Proxectos

Servizos integrados de prevención e resposta aos problemas de protección da infancia, incluída a violencia de xénero no distrito de acollida de refuxiados de Yumbe-Uganda

O obxectivo desta intervención é fortalecer o ambiente protector das nenas e nenos das comunidades de refuxiados e de acollida no distrito de Yumbe, en Uganda. Para conseguilo, co apoio da Xunta de Galicia por terceiro ano consecutivo, UNICEF colaborará co sistema de protección do Goberno de Uganda para ofrecer servizos directos de prevención e resposta ás nenas e nenos de Bidibidi, o maior asentamento de refuxiados de Uganda. e as comunidades de acollida circundantes. O goberno local do distrito de Yumbe recibirá apoio para fortalecer o seu sistema de protección mediante a coordinación regular e o desenvolvemento de capacidades sobre as preocupacións de protección infantil con énfase na violencia sexual e de xénero. As nenas e nenos seleccionados beneficiaranse de actividades psicosociais comunitarias para garantir o seu benestar e resiliencia e permitirlles manter unha sensación de normalidade. As nenas, nenos e as súas familias que precisen apoio e servizos individuais beneficiaranse dos servizos de xestión de casos de protección infantil proporcionados por traballadores sociais cualificados, incluso mediante apoio directo e derivacións. Isto inclúe nenas/nenos superviventes de diferentes formas de violencia de xénero, incluíndo violación, matrimonio infantil e forzado, embarazo adolescente e outras formas

Ano: 
2022
Instrumento de financiamento: 
Convenio Acción Humanitaria
Rexión: 
África
País: 
UGANDA
Zona de actuación: 
Yumbe (distrito)
Axentes: 
UNICEF
Contraparte: 

UNICEF Uganda

Código CRS: 
15180 Loita contra a violencia cara a mulleres e nenas
Obxectivos: 

Xeral: As nenas e os nenos nos lugares seleccionados están protexidos contra a violencia e outros problemas de protección

Específico: As nenas e os nenos acceden a servizos de prevención e resposta adaptados á infancia para a súa protección

Resultados e actividades: 

R.1. O sistema distrital de protección da infancia refórzase mediante o aumento da capacidade técnica e a promoción da dotación orzamentaria para a protección da infancia

A.1.1. Revisa os obradoiros co equipo do proxecto e as principais partes interesadas do goberno e dos socios para discutir as actividades e complementariedades planificadas

A.1.2. Apoiar ao Goberno Local Distrital para que convoque aos Socios de Protección da Infancia (Departamento de Xustiza, Unidade de Protección da Infancia e da Familia da Policía, Consello Local/Goberno (LC5), organizacións da sociedade civil, etc.) para reunións de coordinación trimestrais para reforzar a coordinación da protección da infancia no distrito de Yumbe

A.1.3. Reforzar a capacidade dos Comités de Protección da Infancia para participar nas reunións mensuais do Comité de Protección da Infancia na zona co apoio dos funcionarios de Benestar Social e Desenvolvemento Comunitario no distrito de Yumbe

R.2. Os deberes (policía, estruturas comunitarias, goberno, persoal) e os pais teñen capacidade para a protección da infancia, incluída a prevención e a mitigación da violencia de xénero.

A.2.1. Formación de formadores intersectoriais de distrito (incluíndo funcionarios clave de saúde, benestar social, xustiza, educación, policía, auga, hixiene e saneamento e xénero) sobre a mitigación do risco de violencia de xénero, a integración da protección infantil, a prevención da explotación e o abuso sexual, a resposta e os mecanismos de información.

A.2.2. Realizar unha formación de actualización dun día para as estruturas comunitarias (membros do Comité de Protección á Infancia e traballadores parasociais) para reforzar a identificación de preocupacións e casos de violencia de xénero contra a infancia e mellorar a confidencialidade, a denuncia e o apoio efectivo aos sobreviventes durante todo o proceso de xestión de casos (incluíndo a importancia do enfoque centrado no sobrevivente; e garantir que os participantes comprendan o seu papel fronte ao papel dos provedores de servizos legais).

A.2.3. Realizar unha visita de seguimento trala formación de líderes relixiosos e tradicionais sobre a prevención e mitigación da violencia de xénero e para reforzar os seus coñecementos sobre a violencia contra a infancia, incluída a violencia de xénero (leis, responsabilidades e como identificar casos/ preocupacións e referilas), normas sociais, prácticas tradicionais e sociais prexudiciais e adopción de novos valores e actitudes.

A.2.4. Realizar sesións mensuais de crianza mediante as 22 Prácticas Familiares Esenciais desenvolvidas polo Ministerio de Xénero, Traballo e Desenvolvemento Social (MGLSD).

R.3. Os nenos e as súas familias acceden a servizos de protección multisectorial de calidade, incluíndo a xestión de casos.

A.3.1. Proporcionar servizos adecuados de xestión de casos de protección infantil aos nenos, incluídos os superviventes de violencia de xénero

A.3.2. Adquirir e distribuír varios kits de dignidade amigables coa infancia para sobreviventes de violencia sexual e de xénero

A.3.3. Realizar unha formación de 3 días para pais de acollida sobre as directrices do goberno de acollemento desenvolvidas por MGLSD.

A.3.4. Realizar unha formación de actualización dun día para os traballadores dos casos de protección da infancia sobre as Directrices interinstitucionais para a xestión de casos e protección da infancia e sobre as novas Normas mínimas de protección da infancia na acción humanitaria

A.3.5. Realizar sesións mensuais de apoio para nais/pais e nenos non acompañados e separados con pais/fillos acolledores

A.3.6. Proporcionar apoio técnico aos comités de xestión do centro para manter reunións bimensuais cos coidadores e outras estruturas comunitarias para levar a cabo un seguimento de preto e supervisar os espazos amigables coa infancia e fomentar un espírito de voluntarismo e apropiación comunitaria.
A.3.7. Apoiar o mantemento continuo da funcionalidade dos Espazos Adaptados á Infancia

A.3.8. Apoiar a implementación do plan de transición de Espazos Adaptados á  Infancia no lugar e reforzar a supervisión e o seguimento por parte do goberno e das estruturas locais.

A.3.9. Apoio técnico xeral e seguimento para a execución do programa

R.4. As comunidades obxectivo poden previr, identificar e reportar problemas de protección.

A.4.1. Levar a cabo unha sensibilización trimestral da comunidade sobre os diferentes problemas de protección dos nenos, as normas sociais, as prácticas tradicionais e comunitarias nocivas, a violencia de xénero contra as nenas/nenos, a protección contra a explotación e o abuso sexual e os mecanismos de denuncia dispoñibles, incluídos FRRM (mecanismo interinstitucional de información, remisión e resolución) Ou-Report e outras liñas telefónicas de emerxencia

A.4.2. Desenvolver e producir materiais de información, educación e comunicación adaptados ás nenas e nenos (pictóricos) con mensaxes sobre a prevención da explotación e o abuso sexual, as canles de notificación de problemas de explotación e o abuso sexual e a asistencia centrada nos sobreviventes de explotación e o abuso sexual – Responsabilidade das Redes locais de protección contra a explotación e o abuso sexual

A.4.3. Levar a cabo sesións mensuais de sensibilización da comunidade cos nenos/nenas sobre a protección infantil, a violencia de xénero e a protección contra a explotación e o abuso sexual e os mecanismos de denuncia dispoñibles, incluídos FRRM, Ou-Report e outras liñas de atención

A.4.4. Levar a cabo sesións trimestrais de habilidades para a vida coas nenas e os nenos utilizando metodoloxías de participación infantil (como debates en grupo) sobre a protección da infancia asegurando a participación das nenas e os nenos na selección dos temas

Poboación beneficiaria: 

Directa: 3.223 persoas (637 mulleres, 561 homes, 1.114 nenas e 911 nenos) entre os refuxiados rexistrados que residen na Zona 2 do asentamento de refuxiados de Bidibidi, distrito de Yumbe - Uganda, así como membros das comunidades de acollida circundantes.

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 84.000 €