Proxectos

Proxecto Te Chwinqlal (para a vida) para o fortalecemento das capacidades de planificación e xestión participativa; e a mellora dos servizos básicos e a gobernanza en materia de auga, saneamento e hixiene, dende un enfoque de xénero e inclusión, das 267 familias indíxenas, compostas maioritariamente por mulleres viúvas e solteiras da Comunidade Man Cajolá, recentemente asentada no municipio de Champerico, en Guatemala

Nun contexto marcado polo impacto da pandemia da COVID 19, no que a situación de crise e emerxencia sobreponse cos problemas estruturais da comunidade, o plan  Te Chwinqlal rediríxese á mitigación do impacto da pandemia a través do fortalecemento comunitario para a prevención e xestión da COVID 19, e a dotación de servizos de auga e saneamento básicos que permitan unhas condicións hixiénicas mínimas na comunidade para facer fronte á crise. Esta proposta recibiu o apoio da Xunta de Galicia no ano 2021. Actualmente, se ben as vacinas e as medidas sanitarias rebaixaron a percepción da situación da pandemia, os problemas estruturais relacionados coa capacidade de organización e planificación comunitaria; as condicións económicas: a gobernanza en auga, saneamento e hixiene; e a falta de servizos básicos, segue a colocar ás familias nunha condición de forte vulnerabilidade. Neste contexto, preséntase este proxecto, cuxo obxectivo estratéxico, alineándose coas metas dos ODS 11.1 e 11.3, defínese do seguinte xeito: Fortalecidas as capacidades de planificación e xestión participativa, e mellorados os servizos básicos e a gobernanza en materia de auga, saneamento e hixiene, dende un enfoque de xénero e inclusión, das 267 familias indíxenas, compostas na súa maioría por mulleres viúvas e solteiras, da comunidade Mam Cajolá, recentemente asentada no municipio de Champerico, en Guatemala.

Ano: 
2022
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior ONGD
Rexión: 
Centroamérica e Caribe
País: 
GUATEMALA
Zona de actuación: 
Champerico (municipio)
Retalhuleu (departamento)
Axentes: 
ARQUITECTOS SEN FRONTEIRAS
Contraparte: 

Asociación Indígena Agropecuaria Pro-Desarrollo Integral (ASIAPRODI)

Código CRS: 
12261 - Educación sanitaria
14032 - Saneamento básico
14081 - Educación e formación en abastecemento de auga e saneamento
15150 - A participación democrática e a sociedade civil
Obxectivos: 

Xeral: Contribuír a que a Comunidade Mam Cajolá, recentemente establecida no municipio de Champerico en Guatemala, sexa un asentamento humano inclusivo, seguro, resiliente e sustentable

Específico: Fortalecidas as capacidades de planificación e xestión participativa, e mellorados os servizos básicos e a gobernanza en materia de auga, saneamento e hixiene, dende un enfoque de xénero e inclusión, das 267 familias indíxenas, compostas maioritariamente por mulleres viúvas e solteiras, da Comunidade Mam Cajolá, recentemente asentada no municipio de Champerico, en Guatemala.

Resultados e actividades: 

R.1. Estruturas de goberno comunitarias acompañadas, asesoradas e reforzadas en termos de bo goberno, planificación, xestión da COVID, capacidade institucional de xénero e gobernanza en auga, saneamento e hixiene (WASH).

A.1.1. Acompañamento e asesoramento en materia de bo goberno ás estruturas comunitarias
A.1.2. Creación de tres grupos focais na comunidade de atención e consulta diferenciada a mulleres, nenos e mozos, e diversidade funcional
A.1.3. Asesoramento ás estruturas comunitarias sobre prevención e xestión da crise da COVID-19
A.1.4. Formación para estruturas comunitarias sobre o fortalecemento institucional de xénero desde a visión do mundo maia
A.1.5. Elaboración dun Plan de Desenvolvemento Comunitario da Comunidade Mam Cajolá elaborado de xeito participativo e que inclúa unha análise específica das necesidades de mulleres, nenos e persoas con diversidade funcional.
A.1.6. Formación da comisión de auga, saneamento e hixiene da Comunidade Mam Cajolá e formación en gobernanza en auga, saneamento e hixiene.
A.1.7. Acompañamento ás estruturas comunitarias na xestión de proxectos produtivos incluídos no compromiso de apoio do Fondo Terra

R.2. As 30 familias ou fogares da Comunidade Mam en situación de maior vulnerabilidade contan cun módulo de limpeza, hixiene e saneamento que reduce a contaminación ambiental e recicla as augas residuais.

A.2.1. Elaboración do proxecto de execución dos módulos de limpeza, hixiene e saneamento de sumidoiros
A.2.2. Tarefas e procedementos previos á construción dos módulos de limpeza, hixiene e saneamento de augas residuais.
A.2.3. Construción e entrega dos módulos de limpeza, hixiene e saneamento de augas residuais
A.2.4. Formación sociosanitaria para familias en fogares saudables

R.3. Xestionado, controlado, sistematizado, avaliado, xustificado e socializado adecuadamente e baixo criterios de transparencia, tanto o proxecto como o coñecemento xerado nel.

A.3.1. Xestión xeral e actividades de coordinación
A.3.2. Actividades de seguimento do progreso: medición inicial e final cun enfoque de xénero e inclusión
A.3.3. Avaliación final do proxecto con enfoque de xénero e inclusión; e sistematización do proxecto
A.3.4. Auditoría externa do proxecto
A.3.5. Xustificación técnica e económica do proxecto
A.3.6. Actividades de comunicación e socialización dos resultados do proxecto

Poboación beneficiaria: 

Directa: 762 persoas (95 homes, 259 mulleres, 231 nenos e 177 nenas)

Indirecta: 7.826 persoas (1.096 homes, 1.136 mulleres, 2.729 nenos e 2.865 nenas)

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia:

174.990 € (69.996 € en 2022 e 104.994 € en 2023)