Proxectos

C-12-11 Mellora da Calidade educativa desde un Enfoque de DDHH e Equidad de Xénero fase III

A Cooperación Galega definiu unha Intervención de Desenvolvemento Integral -IDI- en Guatemala, centrada na implementación das infraestruturas básicas para o desenvolvemento de comunidades asentadas na franxa costeira do Departamento de Retalhuleu. Comunidades que son habitadas principalmente por poboación indíxena e que teñen condicións de alta ruralidad.
As IDI foron definidas como aquelas accións que implican un proceso de cooperación, mediante o achegue de recursos nunha zona xeográfica determinada, na que participan distintos actores; dentro delas proponse como estratexias fundamentais a coordinación e complementariedad, buscando a xeración de sinerxías positivas que permitan obter os mellores resultados. Nese marco definiuse o proxecto de "mellora da calidade educativa", orientado a incrementar a calidade de vida das comunidades identificadas a partir da mellora da pertinencia e calidade da educación.
O proxecto está situado ao sur de Guatemala, nos municipios de Champerico e Retalhuleu, pertencentes ao Departamento de Retalhuleu, Guatemala, Centro América. As e os beneficiarios directos son os nenos e nenas que estudan nas escolas primarias (dos graos de 2º a 6º), mestres e mestras que participarán en programas de innovación educativa, e adolescentes en proceso de formación diversificada, de 16 comunidades en ambos dous municipios. Os beneficiarios indirectos son todos os habitantes das distintas comunidades. A proposta a implementarse en 2011, é unha continuidade das accións iniciadas en 2008.
O proxecto busca elevar a calidade dos servizos de educación en forma integral nas comunidades participantes, atendendo a criterios de pertinencia sociocultural, efectividade pedagóxica e equidad de xénero, a través de dúas áreas de intervención:
1. A implementación, nas escolas do nivel primario, dun programa contextualizado de lectoescritura eficaz con énfase en valores nos graos de 2º a 6º; o primeiro grao non se inclúe, xa que as e os nenos atópanse nunha etapa de aprendizaxe en lectura que aínda non domina, e para poder implementar a proposta pedagóxica que expomos, terase que facer con nenos e nenas que xa contan con habilidades lectoras.
Este programa está orientado a mellorar as competencias de lectura, escritura e desenvolvemento do pensamento, aplicadas a contidos formativos, acordes co Currículo Nacional Base, os cales cobren as áreas de interculturalidad, formación cidadá, xestión de riscos, educación sexual, sensibilización cara ao uso de idiomas mayas. O programa ten unha énfase no desenvolvemento dos catro compoñentes da Reforma Educativa: Interculturalidad, Equidad de xénero, Pensamento lóxico, Dereitos Humanos e cultura de Paz. O programa utiliza a lectura como porta de entrada para a realización de actividades non tradicionais, as cales teñen unha duración de 60 minutos diarios. A implementación deste programa realizarase, ao mesmo tempo, co estudiantado de 2º a 6º primaria e coas e os educadores dese nivel. Inclúe un proceso de formación docente e asesoría pedagóxica, xunto á dotación de libros de texto contextualizados para as e os educandos.
2. Impulsarase a formación de mestres/as de educación primaria oriúndos das localidades, a través de bolsas de estudo para mozos interesados/as en formarse como docentes; o programa de bolsas inclúe a implementación dun proceso de acompañamento administrativo á formación das e os bolseiros, a fin de asegurar a continuidade e efectividade dos seus estudos.
O programa de lectoescritura contextualizado que se implementará nas escolas das comunidades de Champerico do departamento de Retalhuleu, forma parte dun esforzo amplo entre PRODESSA e Educación sen Fronteiras, o cal está orientado ao desenvolvemento dun modelo pedagóxico alternativo para ser implementado nas escolas rurais do país; neste marco, o deseño e a elaboración dos materiais de 2º a 6º graos serán contribución de PRODESSA e ESF ao desenvolvemento pedagóxico deste proxecto (a reprodución de devanditos materiais) farase a cargo dos fondos solicitados á entidade para este proxecto.
Complementando estas dúas compoñentes do proxecto, proporcionarase acompañamento e apoio ás organizacións locais que traballan o tema educativo, co obxecto de achegar nos procesos de esixencia do cumprimento do dereito á educación.

Ano: 
2011
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
GUATEMALA
Zona de actuación: 
Retalhuleu (municipio)
Champerico (municipio)
Axentes: 
EDUCACIÓN SEN FRONTEIRAS
Contraparte: 

Proyecto de Desarrollo Santiago - PRODESSA. ONG
 

Obxectivos: 

OBXECTIVO XERAL DE DESENVOLVEMENTO
Elevar a calidade do servizo educativo das 16 comunidades, mediante a implementación de procesos pedagóxicos que promovan o desenvolvemento de capacidades técnico pedagóxicas das e os docentes, desde un enfoque de dereitos humanos, pertinencia sociocultural e equidad de xénero
OBXECTIVO ESPECÍFICO 1
Mellorar o nivel de calidade educativa das escolas de intervención, en canto ao desenvolvemento da aprendizaxe da lectoescritura, e á pertinencia cultural e equidad de xénero da educación.
 

Resultados e actividades: 

A.1.1.1 Reprodución de materiais didácticos do programa de lectoescritura para 2º e 6º primaria.
A.1.1.1 Dotación de materiais didácticos do programa de lectoescritura para 2º e 6º primaria.
A. 1.1.2: Medición das habilidades das e os estudantes para a lectoescritura con 2º. e 6º graos
A 1.1.3 Talleres de formación de docentes con 2º e 6º graos para aplicar o programa de lectoescritura
A.1.1.4. Acompañamento pedagóxico nas escolas (1 visita mensual a cada escola)
A 1.2.1. Selección de homes e mulleres que recibirán as bolsas para estudar o ano seguinte.
A 1.2.2. Entrega de bolsas para estudantes de maxisterio das comunidades e Talleres de indución para as e os estudantes bolseiros.
 

Poboación beneficiaria: 

Os beneficiarios directos son:
As nenas e os nenos que estudan nas escolas das comunidades, nos graos 2º, 3º, 4º, 5º e 6º da primaria. A poboación estudantil destes graos da primaria, nas comunidades participantes ascendía, en 2010 a 1648 estudantes, de quen aproximadamente o 47% eran nenas. A distribución desta poboación estudantil, por graos, era a seguinte durante ese ano: 2º grao: 503; 3º grao : 340; 4º grao : 348; 5º grao : 270; 6º grao : 187.
Os mestres e mestras que participarán no programa de formación docente. De acordo á estatística do 2010, nas comunidades participantes están aplicando o programa un total de 85 docentes de primaria.
40 mozos; 20 homes e 20 mulleres, que recibirán bolsas e apoio académico para estudar a carreira de maxisterio.
A poboación beneficiaria indirecta do proxecto, que ascende á cantidade aproximada de 11,857 persoas, habita en 16 comunidades do departamento de Retalhuleu; 14 pertencen ao municipio de Champerico, e 3 ao de Retalhuleu. Segundo o diagnóstico, a maioría destas comunidades -11 delas establecéronse logo de 1990; as 5 restantes establecéronse entre 1950 e 1975.
 

Axudas: 

87123