE4) DIFUNDIR AS ACTIVIDADES DO PROXECTO PARA A AFIRMACIÓN DO CENTROS DE DÍA COMO ENTIDADE PREVENTIVA, ASISTENCIAL E PROMOCIONAL

(OE5) PROPORCIONAR A VINCULACIÓN E INSERCIÓN DO/A PARTICIPANTE E A SÚA FAMILIA AO SEU ENTORNO

(A1) CONSOLIDACIÓN DO SERVICIO DE ATENCIÓN DIURNA PARA MAIORES DE 65 ANOS SEN DISTINCIÓN DE SEXO E NACIONALIDADE

(A2) AVALIACIÓN DO ESTADO PSICOFÍSICO E SOCIAL E FAMILIAR DO PARTICIPANTE QUE PERMITA OBTER INFORMACIÓN PARA A SÚA INCLUSIÓN NA INSTITUCIÓN E AS ACTIVIDADES GRUPAIS ONDE TAMÉN SE EFECTUARÁ O SEGUIMENTO INDIVIDUAL DO PROCESO DE CADA UN

(A3) INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN E DIFUSIÓN DO SERVICIO QUE BRINDA O CENTRO DE DÍA

(A4) TRABALLO EN COOPERACIÓN CO GRUPO DE REFERENCIA DO PARTICIPANTE DENDE O INICIO DA SÚA VINCULACIÓN CO CENTRO, XERANDO ACCIÓNS COMPLEMENTARIAS

(A5) PLANIFICACIÓN DE RELEVAMENTO DE BENEFICIARIOS AO PROXECTO A TRAVÉS DAS DISTINTAS FONTES DE INFORMACIÓN. LISTADOS DE NECESIDADES E PROBLEMÁTICAS

BENEFICIARIOS/AS: MAIORES DE 65 ANOS SEN DISTINCIÓN DE SEXO NIN NACIONALIDADE

Ano: 
2005
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior outros axentes
Rexión: 
América do Sur
País: 
ARXENTINA
Zona de actuación: 
Mar de Plata
Axentes: 
CENTRO GALEGO DO MAR DEL PLATA
Código CRS: 
12191 - Servizos médicos
Axudas: 

26.460.00 €