Proxectos

Saúde comunitaria, produción de alimentos e recuperación da economía familiar en comunidades de bosque afectadas pola pandemia e a crise alimentaria e económica derivada, na Subcuenca do Río Chipilico, Piura - Perú, no marco dos proxectos PROGEBOSQUE I e II

O obxecto do proxecto é o de fortalecer as comunidades de bosque enmarcadas nos proxectos PROGEBOSQUE I e II (desenvoltos pola Fundación Galicia Innova e a Asociación Chira nos anos 2018 a 2021 co financiamento da cooperación Galega) co fin de mellorar a situación da saúde e socioeconómica das devanditas comunidades para afrontar a emerxencia sanitaria e futuras crises sanitarias e pandemias, mediante o apoio de maneira coordinada aos servizos públicos de saúde e as comunidades, garantindo a promoción do exercicio dos dereitos sociais básicos á saúde e alimentación e mitigando o impacto socioeconómico, reactivando a economía familiar e mellorando a produción e comercialización, co obxecto de atender a crise alimentaria existente, con especial incidencia nas mulleres e mozas. A través da execución do presente proxecto preténdese seguir fortalecendo as comunidades de Novo Maray, Porta Pulache, Monte das Oliveiras, Yuscay, Timbes-Huabal e Zapotal, coas que xa se traballou en proxectos anteriores, para neste caso, facer fronte á crise sanitaria, alimentaria e socioeconómica que se xerou como consecuencia da pandemia provocada polo virus SARS CoV 2 no mundo.

Ano: 
2021
Instrumento de financiamento: 
Convocatoria Proxectos no exterior outros axentes
Rexión: 
América do Sur
País: 
PERÚ
Axentes: 
FUNDACIÓN GALICIA INNOVA
Contraparte: 

Asociación Chira para a Formación técnica da conca hidrográfica Catamayo Chira

Código CRS: 
12220 - Atención sanitaria básica
1516000 - Dereitos humanos
31120 - Desenvolvemento agrario
Obxectivos: 

Xeral: Mellora da situación da saúde e socioeconómica das comunidades enmarcadas nos proxectos PROGEBOSQUE I e II, para afrontar a emerxencia sanitaria provocada pola COVID-19.

Específico: Fortalecidas as comunidades de bosque enmarcadas nos proxectos PROGEBOSQUE I e II co fin de afrontar a emerxencia sanitaria e futuras crises sanitarias e pandemias, apoiando de maneira coordinada aos servizos públicos de saúde e as comunidades, garantindo a promoción do exercicio dos dereitos sociais básicos á saúde e alimentación e mitigando o impacto socioeconómico, reactivando a economía familiar e mellorando a produción e comercialización, co obxecto de atender a crise alimentaria existente, con especial incidencia nas mulleres e mozas.

Resultados e actividades: 

RE 1.1. Plan de saúde comunitaria articulado aos Servizos de Saúde Pública

            A.1.1.1 Sensibilización ás comunidades.

            A.1.1.2. Talleres de elaboración do Plan de Saúde das Comunidades.

            A.1.1.3. Capacitación a promotores de saúde.

            A.1.1.4. Deseño e elaboración de cartilla de saúde comunitaria.

            A.1.1.5. Dotación de espazos comunitarios para capacitación, sensibilización e formación axustándose ás medidas sanitarias necesarias para minimizar o risco de contaxio.

RE 1.2. Desenvoltas iniciativas comunitarias de articulación institucional e incidencia en instancias do estado para a promoción dos dereitos sociais básicos (saúde e alimentación) e a economía solidaria.

            A.1.2.1. Organización de Evento de saúde comunitaria a nivel de mancomunidade municipal con participación de autoridades de saúde.

            A.1.2.2. Evento rexional de "seguridade alimentaria e economía solidaria familiar rural en tempos de pandemia"

            A.1.2.3. Difusión de mensaxes informativas e de sensibilización en relación á promoción dos Dereitos sociais básicos.

            A.1.2.4. Articulación con entidades públicas en dous espazos de concertación.

RE 1.3. Mitigado o impacto socioeconómico nas poboacións máis vulnerables (mulleres e mozas) das comunidades, mediante o desenvolvemento e fortalecemento de iniciativas para atender a crise alimentaria e a reactivación económica familiar.

            A.1.3.1. Instalación de biohuertos de hortalizas liderados por mulleres.

            A.1.3.2. Talleres de capacitación en produción e comercialización de hortalizas.

            A.1.3.3. Deseño e desenvolvemento da cartilla de produción de hortalizas en biohuertos.

            A.1.3.4. Adquisición e implementación de módulos avícolas liderados por mulleres.

            A.1.3.5. Talleres de capacitación en crianza e comercialización de produtos derivados das aves.

            A.1.3.6. Deseño e desenvolvemento da cartilla de crianza de aves de curral.

            A.1.3.7. Talleres de mejoramiento da calidade de gando caprino e ovino para a comercialización, nos emprendementos liderados polas asociacións de mozas e mulleres desenvoltos no marco dos proxectos PROGEBOSQUE I e II.

            A.1.3.8. Talleres de comercialización de produtos alimenticios do bosque procesados.

            A.1.3.9. Talleres de márketing e articulación comercial de produtos do bosque.

            A.1.3.10. Adquisición e implementación de módulos de reprodutores caprinos e ovinos para mejoramiento xenético.

            A.1.3.11. Adquisición e implementación de módulos de exhibición e venda de produtos procesados do bosque.

            A.1.3.12. Ampliación de equipamento de envasado, selaxe e etiquetaxe para comercializar o mel para os módulos de apicultura.

            A.1.3.13. Participación en feiras económicas locais e rexionais para promoción de produtos do bosque.

            A.1.3.14. Promoción de produtos do bosque.

Poboación beneficiaria: 

Directa: 324 homes, 324 mulleres, 183 nenos e 183 nenas.

Indirecta: 570 homes e 530 mulleres.

Avaliación: 
prevista
Axudas: 

Axuda Xunta de Galicia: 175.000,00 € (2021: 70.000,00 € ; 2022: 105.000,00 €)