Proxectos

Familias campesiñas resilientes impulsando un modelo de desenvolvemento integral sustentable, adaptado ao cambio climático e con equidade de xénero

O proxecto, de 16 meses de duración e impulsado por MPDL e a súa socia local nicaragüense ADDAC, busca promover un modelo de desenvolvemento económico sustentable de base agroecolóxica para 200 familias campesiñas de 8 comunidades do municipio de Tuma-La Dalia no Norte de Nicaragua (Departamento de Matagalpa), apoiando en particular o empoderamento socioeconómico de mulleres e mozos/as.

Ano: 
2022
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
América do Sur
País: 
NICARAGUA
Zona de actuación: 
Matagalpa (departamento)
Axentes: 
MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD (MPDL)
Contraparte: 

Asociación para a Diversificación e o Desenvolvemento Agrícola Comunal (ADDAC)

Código CRS: 
31120 - Desenvolvemento agrario
Obxectivos: 

Xeral: Contribuír á resiliencia das familias campesiñas do norte de Nicaragua fronte ás crises climáticas, alimentarias e económicas desde un enfoque territorial

Específico: Promovido un modelo de desenvolvemento económico integral sustentable de base agroecolóxica e con enfoque de xénero e de diálogo interxeracional para 8 comunidades campesiñas do municipio de El Tuma-La Dalia.

Resultados e actividades: 

R.1. Promovido un modelo de produción agroecolóxico que sexa sustentable económica, social e ambientalmente e propicie a soberanía e a seguridade alimentaria

A.1.1. Deseño e implementación dun programa de sensibilización e reflexión colectiva, a través de talleres, obras de teatro e programas radiofónicos, para facilitar a transición a un modelo de produción agroecolóxico e adaptado ao CC nun contexto Covid19 adverso.

A.1.2. Talleres de capacitación sobre manexo de concas hidrográficas, agroecoloxía e hortas biointensivos que permitan a transición das fincas campesiñas incorporando un enfoque territorial de microconca.

A.1.3. Dúas xiras de intercambio e aprendizaxe sobre experiencias agroecolóxicas, estratexias de soberanía alimentaria e modelos de fincas diversificadas con agricultura orgánica.

A.1.4. Talleres de capacitación sobre soberanía e seguridade alimentaria e nutricional dos sistemas de produción campesiños.

A.1.5. Establecemento de 8 bancos de sementes criollas de grans básicos.

A.1.6. Capacitación, asistencia técnica e apoio (entrega de material xenético, equipos e ferramentas) para a elaboración e implementación de 80 plans de finca agropecuaria, cos seus respectivos sistemas de rexistro, que promovan a soberanía alimentaria local.

A.1.7. Establecemento de 16 sistemas familiares de rega por gravidade de 0,25 mz cadanseu.

A.1.8. Talleres de capacitación sobre importancia e implementación de sistemas agroforestais sucesionais (SAF).

A.1.9. Identificación e fortalecemento de 8 fincas de referencia en agroecoloxía e sistemas agroforestais sucesionais (SAF)

R2. Fortalecido un modelo empresarial alternativo con enfoque de cadea de valor con responsabilidade social, priorizando a mulleres e mozos/as

A.2.1. Capacitación a mulleres e mozos/as sobre desenvolvemento empresarial alternativo, empoderamento económico e cadeas de valor

A.2.2. Talleres para o establecemento e fortalecemento de fondos revolventes comunitarios.

A.2.3. Capacitación e asistencia técnica sobre xestión de emprendementos agropecuarios e non agropecuarios ás 15 mulleres e 15 mozos/as seleccionados por comunidade

A.2.4. Foro de intercambio sobre experiencias exitosas de emprendementos impulsados por mozos/as e mulleres das 8 comunidades

A.2.5. Talleres de capacitación para emprendedores comunitarios consolidados sobre emprenderismo con perspectiva empresarial e desenvolvemento do sector agropecuario enfocado ao mercado.

A.2.6. Talleres de capacitación dirixidos a grupos empresariais do café, cacao e grans básicos sobre xestión organizativa e cadeas de valor con enfoque de soberanía alimentaria.

A.2.7. Entrega de material xenético para o establecemento de emprendementos produtivos e de materiais, insumos e equipos para a construción de infraestruturas agropecuarias de patio de pequena escala.

R3. Conformadas e fortalecidas 8 estruturas organizativas comunitarias que articulen o modelo productivo sustentable con equidade de xénero e diálogo interxeracional

A.3.1. Construción participativa dun diagnóstico sobre fendas de xénero e xeneracionais nas comunidades focalizadas.

A.3.2. Talleres de sensibilización e reflexión colectiva sobre diálogo interxeracional e participación xuvenil; equidade de xénero e novas masculinidades nas familias e nas organizacións campesiñas

A.3.3. Talleres de capacitación para a conformación das Asembleas Comunitarias sobre organización interna, desenvolvemento humano, cultura de paz, liderado e organización inclusiva.

A.3.4. Talleres para a elaboración e seguimento de 8 plans estratéxicos comunitarios de adaptación e resiliencia ante os efectos do cambio climático.

A.3.5. Conformación e articulación de 2 redes comunitarias: Rede de Promotoría en agroecoloxía e visión empresarial alternativa y a Rede de Promotoría de desenvolvemento humano alternativo con enfoque de Cultura de Paz.

A.3.6. Talleres de fortalecemento de capacidades á socia local, ADDAC, sobre ferramentas de xestión, monitoreo e avaliación de proxectos.

Poboación beneficiaria: 

Directa: 1.020 persoas (360 homes, 200 mulleres, 230 nenos e 230 nenas)

Indirecta: 20.800 persoas (6.100 homes, 6.380 mulleres, 4.120 nenos e 4.200 nenas)

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia:

170.000 € (68.000 € en 2022 y 102.000 € en 2023)