Proxectos

Mellora dos medios de vida e a seguridade alimentaria da poboación mediante o fortalecemento das cadeas de valor da pesca e a acuicultura

O proxecto ten como obxectivo contribuír á mellora das condicións de vida e da seguridade alimentaria e nutricional das comunidades do distrito de Namaacha na provincia de Maputo, con especial atención á mocidade e ás mulleres, a través da mellora da cadea de subministración, valor da pesca e a acuicultura e a promoción da seguridade alimentaria nas comunidades. Desde o punto de vista dunha intervención dirixida á mellora dos niveis de renda das familias e da seguridade alimentaria dos agregados familiares, a proposta integra unha visión que incide na cadea de valor da pesca artesanal e da acuicultura na comarca. A estratexia seguida para o desenvolvemento da cadea de valor da pesca artesanal e/ou da acuicultura basearíase nos principios de sustentabilidade, resiliencia, replicabilidade e expansión, baseándose nun enfoque de innovación na tradición: partindo do coñecemento e das capacidades desde unha economía cultural. busca reforzar e introducir aspectos innovadores que poidan favorecer a sustentabilidade, polo que a visión do proxecto é estimular un cambio sostible e duradeiro nos mercados e na cadea de valor da pesca artesanal e da acuicultura e replicalos, apoiando aos axentes locais no produción, comercialización e consumo de produtos e prestación dos servizos ou bens necesarios.

Ano: 
2022
Instrumento de financiamento: 
Convenio
Rexión: 
África
País: 
MOZAMBIQUE
Zona de actuación: 
Namaacha (distrito)
Axentes: 
AXUDA EN ACCIÓN (FUNDACIÓN)
FUNDACIÓN CETMAR
Contraparte: 

Axuda en Acción Mozambique

Código CRS: 
31310 - Política pesqueira e xestión administrativa
31320 - Desenvolvemento pesqueiro
31381 - Educación, formación pesqueira
Obxectivos: 

Xeral: Contribuír á mellora das condicións de vida e a seguridade alimentaria e nutricional nas comunidades do distrito de Namaacha (Mozambique)

Específico: Incrementar as fontes de ingresos e o acceso a unha alimentación da poboación do distrito de Namaacha a través do reforzo do sector pesqueiro e acuícola, o fortalecemento da cadea de valor e a mellora da seguridade alimentaria

Resultados e actividades: 

R.0. Definición dos mecanismos de xestión técnica e económica para a execución do proxecto

A.0.1 Constitución da estrutura de xestión técnica e económica da intervención
A.0.2. Revisión e planificación do traballo

A.0.3. Seguimento e control da actuación

 

R.1. Reforzouse a gobernanza das administracións locais do distrito de Namaacha nas áreas de pesca, acuicultura e seguridade alimentaria e nutricional.

A.1.1. Creación dun espazo de diálogo entre o persoal das autoridades e o sector para coñecer a situación actual e detectar as necesidades existentes do sector.

A.1.2. Formación de persoal técnico da administración para definir unha folla de ruta do sector.

A.1.3. Elaboración e posta en marcha dunha folla de ruta do sector coa participación de persoal técnico das administracións locais

 

R.2. Fortalecemento da cadea de valor da pesca e da acuicultura no distrito de Namaacha

A.2.1. Estudo das necesidades dos pescadores de Namaacha e tipoloxía de embarcacións utilizadas noutros ríos de Mozambique para aportar solucións construtivas/adaptativas que cumpran os criterios de ergonomía, seguridade de uso e economía de construción.

A.2.2. Implantación de melloras mediante a formación en reparación, adaptación ou construción de embarcacións a través do “learning by doing” para pescadores e outros actores do distrito de Namaacha con capacidade para desenvolver negocios no sector auxiliar da construción e reparación.

A.2.3. Implantación de melloras mediante a formación en reparación, adaptación ou construción de embarcacións a través do “learning by doing” para pescadores e outros actores do distrito de Namaacha con capacidade para desenvolver negocios no sector auxiliar da construción e reparación.

A.2.4. Formación na fabricación e reparación de artes de pesca para pescadores e outros actores do distrito de Namaacha con capacidade para desenvolver negocios na industria auxiliar do sector pesqueiro. Implantación dun piloto de artes e redes melloradas

A.2.5. Formación de pescadores e acuicultores do distrito de Namaacha na construción/rehabilitación de estanques acuícolas a través do “aprender facendo” para a conservación das capturas do medio natural e a posibilidade de criar tilapia con xuvenís obtidos do medio natural.

A.2.6. Realizar un estudo de mercado dos produtos da pesca e da acuicultura, tendo en conta os mercados locais de proximidade así como a posible venda nas cidades e potenciais compradores.

A.2.7. Formación da comunidade implicada e persoal técnico en asociacionismo e técnicas organizativas para polo menos 60 participantes (20 cada ano)

A.2.8. Formación en organización e xestión desde o punto de vista empresarial, para polo menos 60 participantes (20 cada ano) de asociacións, pequenas e medianas empresas e pescadores e piscicultores individuais.

A.2.9. Desenvolvemento de metodoloxías que permitan poñer en valor os produtos da pesca e da acuicultura

A.2.10. Formación de pescadores, acuicultores e comerciantes de peixe en técnicas de conservación e transformación de produtos da pesca e da acuicultura para a súa comercialización e consumo. Implantación dun proceso de conservación mellorado e comercializado.

 

R.3. Mellora da seguridade alimentaria mediante o fomento do consumo de produtos da pesca e da acuicultura entre as comunidades

A.3.1. Formación de 10 activistas da rede Ayuda en Acción nas localidades de Changalane e Mahelane.

A.3.2. Promoción da importancia de comer peixe para a alimentación, especialmente para os nenos, nos colexios das localidades de Changalane e Mahelane

A.3.3. Realización de formación e cualificación dos agregados familiares das localidades de Changalane e Mahelane sobre prácticas culinarias melloradas con produtos da pesca e da acuicultura para a súa introdución na dieta.

A.3.4. Sensibilizar aos pescadores/produtores/comerciantes e ás comunidades en xeral das localidades de Changalane e Mahelane sobre os beneficios e o alto valor nutricional dos produtos da pesca e da acuicultura e a súa influencia na FSN.

Poboación beneficiaria: 

Directa: 1.259 beneficiarios directos, dos cales 639 mulleres, 390 homes, 120 nenos e 120 nenas entre os que se atopan persoal administrativo, pescadores, comerciantes, estudantes e membros da comunidade en xeral.

Indirecta: 10.515 beneficiarios indirectos (5.171 homes e 5.344 mulleres), pertencentes á comunidade en xeral residentes en ambas localidades. Isto xustifícase polo efecto multiplicador que as actividades realizadas poden ter no sector pesqueiro e acuícola, así como no conxunto da sociedade para a mellora da dieta e dos ingresos

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia:

450.000 € (150.000 € en 2022, 150.000 € en 2023 e 150.000 € en 2024)