Proxectos

Alcanzando o acceso a servizos de saneamento, hixiene, saúde e disposición de lixo, adecuados ao contexto xeográfico para 40 de 67 familias de 3 comunidades da subcentral Chocorosi, poñendo fin á defecación ao aire libre, prestando atención ás necesidades das mulleres, nenas e persoas en situación de vulnerabilidade

Este proxecto logrará que, como froito do empoderamento das mulleres Bartolinas da Subcentral Agraria Chocorosi, 40 familias titulares de dereitos accedan a inodoros, lava mans e duchas grazas á implementación de sistemas de saneamento básico unifamiliares. Cada familia construirá unha caseta-baño como parte do seu aporte local en man de obra. O proxecto logrará maior seguridade e privacidade ao mesmo tempo que maior coidado do medioambiente, poñendo fin á defecación ao aire libre, prestando atención ás necesidades das mulleres, nenas e persoas en situación de vulnerabilidade, e seguindo a meta 6.2 do sexto ODS.

Ano: 
2022
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
América do Sur
País: 
BOLIVIA
Zona de actuación: 
Calamarca (municipio)
La Paz (departamento)
Axentes: 
FUNDACIÓN FABRE
Contraparte: 

Asociación Civil Ayni

Código CRS: 
12261 - Educación sanitaria
14030 - Abastecemento e depuración de auga
15170 - Organizacións e institucións da igualdade das mulleres
Obxectivos: 

Xeral: Contribuír a mellorar sustentablemente a calidade de vida de 136 familias (250 homes e 250 mulleres) de 3 comunidades do altiplano de La Paz, con dignidade e protagonismo das organizacións que as representan

Específico: Alcanzado o acceso a servizos de saneamento e hixiene axeitados e equitativos para 40 de 67 familias (74 homes e 74 mulleres  titulares de dereitos) de 3 comunidades da subcentral de Chocorosi, poñendo fin á defecación ao aire libre, prestando atención ás necesidades das mulleres, nenas e persoas en situación de vulnerabilidade.

Resultados e actividades: 

R.1. Instalado o saneamento básico para titulares de dereitos nas 3 comunidades da subcentral de Chocorosi, por impulso das autoridades de Bartolina, co coidado do medio ambiente e a equidade de xénero.

A.1.1. Construción das cabinas de baño con equipamento de inodoro, ducha e lavabo por parte dos beneficiarios.
Construción de sistemas básicos de saneamento unifamiliar e entrega coa sinatura da acta e a presenza de autoridades sindicais e municipais.
A.1.2. Construción de Colleitas de Auga para as familias da subestación de Chocorosi moi afastadas da rede de distribución de auga potable construída na Fase I.
A.1.3. Obradoiros formativos con mulleres xefas de fogar das 3 comunidades sobre equidade de xénero, dereitos humanos, cultura da non violencia, Ratificación do Acordo para a Redistribución da carga doméstica cos seus maridos, e seguimento do convenio.
A.1.4. Obradoiros formativos con homes xefes de fogar das 3 comunidades en materia de igualdade de xénero, cultura da non violencia, coidado da infancia e da terceira idade e traballo doméstico.
A.1.5. Campaña de odontoloxía e prevención de enfermidades transmitidas polo aire, auga, terra e animais en coordinación co Centro de Saúde Chocorosi. (Puntos radiofónicos, impresión e distribución de folletos)
A.1.6. Obradoiros de saúde e hixiene persoal e familiar nos 3 centros educativos, e en cada unha das 40 familias beneficiarias dun sistema de saneamento básico unifamiliar, coa entrega dun kit de hixiene e desparasitación familiar.
A.1.7. Equipamento odontolóxico do Centro de Saúde Chocorosi coa participación das mulleres Bartolinas.
A.1.8. Coordinación e seguimento das actividades do Resultado 1:
- Supervisión de obras
- Enquisas de uso, satisfacción e consumo de auga en baños e sistemas de saneamento básico unifamiliar.
- Enquisas sobre a adquisición de hábitos de hixiene e saúde persoal e familiar.
- Seguimento dos acordos de redistribución de carga interna.

R.2. Fortalecemento das organizacións comunitarias na xestión da auga potable, saneamento básico, residuos líquidos e sólidos, por iniciativa das autoridades de Bartolina Sisa.

A.2.1. Sensibilización no coidado do medio ambiente por parte das autoridades municipais: aforro de auga; perigo para a saúde da defecación ao aire libre; Obradoiro de xestión de residuos líquidos e sólidos.
A.2.2. Elaboración conxunta da Estratexia de Xestión de Residuos LÍQUIDOS coas autoridades da Subestación de Bartolinas e as autoridades da Unidade de Medio Ambiente do Concello, socialización e presentación ao concello.
A.2.3. Reunións de negociación dos Bartolinas coas autoridades municipais e formulación do convenio de compromiso de subvención de contrapartida por parte do concello para acadar a subvención de polo menos o 33% do custo da retirada de residuos LÍQUIDOS por parte do concello a todas as vivendas da subestación Chocorosi.
A.2.4. Elaboración conxunta da Estratexia de Xestión de Residuos SÓLIDOS coas autoridades da Subestación de Bartolinas e as autoridades da Unidade de Medio Ambiente do Concello, socialización e presentación ao concello.
A.2.5. Reunións e negociación dos Bartolinas coas autoridades municipais para a sinatura dun convenio de cooperación para a escavación con maquinaria pesada do concello de fosas comunais para depositar residuos SÓLIDOS.
A.2.6. Obradoiros de formación en fontanería para membros da comisión de auga potable e saneamento básico para a explotación e mantemento do sistema de saneamento básico unifamiliar e entrega de ferramentas de explotación e mantemento.
A.2.7. Coordinación e seguimento das actividades do Resultado 2.
- Seguimento da implantación de polo menos 2 recollidas de residuos sólidos por parte das comunidades usuarias das fosas escavadas.
- Reunións e mobilización de autoridades para facer presión no concello.

Poboación beneficiaria: 

Directa: 380 persoas (60 homes, 90 mulleres, 115 nenos e 115 nenas) 

Indirecta: 280 persoas (110 homes e 170 mulleres) 

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia:

175.000 € (70.000 € en 2022 e 105.000 € en 2023)