Proxectos

Cooperación Galega: O mundo que queremos 2019-2020

O presente proxecto constitúese como a VII edición dunha iniciativa que conta con dúas características diferenciais que condicionan cada unha das fases e elementos que a compoñen; dunha banda, o feito de formar parte do Plan Proxecta da Consellería de Educación da Xunta de Galicia e doutra, o feito de aspirar a ser un proxecto colectivo e participado polo maior número posible de entidades e colectivos galegos con experiencia no eido da EDCG das que, no momento da presente formulación son 4 entidades. Ambos feitos inciden directamente no obxecto, contidos e metodoloxía do mesmo.

Nesta nova edición de Cooperación Galega; O mundo que queremos seguirase profundizando en dúas áreas importantes do proxecto: fortalecer ao grupo que se desenvolve a través dunha formación que permita crear marcos teóricos comúns entorno a EDCG, fortalecer as ferramentas de comunicación interna, protocolarizar actuacións propias do proxecto e promover unha dimensión externa do proxecto, non soamente as comunidades educativas dos centros participantes, se non de cara a cidadanía das vilas e cidades onde están eses centros así como tamén, a través da participación en foros educativos (congresos, xornadas, etc.) e organizando espazos de encontro cos actores e actrices que forman parte do proxecto abertos a cidadanía en xeral.

Ano: 
2019
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
Europa
País: 
ESPAÑA
Zona de actuación: 
Galicia
Axentes: 
ASEMBLEA DE COOPERACIÓN POLA PAZ
ASOCIACION GALEGA DE REPORTEIROS SOLIDARIOS (AGARESO)
SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL GALICIA
Código CRS: 
99820 - Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento
Obxectivos: 

Obxectivo xeral:. Fomento dunha adolescencia galega consciente da interconexión entre realidades locais e dinámicas globais e apoio ao exercicio da súa corresponsabilidade na construción da xustiza social.

Obxectivo específico: Contribuír ao fomento dunha adolescencia galega consciente da interconexión entre realidades locais e dinámicas globais e apoio no exercicio da súa corresponsabilidade na construción da xustiza social.

Resultados e actividades: 

RE 1: Deseñado, xestionado e executado o plan de coordinación e comunicación entre as ONGDs  consorciadas, a Subdirección Xeral de Cooperación Exterior e a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional do Plan Proxecta 2019/2020.

A 1.1: Xestión e coordinación dos requirimentos da fase inicial e final (memorias) para a participación dentro do Plan Proxecta.

A 1.2: Xestión e coordinación interna das ONGD e entidades participantes.

RE 2: Facilitados os coñecementos e as ferramentas precisas ao profesorado implicado para a incorporación do discurso da  EpD na súa aula, ao longo do curso 2019-2020.

A 2.1: Coordinación e acompañamento aos centros educativos.

A 2.2: Encontro inicial profesorado e organizacións.

A 2.3: Elaboración de materiais  de acompañamento  ao profesorado.

RE 3: Facilitados discursos e ferramentas ao alumnado participante para favorecer vías de denuncia sobre as súas realidades.

A 3.1:Obradoiros de introdución a conceptos crave, ODS, Cooperación internacional e comunicación comunitaria.

A 3.2: Obradoiros de radio e creación audiovisual. 

A 3.3: Teatro foro sobre xénero e migracións.

A 3.4: Encontro con colectivos do Sur.

RE 4: Ampliada a capacidade de sensibilización do proxecto a través dunha estratexia de comunicación integral.

A 4.1: Elaboración dun Plan de comunicación propia para o proxecto

A 4.2: Mellora do deseño e utilidade da web do mundo que queremos.

A 4.3: Campaña de difusión nos medios de comunicación tradicionais.

A 4.4: Realización dun acto de incidencia en cada unha das vilas dos centros educativos participantes no proxecto.

A 4.5: Divulgación externa do proxecto como experiencia educativa significativa.

A 4.6: Campaña de promoción para dar a coñecer o proxecto nos centros educativos.

RE 5: Xestionados os coñecementos sobre experiencia da intervención de fronte á aprendizaxe colectiva.

A 5.1: Avaliación continua e comparativa de todo o proceso de execución do proxecto do mundo que queremos no curso 2019/2020.

A 5.2: Formación interna.

Poboación beneficiaria: 

Directa:  A poboación beneficiaria directa da presente proposta se concentra no ámbito da Educación Formal, e máis concretamente en Centros de Educación Secundaria, abarcando un total de 500 alumnos/as por centro e 14 docentes (8 mulleres e 6 homes). Segundo as porcentaxes de homes e mulleres habituais nas aulas galegas, se dividirían en 200 rapaces e 300 rapazas.

Indirecta: A poboación beneficiaria indirecta calcúlase que será un total de 3.730 persoas, tendo en conta os dous grupos diferenciados que a configuran (persoas achegadas ao alumnado directo e membros do claustro achegados aos docentes beneficiarios).

Avaliación: 
prevista
Axudas: 

  Axuda Xunta de Galicia: 70.000,00 € (2019: 17.269,87 €; 2020: 52.730,13 €)