Proxectos

Redes 4.7.: Tecendo Cidadanía Global en Galicia para non deixar a ninguén atrás

Este proxecto pretende dar continuidade ás accións do programa de educación para a cidadanía global e a participación xuvenil Rede Solidaria da Mocidade (RSM), que se executa en Galicia desde o ano 2004. Este programa ofrece unha estrutura de participación estable a centros educativos e organizacións e entidades sociais, facilitando procesos de formación e acción xuvenil, que á súa vez, promoven o liderado e aumentan a motivación e o compromiso social e a cidadanía global de persoas mozas en Galicia nos seus centros educativos ou organizacións e entidades sociais. O proxecto diríxese a centros educativos e organizacións/entidades sociais de zonas urbanas, rurais e rururbanas, tendo en conta que sexan centros ou organizacións que teñen menos oportunidades de participación en proxectos solidarios de carácter estable, tratando de previr situacións de marxinación e exclusión cara esta poboación. Afrontando o actual déficit de cidadanía activa e participación social dos mozos residentes en Galicia –que afecta á capacidade de liderar procesos de sensibilización e compromiso na reivindicación e loita por un mundo máis xusto e solidario como clave da cidadanía global – este proxecto pretende dar solución ao problema das limitadas oportunidades de participación xuvenil e o desenvolvemento de procesos de participación e empoderamento xuvenil nos centros educativos e organizacións/entidades sociais galegas.

Ano: 
2022
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Educación para o desenvolvemento
Rexión: 
Europa
País: 
ESPAÑA
Zona de actuación: 
Galicia
Axentes: 
ENTRECULTURAS FE E ALEGRÍA (FUNDACIÓN)
Código CRS: 
99820 - Sensibilización sobre os problemas relacionados co desenvolvemento
Obxectivos: 

Xeral: Fomentar entre a mocidade galega a construción dunha cidadanía global comprometida co ODS 4, a meta 4.7., e a Axenda 2030 a través do desenvolvemento de habilidades para a participación, a transformación social e o desenvolvemento socioafectivo.

Específico: Promover a participación de mozas, educadores/ as e voluntariado en Galicia a través da formación, sensibilización, mobilización e incidencia para a mellora de capacidades socioafectivas, a promoción dunha cultura de coidados, a defensa dos dereitos humanos e o cumprimento da Axenda 2030, con énfase no ODS 4 e a meta 4.7.

Resultados e actividades: 

R.1. Deseñados e implementados espazos formativos para mozos, persoas educadoras e voluntarias acompañantes, para a adquisición de ferramentas, habilidades e competencias de cidadanía global, a implementación da Axenda 2030, o ODS 4, a meta 4.7., a defensa dos dereitos humanos e o desenvolvemento socioafectivo.

A.1.1. Deseñar, elaborar e celebrar 6 accións formativas para as e os mozos da Rede Solidaria de Mozas sobre cidadanía global, Axenda 2030, ODS 4 e meta 4.7., dereitos humanos e desenvolvemento socioafectivo.

A.1.2. Deseñar, elaborar e celebrar 4 accións formativas con educadores e educadoras e persoas voluntarias acompañantes da RSM sobre competencias para a cidadanía global, a Axenda 2030, ODS 4 e a meta 4.7., dereitos humanos e o desenvolvemento socioafectivo.

 

R.2. Creadas e implementadas accións solidarias e espazos de encontro con iguais lideradas por mozas, para promover o intercambio e a convivencia, a adquisición de competencias e ferramentas para a cidadanía global, a implementación da Axenda 2030, o ODS 4 e a meta 4.7, a defensa dos dereitos humanos e o desenvolvemento socioafectivo.

A.2.1. Deseñar, elaborar e celebrar 2 espazos de encontro entre iguais de inicio e peche de proxecto para as persoas mozas pertencentes aos grupos solidarios.

A.2.2. Deseñar, planificar e executar 20 accións de mobilización, sensibilización e incidencia coordinadas por grupos da Rede Solidaria de Mozas 4.7 en Galicia

A.2.3. Realizar unha viaxe de representantes da Rede Solidaria da Mocidade 4.7 en Galicia a Guatemala para o intercambio de experiencias locais e a xeración de accións solidarias para a construción de cidadanía global.

 

R.3. Deseñadas e implementadas accións de apoio e acompañamento, e espazos participativos e de encontro, para persoas educadoras e voluntarias para o intercambio de boas prácticas e a aprendizaxe continua sobre o traballo con mozos na construción de cidadanía global, a implementación da Axenda 2030, o ODS 4 e a meta 4.7, a defensa dos dereitos humanos e o desenvolvemento socioafectivo

A.3.1. Deseñar e celebrar sesións de asesoramento e acompañamento ás e aos educadoras acompañantes dos grupos solidarios de mozos e mozas dentro do proxecto.

A.3.2. Deseñar, planificar e celebrar dous espazos de encontro e intercambio para os educadores e educadoras e persoas voluntarias acompañantes dos grupos solidarios.

Poboación beneficiaria: 

Directa: 220 persoas, das cales 4  son homes, 16 mulleres, 50 nenos e 150 nenas. (Persoas mozas de entre 12 e 21 anos de idade e 20 persoas educadoras e voluntarias).

Indirecta: 3.000 persoas, das cales 1.050 son homes e 1.950 mulleres. (Persoas educadoras, persoas mozas e alumnado dos centros educativos e organizacións/entidades sociais, persoal de apoio e familias dos beneficiarios directos).

Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia:

34.995 € (13.998 € en 2022 e 20.997 € en 2023)