Proxectos

Resposta ante emerxencia provocada por secas recorrentes e Pandemia COVID 19 en seis comunidades do municipio de San Marcos de Colón, Choluteca, Honduras.

Este proxecto desenvolverase en 6 comunidades do Municipio de San Marcos de Colón para responder á situación de crise xerada pola conxunción dos efectos da seca, a crise sanitaria xerada pola COVID 19 e o impacto de dous furacáns, ETA e IOTA. Enmarcándose no Plan de Resposta Humanitaria elaborado polas axencias da ONU e os actores humanitarios, e en coordinación coas entidades locais responsables, a intervención centrarase no fortalecemento das capacidades de resposta das comunidades e familias obxectivo ante estas situacións de emerxencia, con especial atención aos problemas de inseguridade alimentaria e ao peche das escolas, que conculca aos nenos e nenas o dereito á súa educación. Para iso, incidirase nos seguintes elementos: o fortalecemento das capacidades dos Comités Municipal e Locais de Emerxencia a través da elaboración de plans de acción; a atención das necesidades alimentarias básicas de 300 familias das 6 comunidades implicadas por medio da distribución de alimentos e do reforzo dos procesos produtivos agrícolas; a mellora das condicións de bioseguridad mediante a provisión de material ao centro de saúde básico na zona e a capacitación das familias; e a promoción do retorno seguro a clases da poboación escolar, vía dotación de equipos, materiais e sensibilización en medidas de bioseguridade. O proxecto leva a cabo como continuación doutro anterior, xa financiado por Cooperación Galega en 2020, mantendo a colaboración con Sur en Acción, socio local e referente humanitario na rexión.

Ano: 
2022
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Acción Humanitaria
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
HONDURAS
Zona de actuación: 
Choluteca (departamento)
San Marcos (departamento)
Axentes: 
SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL GALICIA
Contraparte: 

Sur en Acción

Código CRS: 
72040 - Axuda alimentaria de emerxencia
74010 - Prevención de desastres
Obxectivos: 

Xeral: Contribuír ao fortalecemento da resiliencia das familias, comunidades e institucións do Corredor Seco de Honduras.

Específico: Reforzar a capacidade de resposta de 6 comunidades de San Marcos de Colón fronte á situación de emerxencia provocada por secas recorrentes e pandemia COVID-19

Resultados e actividades: 

RE 1.1. Fortalecidas as capacidades do Comité de Emerxencia Municipal (CODEM) de San Marcos de Colón e de 6 Comités de Emerxencia Local (CODEL) das comunidades de La Caña, Tapias, Boquerón, Brisas, Nueva Esperanza e Oyoto para a prevención e atención a emerxencias.

               A.1.1.1 Fortalecemento do Comité de Emerxencia Municipal (CODEM) de San Marcos de Colón.

               A.1.1.2 Organización e capacitación dos 6 Comités de Emerxencia Local (CODEL)

               A.1.1.3 Elaboración de 6 Plans de Acción dos CODEL

RE 1.2 Atendidas as necesidades básicas de alimentación de familias de 6 comunidades de San Marcos de Colón mediante a entrega temporal de paquetes alimenticios complementarios e a mellora e optimización da produción agrícola de grans básicos para autoconsumo

               A.1.2.1 Adquisición e entrega de paquetes alimenticios para 300 familias priorizadas das 6 comunidades

               A.1.2.2 Formación e asesoramento técnico en Boas Prácticas Agrícolas (BPA) a 150 produtores/as

RE 1.3 Fortalecidas as capacidades de prevención da COVID-19 da Zona de Prevención e Promoción (ZPP) e de 6 das súas comunidades atendidas.

               A.1.3.1 Adquisición e entrega de material de Bio Seguridade para a Zona de Prevención e promoción da comunidade de Las Cañas.

               A.1.3.2 Formación á poboación beneficiaria sobre prevención de COVID-19 por parte do persoal de saúde.

RE 1.4 Fortalecidas as capacidades da comunidade educativa de 4 centros escolares para o retorno seguro a clases e un acceso seguro ao seu dereito á educación, a través de acceso a información e medios materiais para a prevención da COVID-19.

               A.1.4.1 Capacitación á poboación escolar en temas de medidas de bio Seguridade ante a COVID-19.

               A.1.4.2 Establecemento dun recuncho saudable nos centros educativos das comunidades de Las Tapias, Boquerón, Las Cañas e Oyoto.

Poboación beneficiaria: 

Directa: 1.361 persoas, das cales 430 son mulleres, 347 homes, 269 nenos e 315 nenas

Indirecta: 330 persoas, das cales 105 son mulleres, 91 homes, 62 nenos e 72 nenas

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 69.966,55 €