Proxectos

Servizos integrados de prevención e resposta á violencia de xénero e protección infantil para nenos e nenas refuxiados en Uganda

Convenio subscrito no marco do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero para o financiamiento de accións no marco das medidas 36 e 37 do devandito Pacto, que afecten o ámbito da cooperación internacional:

  • Medida 36: Promover que, no marco da cooperación internacional, destínense recursos a medidas específicas contra a violencia de xénero dentro dos protocolos de actuación nos campamentos de refuxiados.
  • Medida 37: instar a que nos recursos dedicados por España á cooperación internacional para as persoas refuxiadas aplíquense medidas específicas para a prevención da violencia machista contra mulleres e menores, tanto en tránsito como en destino.

 

O obxectivo desta intervención é fortalecer a contorna de protección para as nenas e nenos e as poboacións de acollida do campamento de refuxiados de Bidibidi, o asentamento de refuxiados máis grande de Uganda, no distrito de Yumbe.

Para logralo brindaranse servizos directos de prevención e resposta para as nenas e nenos sobreviventes de diferentes formas da violencia sexual e de xénero (nas súas siglas en inglés: GBV violencia baseada no xénero e VAC violencia contra a infancia), incluída a violación, o matrimonio infantil e forzado, o embarazo na adolescencia e outras, a través dos servizos de xestión de casos e as actividades psicosociais baseadas na comunidade para garantir o seu benestar e a súa capacidade de resiliencia.

Así mesmo, fortalecerá o sistema de protección do Goberno de Uganda a través da coordinación regular, vías de derivación, desenvolvemento de capacidades en temas de protección a través da capacitación de provedores de servizos e estruturas comunitarias.

O proxecto está aliñado cos obxectivos de traballo e as medidas 36 e 37 propostas no Pacto de Estado contra a violencia de Xénero do Ministerio de Igualdade do Goberno de España.

Ano: 
2021
Instrumento de financiamento: 
Convenio Acción Humanitaria
Rexión: 
África
País: 
UGANDA
Axentes: 
UNICEF
Código CRS: 
15180 Loita contra a violencia cara a mulleres e nenas
Obxectivos: 

Xeral: As nenas e nenos do asentamento de poboación refuxiada de Yumbe e das comunidades de acollida están protexidos de todas as formas de violencia, incluída a violencia de xénero.

Específico: Refórzase o sistema de protección da infancia en Yumbe, con servizos de prevención e resposta reforzados para asegurar que todas as nenas e nenos estean protexidos de todas as formas de violencia, incluída a violencia de xénero.

Resultados e actividades: 

RE 1.1. Unha contorna protectora reforzada para previr a violencia de xénero e outras violencias á infancia dirixido a nenos, nenas, familias, a comunidade e as institucións clave.

            A.1.1.1. Formación en habilidades para a vida para nenos e nenas adolescentes.

            A.1.1.2. Sesións mensuais de apoio para nais, pais e fillas e fillos sobre as 22 Prácticas Familiares Esenciais desenvoltas polo Ministerio de Xénero, Traballo e desenvolvemento Social de Uganda MGLSD.

            A.1.1.3. Accións de sensibilización e mobilización comunitaria sobre os diferentes riscos para a protección da infancia, normas sociais e as prácticas sociais perigosas para a infancia, e tamén especificamente sobre GBV e como previr o abuso e explotación sexual.

            A.1.1.4. Formacións de refresco para as estruturas de base comunitaria e para líderes comunitarios/as para fortalecer a identificación, prevención e mitigación de riscos de GBV e tamén dos incidentes que xa ocorreron.

RE.1.2. As sobreviventes de violencia de xénero teñen acceso á xestión de casos, incluídas as derivacións a outros sectores, tales como saúde, saúde mental e apoio psicosocial e servizos legais.

            A.1.2.1. Brindar apoio apropiado na xestión de casos de protección infantil a 66 sobreviventes de violencia sexual en Yumbe (desde a identificación ata o peche do caso), incluída a adquisición e distribución de kits de dignidade "amigables para a Infancia".

            A.1.2.2. Reforzo dos Espazos amigos da infancia.

RE1.3. Os provedores de servizos de violencia de xénero, incluídos os de saúde mental e apoio psicosocial, médico e legal, teñen unha maior capacidade para responder as sobreviventes de violencia de xénero.

            A.1.3.1. Apoiar ao Goberno distrital de Yumbe para a coordinación das a nivel de distrito e o fortalecemento do proceso de referencia a especialistas de diferentes sectores.

            A.1.3.2.  Capacitación dos traballadores/as sociais na xestión eficaz de casos.

            A.1.3.3. Capacitación das estruturas comunitarias (membros do Comité de Protección Infantil e traballadoras sociais) para mellorar o proceso de denuncia e o apoio efectivo aos e as sobreviventes que xa accederon á xestión de casos.

            A.1.3.4. Formación de persoal interdisciplinar para que a resposta e atención de casos de violación sexa desde un enfoque centrado nas sobreviventes.

            A.1.3.5. Reforzo dos Comités Comunitarios de protección da Infancia.

Poboación beneficiaria: 

Directa: A intervención céntrase nas nenas, os nenos, as nais, pais e coidadores/as, os membros da comunidade, as estruturas da comunidade, incluídos os/as líderes dentro da zona cun total de 2.100 persoas, dos cales 1.091 son mulleres e 1.009 son homes.

Indirecta: Segundo datos da Oficina de Estatística de Uganda a poboación estimada do distrito de Yumbe, zona de intervención do proxecto, en 2019 é de aproximadamente 592.000 habitantes, dos cales o 52% son mulleres, a totalidade da poboación vese afectada de maneira indirecta na intervención.

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 84.000,00 €