Proxectos

Empoderamento económico e exercicio de dereitos de mulleres rurais organizadas de Santa María de Pantasma, Nicaragua

O proxecto ten como finalidade contribuír ao empoderamento económico e ao exercicio dos dereitos sociais e políticos de mulleres rurais de Nicaragua desde o enfoque de xénero e agroecolóxico. Para iso, promóvense as prácticas igualitarias e equitativas e de loita contra a violencia de xénero no municipio por medio da sensibilización, ademais realízanse procesos de formación e medios de vida agrícolas e agroecolóxicos cun enfoque de xénero. Xa por último preténdese establecer mecanismos e instrumentos de seguimento para a implementación de políticas públicas con enfoque de xénero, creando unha Comisión Municipal de Xénero conformada por funcionarias, lideresas comunitarias e organizacións da sociedade civil no municipio de Pantasma.

Ano: 
2021
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
NICARAGUA
Zona de actuación: 
Santa María de Pantasma (municipio)
Axentes: 
FUNDACIÓN EDUCACIÓN E COOPERACIÓN - EDUCO
Contraparte: 

Fundación de Mujer y Desarrollo Económico Comunitario FUMDEC

Código CRS: 
15150 - A participación democrática e a sociedade civil
1516000 - Dereitos humanos
31161 - Produción alimentos agrícolas
Obxectivos: 

Xeral: Contribuír ao empoderamento económico e ao exercicio dos dereitos sociais e políticos de mulleres rurais de Nicaragua desde o enfoque de xénero e agroecolóxico.

Específico: Fortalecer o empoderamento sociopolítico e económico de mulleres rurais en 7 comunidades do municipio de Pantasma con enfoque de xénero, acceso a recursos produtivos agroecolóxicos e fortalecemento organizativo en alianza co goberno municipal.

Resultados e actividades: 

RE 1.1. Mujeres produtoras organizadas, as súas parellas e familias sensibilizadas acerca das desigualdades de xénero e as masculinidades igualitarias promoven prácticas de coidado equitativas e de loita contra a violencia de xénero no municipio de Pantasma.

            A.1.1.1 Xestión, seguimento, monitoreo, liña de base, avaliación, auditoría, rendición de contas e aprendizaxe do proxecto. Homologaranse e divulgarán as medidas de protección fronte ao COVID 19 para efectos das actividades para realizar no proxecto. Prevese realizar reunións técnicas con persoal técnico do proxecto, asembleas de rendición de contas con representantes comunitarios e de titulares de obrigación e de responsabilidade, Educo, FUMDEC, Comisión de Xénero. Prevese a realización de Liña de Base, que determine o estado inicial respecto aos principais indicadores do proxecto, das condicións socio-económicas das mulleres e a percepción en torno ao dereito á participación, a equidade de xénero, a violencia de xénero e a súa achega á economía por parte das mulleres, a súa parella, familias, líderes comunitarios e actores locais, para iso elaboraranse os TDR, convocatoria e contratando servizos profesionais. Igualmente, o proceso de Avaliación Externa con Enfoque de Xénero e a Auditoría Externa ao finalizar o proxecto.

            A.1.1.2 Implementación de procesos de sensibilización en autoidentidade de xénero e de dereitos con 175 mulleres; e masculinidades igualitarias con 100 homes, mediante talleres de capacitación e intercambios de experiencias con metodoloxía ludo educativa. Así mesmo construción e autoavaliación de indicadores de xénero con mulleres e con homes, que consisten en identificar desigualdades a nivel persoal nas relacións de xénero e exporse metas e roteiros de cambio nas prácticas de xénero.

            A.1.1.3 Establecemento de grupos de autoaxuda fronte á violencia baseada en xénero que lles permita ás mulleres nas súas comunidades, recoñecer os factores protectores na súa contorna comunitaria, códigos e claves de protección, sinais de perigo, redes de apoio familiar e/ou comunitario.

RE1.2 Fortalecida a autonomía económica de Mulleres produtoras organizadas de 7 comunidades de Pantasma mediante o acceso a formación e medios de vida agrícolas con enfoque de xénero e agroecolóxico.

            A.1.2.1 Xestión, seguimento, monitoreo, liña de base, avaliación, auditoría, rendición de contas e aprendizaxe do proxecto. Homologaranse e divulgarán as medidas de protección fronte ao COVID 19 para efectos das actividades para realizar no proxecto. Prevese realizar reunións técnicas con persoal técnico do proxecto e asembleas de rendición de contas con representantes comunitarios e de titulares de obrigacións, Educo, FUMDEC, Comisión de Xénero para seguimento do proxecto. Prevese a realización de Liña de Base, que determine o estado inicial respecto a os principais indicadores do proxecto, das condicións socio económicas das mulleres e a percepción en torno ao dereito á participación, a equidade de xénero, a violencia de xénero e a súa achega á economía por parte das mulleres, a súa parella, familias, líderes comunitarios e actores locais, para iso elaboraranse os TDR, convocatoria e contratando servizos profesionais. Igualmente, o proceso de Avaliación Externa con Enfoque de Xénero e a Auditoría Externa ao finalizar o proxecto.

            A.1.2.2 Subministración e capacitación: Subministración de medios de vida e capacitación a 175 mulleres produtoras organizadas para o establecemento de hortos familiares, cultivos de frijoles, ramadas, plátano e malanga con enfoque agroecolóxico, para a seguridade e soberanía alimentaria e xeración de ingresos como soporte ante os efectos da pandemia do coronavirus e riscos ambientais.

            A.1.2.3 Capacitación e Implementación da Metodoloxía de Redes Horizontais Empresariais para a comercialización do rubro de frijol, que consiste nun modelo de asociatividad comunitaria para a compra conxunta de materia prima por volume co obxectivo de minimizar custos de produción. Así mesmo unha vez obtéñase a produción de frijoles vender por volume en alianza entre as mulleres, de maneira conxunta para lograr un mellor prezo no mercado. Esta actividade prevé organizar a comercialización da produción das 175 mulleres produtoras de frijoles beneficiarias do proxecto conforme plan de viabilidade.

            A.1.2.4 Monitoreo e manexo de información climática a través do uso de tecnoloxía agroclimática para a toma de decisións en implementación de boas prácticas ambientais e agrícolas. Esta actividade consiste en capacitar a 15 mulleres produtoras voluntarias para aprender a interpretar boletíns e reportes climáticos, o que require equipar con 7 Tablet básicas, unha por comunidade para que as mulleres produtoras reciban cada 10 días os boletíns, ingresando á plataforma agroclimática da Empresa INGEMANN propietaria da mesma con quen apoia un convenio de colaboración con FUMDEC para interpretar e socializar a información do clima coas produtoras e produtores das súas comunidades en relación a: datas de sementa, aplicación de insumos agrícolas, levantamento de colleitas e estimados de produción, entre outros.

RE1.3 Establecidos mecanismos e instrumentos de seguimento para a implementación de políticas públicas con enfoque de xénero, a través da creación da Comisión Municipal de Xénero conformada por funcionarias, lideresas comunitarias e organizacións da sociedade civil no municipio de Pantasma.

            A1.3.1 Xestión, seguimento, monitoreo, liña de base, avaliación, auditoría, rendición de contas e aprendizaxe do proxecto. Homologaranse e divulgarán as medidas de protección fronte ao COVID 19 para efectos das actividades para realizar no proxecto. Prevese realizar reunións técnicas con persoal técnico do proxecto e asembleas de rendición de contas con representantes comunitarios e de titulares de obrigacións, Educo, FUMDEC, Comisión de Xénero para seguimento do proxecto. Prevese a realización de Liña de Base, que determine o estado inicial respecto aos principais indicadores do proxecto, das condicións socio económicas das mulleres e a percepción en torno ao dereito á participación, a equidade de xénero, a violencia de xénero e a súa achega á economía por parte das mulleres, a súa parella, familias, líderes comunitarios e actores locais, para iso elaborásense os TDR, convocatoria e contratando servizos profesionais. Igualmente, o proceso de Avaliación Externa con Enfoque de Xénero e a Auditoría Externa ao finalizar o proxecto.

            A1.3.2 Establecemento de mecanismos e instrumentos de seguimento á Política Municipal de Equidade de Xénero. O primeiro instrumento é formalizar conforme manda a Lei de Participación Cidadá é crear un espazo con respaldo municipal integrado por titulares de obrigación, de dereitos e de responsabilidade, que será a Comisión Municipal de Xénero, cuxa función é velar polos dereitos das mulleres do municipio e representar e apoiar como ligazón, entre as mulleres e os garantes de dereitos para este acto a municipalidade realiza ampla convocatoria para a súa conformación e certifícaa para a súa institucionalización. O segundo instrumento é a Política Municipal de Equidade de Xénero, aprobada no ano 2018 polo Concello Municipal. Esta política ten por obxecto Asegurar a efectividade na participación política das mulleres en espazos de toma de decisións a nivel comunitario e municipal, (e) Articular esforzos para que o municipio de Santa María de Pantasma se diminúa a violencia de xénero e Distribuír os recursos municipais de maneira equitativa, con eficiencia e eficacia que permita o desenvolvemento da súa poboación de acordo ás súas perspectivas e necesidades diferenciadas de xénero.

O mecanismo para o seguimento da PMG é formular o Plan de Acción Quinquenal da Comisión Municipal de Xénero, o que terá como obxectivo operativizar cada mandato da PMG nun período de 5 anos, establecendo grupo meta, obxectivos, resultados, indicadores, metas anuais, orzamento, medios de verificación, seguimento, aprendizaxes, visibilidade e avaliación. Este plan é administrado pola CMG e contará co respaldo da Alcaldía Municipal e de organizacións de sociedade civil con quen dita comisión asinará un acordo de colaboración. Para realizar este Plan de acción Quinquenal, o equipo técnico do proxecto, facilitará 10 sesións coa Comisión Municipal de Xénero, a Municipalidade e Organismos de Sociedade Civil para a súa formulación. A CMG divulgará á poboación por todos os medios de comunicación sobre a existencia desta instancia coa cal coordinar accións a favor das mulleres. Cada 2 meses realizaranse sesións para valorar os avances do Plan de Acción respecto á implementación da PMG. A CMG será o espazo de concertación polos dereitos das mulleres que quedará institucionalizada no municipio, a que terá a capacidade de identificar os espazos e as fontes de información que alimentan a implementación da PMG para a súa monitoreo. Tamén participará nas sesións do Concello Municipal e Cabidos Municipais de rendición de informes e de consulta ao orzamento municipal para coñecer as demandas específicas das mulleres e presentación de propostas derivadas da PMG.

            A1.3.3 Fortalecemento de capacidades das mulleres para o exercicio dos seus dereitos a fin de visibilizar e promover o recoñecemento e o liderado das mulleres de base comunitaria, apropiándose dos mecanismos de participación local e instrumentos que apoian os seus dereitos (políticas de xénero e leis que favorecen o exercicio dos seus dereitos). As mulleres organizadas participantes no proxecto coñecerán todos os artigos da PMG e elaborarán 3 propostas desde os seus intereses, necesidades e dereitos para lograr o que mandata a PMG. As lideresas terán capacidade propositiva para xestionar que se cumpra o 5% do orzamento municipal dirixido a proxectos das mulleres e de visibilizar a súa achega á economía local. En particular as 3 propostas presentadas polas mulleres organizadas, terán as características dun perfil de proxecto sustentado polos artigos e eixos aos que responde a PMG e someteranse a aprobación ante a municipalidade.

Poboación beneficiaria: 

Directa: Este proxecto conta cunha poboación beneficiaria de maneira directa que ascende a un total de 820 persoas enmarcadas en 7 comunidades do municipio de Santa María de Pantasma. O grupo obxectivo meta destaca por centrarse nun grupo de 195 mulleres, 110 homes, 289 nenas e 226 nenos.

Indirecta: Un total de 3.025 persoas, que se van a beneficiar dos resultados do proxecto de maneira indirecta.

Avaliación: 
prevista
Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 175.000 € (2021: 70.000 € ; 2022: 105.000 €)