Proxectos

Mellora das condicións de vida para a ampliación das capacidades e as liberdades das persoas mediante un proceso de participación cidadá e comunitaria con enfoque de xénero no Distrito Municipal Santiago Oeste - Asociado a IDI República Dominicana - Fase II

Mediante esta intervención preténdese mellorar as condicións de habitabilidade do Distrito Municipal de Santiago Oeste (República Dominicana); fortalecer o tecido asociativo social, especialmente das mulleres e os e as mozas, así como incrementar as súas capacidades produtivas para dinamizar economicamente o Distrito Municipal. Estes obxectivos responden ás carencias da zona en materia de habitabilidade e xestión de residuos e pretenden afianzar e ampliar as aprendizaxes obtidas pola Cooperación galega na zona (especialmente coa posta en funcionamento das Iniciativas de Desenvolvemento Integral -IDI- en 2009).

Ano: 
2021
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
REPÚBLICA DOMINICANA
Axentes: 
FUNDACIÓN BALMS PARA LA INFANCIA
Contraparte: 

Fundación Solidaridad

Código CRS: 
15150 - A participación democrática e a sociedade civil
16030 - Política de vivenda e xestión administrativa
41081 - Educación / formación medioambiental
Obxectivos: 

Xeral: Contribuír ao desenvolvemento integral do Distrito Municipal de Santiago Oeste coa participación de titulares de Dereitos, obrigacións e responsabilidades no marco da END 2030 para o cumprimento dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable.

Específico:

OE1. Mellora das condicións de vida da poboación mediante un proceso de participación cidadá e comunitaria con enfoque de xénero no Distrito Municipal de Santiago Oeste, República Dominicana.

Resultados e actividades: 

RE 1.1. Melloradas as condicións de habitabilidade no Distrito Municipal de Santiago Oeste mediante unha estratexia de incidencia comunitaria e concertación público-social.

 • A.1.1.1. Melloras nas vías de acceso para 105 casas mediante rehabilitación das vías de acceso a través de peonís correspondentes a unha superficie total de 1443,25m2.
 • A.1.1.2. Adecuación das 07 UNAP para responder ás necesidades derivadas do COVID-19.
 • A.1.1.3. Estudo de necesidades comunitarias para unha habitabilidade sustentable no Distrito Municipal de Santiago Oeste.
 • A.1.1.4. Espazo de concertación público-social para unha habitabilidade comunitaria sustentable e resiliente no Distrito Municipal de Santiago Oeste.
 • A.1.1.5. Estratexia de participación cidadá para a mellora e mantemento dos labores de saneamento da cañada que divide o Barrio de Santa Lucía, Alma Rosa I e II do Vertedoiro de Rafey.
 • A.1.1.6. Campaña de educación ambiental para unha habitabilidade sustentable no marco do seguimento dos Clubs Ambientais.
 • A.1.1.7. Campaña de sensibilización no tratamento de refugallos sólidos para cidadanía e autoridades municipais con especial atención nos refugallos derivados dos medios de protección ante o COVID.

RE 1.2. Fortalecido o tecido asociativo con especial incidencia en mulleres e mozas para o desenvolvemento dunha cultura de participación cidadá e comunitaria no Distrito Municipal de Santiago Oeste.

 • A.1.2.1. Talleres de fortalecemento de ADECUCI e a Rede de Mulleres de Santiago Oeste.
 • A.1.2.2. Elaboración da Axenda de Desenvolvemento Comunitario de Santiago Oeste.
 • A.1.2.3. Estratexia de fortalecemento da Mesa de Xénero e Seguridade no Distrito Municipal de Santiago Oeste.
 • A.1.2.4. Talleres sobre incidencia comunitaria para unha saúde pública eficiente e inclusiva (Comités de Saúde e UNAP).
 • A.1.2.5. Programa Activismo Xuvenil II no Distrito Municipal de Santiago Oeste.
 • A.1.2.6. Escola de Arte Mauro Lorenzo para o desenvolvemento de manifestacións culturais.
 • A.1.2.7. Campaña dereitos políticos e sociais das mulleres para o desenvolvemento comunitario #IGUALANDODERECHOS+.

RE 1.3. Incrementadas as capacidades das persoas, con especial incidencia nas mulleres, para a xeración de dinamización económica no Distrito Municipal de Santiago Oeste.

 • A.1.3.1. Feira de proxectos cooperativistas e microempresariais liderados por mulleres.
 • A.1.3.2. Talleres de fortalecemento da Cooperativa de Aforro e Crédito de Mulleres de Santiago Oeste.
 • A.1.3.3. Programa de Orientación para o Emprego e Emprendemento de Mulleres en Santa Lucía.
 • A.1.3.4. Programa de formación técnico-práctica sobre a posta en marcha de experiencias de iniciativas cooperativas e microempresas.
 • A.1.3.5. Programa piloto de pasantías para mozos de Santa Lucía.
 • A.1.3.6. Campaña de incidencia "A muller como motor da economía local e desenvolvemento comunitario".
 • A.1.3.7. Fortalecemento da ludoteca do Barrio para a mellora da inserción laboral das mulleres.
Poboación beneficiaria: 

Directa: 13.212 persoas (4.668 Homes; 4.547 Mulleres; 2.018 Nenos; 1.979 Nenas).

Indirecta: 223.805 persoas (113.552 Homes; 110.253 Mulleres)

Avaliación: 
prevista
Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 174.970,91 € (2021: 69.988,36 €; 2022: 104.982,55 €).