Proxectos

Participación social no sistema educativo do Barrio Santa Lucía a través da xeración de capacidades nos titulares de dereitos, responsabilidades e obrigas para unha educación inclusiva e de calidade en Santa Lucía, Santiago de los Caballeros, asociado ao Programa de Mellora do Barrio Santa Lucía IDI República Dominicana – Fase II

O proxecto “Participación social no sistema educativo do Barrio Santa Lucía a través da xeración de capacidades nos titulares de dereitos, responsabilidades e obrigacións para unha educación inclusiva e de calidade en Santa Lucía, Santiago dos Cabaleiros, asociado ao Programa de  Mejoramiento do Barrio Santa Lucía  IDI República Dominicana - FASE II” ten como obxectivo a mellora da calidade educativa dunha das zonas máis vulnerables de Santiago de los Caballeros (República Dominicana) para que a Educación tradúzase nunha oportunidade de romper o “círculo  vicioso da pobreza” e xerar desenvolvemento humano sustentable en Santa Lucía.
En 1996, o Informe  Delors 5 “A educación encerra un tesouro”, establece catro alicerces fundamentais sobre os que ha de basearse a educación, incluíndo a participación social como eixo principal e transversal; a participación social na educación contribúe, segundo diversos estudos, á construción dun sistema educativo con calidade, inclusión e equitativo. Así, a participación para converterse en instrumento de desenvolvemento,  empoderamento e equidade social, debe ser significativa e auténtica, debe darse nos diversos ámbitos e dimensións do educativo. A participación cidadá na educación é unha condición indispensable para soster, desenvolver e transformar a educación cara á equidade, a inclusión e a calidade educativa. Aumentar a participación social en Santa Lucía pasa por tres eixos de acción que enmarcan os tres resultados deste proxecto; en primeiro lugar, aumentar a participación social esixe mellorar o nivel educativo das persoas debido á existencia dunha correlación positiva entre ambas as variables, é dicir, as persoas con niveis máis elevados de educación tenden a participar en maior medida na sociedade, que aquelas persoas con menor nivel educativo. Se  atendemos aos datos de Santa Lucía onde existen taxas altas de analfabetismo, altas taxas de deserción escolar na poboación nova e poucas opcións de educación fora do ámbito formal, incrementar o nivel educativo das persoas do Barrio ha de ser a primeira condición para o aumento da participación social que incida na calidade educativa.

Ano: 
2018
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
REPÚBLICA DOMINICANA
Zona de actuación: 
Santiago de los Caballeros (municipio)
Axentes: 
FUNDACIÓN BALMS PARA LA INFANCIA
Contraparte: 

Fundación Solidaridad Y Centro Integral Para El Desarrollo Local (CIDEL)

Código CRS: 
11110 - Política educativa e xestión administrativa
11120 - Servizos e instalacións educativas e formación
11130 - Formación do profesorado
Obxectivos: 

Obxectivo xeral: Contribuír á mellora da calidade educativa para a xeración de desenvolvemento humano sustentable en Santa Lucía, Santiago dos Cabaleiros.

Obxectivo específico: Incrementada a participación social no sistema educativo de Santa Lucía a través da xeración de dereitos, responsabilidades e obrigacións baixo un enfoque integral de xénero.

Resultados e actividades: 

RESULTADO 1.1:  Mellorado o nivel educativo do barrio santa lucía mediante o desenvolvemento integral das capacidades das persoas, con especial incidencia nas mulleres, nenas e mozas do Barrio Santa Lucía.

 • A.1.1.1: Programa de alfabetización de pais- nais aliñados co Plan Nacional de Alfabetización  Quisqueya Aprende Contigo.
 • A.1.1.2: Campaña de  concienciación e prevención sobre embarazo adolescente no Barrio Santa Lucía para incrementar as posibilidades de desenvolvemento integral das nenas e adolescentes do Barrio.
 • A.1.1.3: Xornada informativa sobre proceso de inscrición e oferta educativa na educación inicial e media
 • A.1.1.4: 04 Talleres sobre habilidades sociais e resolución de conflitos para persoal docente.
 • A.1.1.5: Fortalecemento do programa  Quisqueya Empeza Contigo a través da Ludoteca Santa Lucía.
 • A.1.1.6: Talleres extraescolares en Escola de Arte e Tempo Libre Mauro  Lorenzo
 • A.1.1.7: Fortalecemento ás Salas de Tarefas do Barrio para o reforzo educativo

RESULTADO 1.2:  Incrementados os mecanismos de participación social no sistema educativo do Barrio Santa Lucía mediante o desenvolvemento integral das capacidades das persoas, con especial incidencia nas mulleres, nenas e mozas do Barrio.

 • A.1.2.1: Campaña de incidencia para incluír unha estratexia de participación social na educación.
 • A.1.2.2: Talleres en mecanismo e participación democrática do persoal educativo
 • A.1.2.3: Talleres para docentes sobre accións de participación familiar e social na escola.
 • A.1.2.4.: Intercambio de experiencias sobre boas prácticas de xestión participativa das Asociacións de Pais, Nais e Titores da Escola
 • A.1.2.5.: Talleres de fortalecemento institucional ás Organizacións Sociais Comunitarias do Barrio Santa Lucía en mecanismos para a participación social e democrática.

RESULTADO 1.3: Cobertura de necesidades básicas incrementada para o desenvolvemento das capacidades das persoas, con especial incidencia nas mulleres e mozas do Barrio.

 • A.1.3.1.: Estudo socioeconómico do Barrio Santa Lucía con análise de brecha de xénero e incidencia nas condicións de habitabilidade do Barrio.
 • A.1.3.2.: 10 talleres de sensibilización de educación ambiental coas organizacións sociais do barrio para a mellora da habitabilidade de Santa Lucía.
 • A.1.3.3.: Seminario Impacto da capacitación técnico profesional para o acceso ao emprego.
 • A.1.3.4.: Talleres sobre emprendemento e desenvolvemento produtivo no marco da economía social
 • A.1.3.5.: Continuidade das capacitacións técnicas cunha formación integral para o desenvolvemento de habilidades sociais e incidencia de xénero para a inserción laboral.
Poboación beneficiaria: 

Directa: Homes (723), Mulleres (680), Nenos (548), Nenas (949)

Indirecta: Homes (118.220), Mulleres (114.800)

Avaliación: 
prevista
Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 179.954 € (2018: 69.981,6 €/ 2019: 104.972,4 €)