Proxectos

Servizos integrados de prevención e resposta á violencia de xénero e protección infantil para nenos e nenas refuxiados en Uganda

Convenio asinado no marco do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero para o financiamento de actuacións no marco das medidas 36 e 37 do devandito Pacto, que afectan ao ámbito da cooperación internacional:

 • Medida 36: promover que no marco da cooperación internacional se destinen recursos para medidas específicas contra a violencia machista dentro dos protocolos de actuación en campos de refuxiados e refuxiadas.
 • Medida 37: instar a que nos recursos dedicados por España á cooperación internacional para refuxiados e refuxiadas se apliquen medidas específicas para a prevención da violencia machista contra as mulleres e menores de idade, tanto en tránsito como en destino.

Nun contexto de alta vulnerabilidade no que viven centos de miles de nenas, nenos e mulleres refuxiadas en Uganda, os nenos vulnerables, e especialmente as nenas, requiren servizos de protección específicos:

É necesario abordar os riscos de protección de maneira preventiva mediante actividades destinadas a lograr cambios nos coñecementos, as actitudes e as percepcións das poboacións de refuxiados en relación coa violencia de xénero. 

Os casos identificados deben recibir unha resposta oportuna e apropiada de protección infantil multisectorial e/ou específica de violencia de xénero. 

Ademais da participación/mobilización da comunidade e os diálogos comunitarios, a resposta debe incluír a localización e reunificación das familias, o apoio psicosocial, os coidados alternativos, o apoio ás nais, o apoio individual, así como unha resposta xurídica, médica e de seguridade para abordar adecuadamente as necesidades relacionadas especificamente coa violencia de xénero.

Ano: 
2020
Instrumento de financiamento: 
Convenio Acción Humanitaria
Rexión: 
África
País: 
UGANDA
Axentes: 
UNICEF
Código CRS: 
1516000 - Dereitos humanos
Obxectivos: 

Obxectivo xeral: As nenas e nenos do asentamento de refuxiados de Yumbe e das comunidades de acollida están protexidos de todas as formas de violencia, incluída a violencia de xénero.

Obxectivo específico: Refórzase o sistema de protección da infancia en Yumbe, con servizos de prevención e resposta reforzados para asegurar que todas as nenas e nenos estean protexidos de todas as formas de violencia, incluída a violencia de xénero.

Resultados e actividades: 

Resultado 1: Unha contorna protectora reforzada para previr a violencia de xénero e outras violencias á infancia dirixida a nenos, nenas, familias, a comunidade e as institucións clave.

 • Actividade 1.1. Apoiar ao Goberno local distrital de Yumbe para convocar reunións trimestrais de coordinación de protección a nivel de distrito coa participación da xefatura de magistratura, da fiscalía do estado, e de organizacións sociedade civil, entre outros.
 • Actividade 1.2. Facilitar que 14 subcondados leven a cabo unha reunión de revisión con traballadores/as sociais utilizando o manual de capacitación do Ministerio de Xénero para traballadores sociais sobre as súas funcións para protexer aos nenos e as nenas de todas as formas de violencia, incluída a Violencia de Xénero.
 • Actividade 1.3. Levar a cabo reunións coas partes interesadas clave en 3 distritos sobre a aliñación das estruturas de voluntariado coas estruturas gobernamentais de voluntarios/as dos/as traballadores/as para-sociais.
 • Actividade 1.4. Apoiar aos traballadores/as sociais recentemente capacitados en Yumbe con ferramentas de traballo para facilitar os procesos de xestión de casos dentro das comunidades (en consonancia coas ferramentas de UNICEF proporcionadas nos distritos de aprendizaxe).
 • Actividade 1.5. Celebrar reunións bimensuales con traballadores/as para-sociais (e comités de protección infantil) e outras estruturas sobre a identificación, notificación e derivación de casos e vinculación dos casos cos/as funcionarios/as de benestar social en Arua e Adjumani e o persoal do distrito en Yumbe, sobre comunicación con nenos e nenas e provisión de apoios básicos.
 • Actividade 1.6. Apoiar á policía, aos traballadores/as para-sociais, entre outros, para facilitar trimestralmente unha mobilización e sensibilización comunitaria multisectorial sobre a violencia contra os nenos e as nenas e o rexistro de nacementos nas comunidades de refuxiados e de acollida coa participación e o apoio dos traballadores/as sociais en 3 distritos seleccionados.
 • Actividade 1.7. Realizar capacitación en habilidades para a vida para nenos e nenas adolescentes (Fortalecemento da resiliencia da adolescencia na prevención da violencia, o abuso de drogas, a autoconciencia e a autoestima, embarazos non desexados, etc.).

Resultado 2: As sobreviventes de violencia de xénero teñen acceso á xestión de casos, incluídas as derivacións a outros sectores, tales como saúde, saúde mental e apoio psicosocial e servizos legais.

 • Actividade 2.1. Brindar apoio apropiado na xestión de casos de protección infantil aos nenos e as nenas en Yumbe (desde a identificación ata o peche do caso).
 • Actividade 2.2. Realizar 3 días de capacitación para 150 nais e pais de crianza temporal sobre as pautas de coidados de crianza temporal desenvolvidas polo Ministerio de Xénero para garantir a seguridade dos nenos e as nenas en crianza temporal e previr a violencia, incluída a Violencia de xénero contra as nenas.
 • Actividade 2.3. Realizar sesións mensuais de apoio para nais, pais e fillas e fillos.

Resultado 3: Os provedores de servizos de violencia de xénero, incluídos os de saúde mental e apoio psicosocial, médico e legal, teñen unha maior capacidade para responder as sobreviventes de violencia de xénero.

 • Actividade 3.1. Realizar o mapeo e a capacitación dos/as traballadores/as para-sociais de Yumbe en 6 distritos para fortalecer a prevención e resposta da violencia contra os nenos e as nenas, incluída a violencia de xénero contra as nenas nas comunidades seleccionadas.
 • Actividade 3.2. Capacitación dos/as traballadores/as sociais na xestión eficaz de casos (identificación, planificación da xestión de casos, mecanismos de derivación, seguimento) con énfase nas necesidades dos nenos e as nenas sobreviventes de Violencia de Xénero e as habilidades necesarias para brindar unha resposta adecuada.
 • Actividade 3.3. Capacitación das estruturas comunitarias (membros do Comité de Protección Infantil e traballadores para-sociais) para fortalecer a identificación de Violencia de Xénero contra os nenos e as nenas e mellorar a denuncia e o apoio efectivo aos e as sobreviventes ao longo do proceso de xestión de casos (identificación, avaliación, planificación, asistencia directa e derivacións, monitoreo e seguimento).
 • Actividade 3.4. Capacitación dos/as traballadores/as da saúde no manexo clínico da violación e da policía na investigación de casos de violación (capacitacións separadas para 10 policías e 10 traballadores/as de saúde do goberno).
 • Actividade 3.5. Apoio técnico xeneral e seguimento para a implementación do proxecto.
Poboación beneficiaria: 

As persoas beneficiarias directas do presente proxecto son as seguintes: 800 nenas, 748 nenos e 50 adolescentes (25 homes, 25 mulleres), sendo un total de 1598.

As persoas beneficiarias indirectas son 500 pais, nais e coidadores (300 homes, 200 mulleres) 120 líderes (60 homes, 60 mulleres) e 40 provedores de servizos (10 policías e 10 traballadoras de saúde), sendo un total de 660.

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia:  84.000 € (2020)